Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten på undervisningen og læringsmiljøet.

Publisert Sist oppdatert
Utdanningsprosjekt
Når

2017-2022

Prosjekter

20

Budsjett

1 million kroner årlig

Refill, opplæringsfilmer for studenter på lab

Disse prosjektene har fått støtte

Alle prosjektene har blitt presentert på fakultetets årlige utdanningsseminar. Under seminarene deles erfaringer. Hva har pengene blitt brukt til? Hva har fungert godt? Hva har vi lært?

Fargeblyanter som ligger på rekke

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet satser på utdanningskvalitet, og hvert år siden 2017 har det blitt lyst ut 1 million kroner til prosjekt som har som formål å bedre undervisningen og læringsmiljøet for våre studenter.

Prosjektene skal bidra til innovasjon og utviklingsarbeid i utdanningene og til at nye undervisnings-, lærings- og vurderingsformer prøves ut og innføres. Alle prosjekt må forholde seg til minst ett emne eller studieprogram. Det kan søkes om midler til prosjekt som det er mulig å prøve ut innenfor eksisterende emne- og programbeskrivelser og til prosjekt som planlegger å utvikle nye emner eller studieprogram. Sist, men ikke minst, prosjektene bør involvere studenter i planlegging og gjennomføring.

2022

Fagdialog om utdanningsprosjekt ved TN

Prosjektet er et samarbeid mellom arbeidsgruppen for undervisningskvalitet og læringsmiljø ved fakultetet og NettOp.

Illustrasjon av to som ser på film

I perioden 2017-2022 har TN-fakultetet hatt en stor satsing på utdanningskvalitet. Arbeidsgruppe for undervisningskvalitet og læringsmiljø ved TN har på vegne av dekan tildelt prosjektmidler, og hele 19 prosjektledere fra alle institutt har vært i sving. Målet har vært å heve kvaliteten på undervisningen og forbedre læringsmiljøet for studentene våre. Mye godt arbeid er kommet ut av denne satsingen, og i 2022 var tiden inne for å presentere noen av prosjektene. Gjennom et samarbeid med NettOp, lagde vi fire filmer. Filmene er spilt inn som en samtale mellom leder for arbeidsgruppen, Magne Sydnes, og fire prosjektledere. Episodene ble spilt inn i perioden september 2022 til januar 2023. Vi planlegger å produsere flere filmer etter hvert.

2022

Programmering av studenter for studenter

Prosjektledere er Nestor Cardozo ved Institutt for energiressurser og Erlend Tøssebro ved Institutt for data- og elektroteknologi.

tastaturet av en laptop og to hender som er i ferd med å skrive

Programmering er en grunnleggende ferdighet for bacheloringeniørstudenter ved vårt fakultet. Studentene tar et grunnleggende programmeringskurs i første semester, og et numerisk modelleringskurs i tredje semester. Dette er bra, men likevel sliter elevene med å utvikle sine beregningsevner, og bruke dem til å løse relevante problemer. Noe av problemet er at materialet som dekkes i de obligatoriske emnene kanskje ikke fullt ut relaterer seg til studentenes erfaring og motivasjon. Det er også vanskelig å lære dette materialet i en klasse med mange elever.

Dette prosjektet har som mål å gi studentene meningsfulle programmeringsmoduler i Python, som dekker viktige oppgaver som å lese data, plotte data, analysere data og lage prognosemodeller. Modulene består av filmer, notatbøker og datasett, som skal utarbeides av studentene som jobber i prosjektet.

2021

Digitale brettspill i undervisningen

Prosjektleder er Damiano Rotondo ved Institutt for data- og elektroteknologi (IDE).

Illustrasjon av gamification - hånd og spillikon.

Dette prosjektet dreier seg om utvikling og pedagogisk vurdering av et pedagogisk brettspill, som skal brukes som tilleggsverktøy i bachelorstudiet i reguleringsteknikk og kretsdesign. Bruken av spillelementer i utdanningen, også kjent som «gamification», har blitt favorisert av lærere på tvers av disipliner av flere grunner. For det første flytter gamification klasserommet fra en lærerorientert til en mer elevorientert tilnærming til utdanning når læringsaktiviteten er selvstyrt og selvutført.

2021

Dataassistert formativ vurdering i fysikk

Prosjektledere er Alex B. Nielsen og Alexander Rothkopf ved Institutt for matematikk og fysikk (IMF).

Matematikk - Partikkelfysikk med Inge Christ og Nils Henrik Kolnes

I dette prosjektet er målet å hjelpe studenter i introduksjonsforelesninger i fysikk til å mestre emnet gjennom innovativ øvelsesdesign. I fysikkundervisningen ved UiS har de en lang tradisjon med å tildele ukentlige øvelser til førsteårsstudenter. Disse øvelsene gjør at studenten kan måle læringsframgangen sin i løpet av semesteret, men aktiverer dem også ved å bruke beregningsmetodene til fysikk.

2021

Interaktive simuleringsøvelser i biologi- og kjemifag

Prosjektleder er Hanne R. Hagland ved Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IKBM).

Biologisk kjemi partikler

Bruk av digitale verktøy for å forbedre studentenes læringsutbytte, har blitt stadig mer aktuelt det siste tiåret. I biologi og kjemi er innlæring av ferdigheter en viktig del av utdannelsen, og bruk av spillbasert læring innen biofag har vist seg å være et velfungerende supplement til innøving av teori og praksis. Vi har erfart at det finnes mange gode digitale alternativer for forelesninger, men i fag der laboratorieundervisning er en del av emnet, er det behov for å tenke nytt. I dette utviklingsprosjektet ønsker vi å undersøke om digitale simuleringsøvelser kan komplimentere fysisk lab, der den digitale øvingen gir utvidet forståelse for analysen og gjennomføring av denne, mens den fysiske øvingen er mer en målrettet taktil øvelse i hvordan en utfører ulike steg i en analyse, uten nødvendigvis å ha reelle reagenser og prøvemateriale tilgjengelig.

Filmer

Computational Geosciences
Stack
Matematikk i naturen
 • Digital vurdering i fag med matematisk notasjon, Knut Eirik Giljarhus, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM): Matematiske utregninger og tegning av figurer med penn og papir er helt sentralt i ingeniørutdanningen. Samtidig skjer det en voldsom utvikling av digitale verktøy, og det er økt fokus på digitalisering. Målet for dette prosjektet er å teste studenters bruk av nye digitale verktøy ved læringsaktiviteter i fag som er basert på matematisk notasjon og som benytter diagrammer og figurer. Prosjektet vil teste state-of-the-art teknologi på området, for eksempel bruk av håndskriftsgjenkjenning på nettbrett, og komme med anbefalinger i forhold til videre utvikling og eventuelle investeringer.
 • Computational Geosciences, Nestor Cardozo, Institutt for energiressurser (IER): Data har revolusjonert geovitenskapen. I dag har forskere tilgjengelig en samling sensorer (magnetometer, akselerometre, gravitasjon, GPS, etc.) som samler inn data i sanntid. Digitale databaser for topografi og satellittbilder gjør disse enhetene enda kraftigere. Slike verktøy og datasett støtter ikke bare forskeren på feltet, men lar også raskt teste hypoteser og ta beslutninger. Digital betyr at mange tall er tilgjengelige for oss, mer enn vi kunne analysere med konvensjonelle metoder. Dette prosjektet samler geografiske informasjonssystemer (GIS), geofysikk og geologi for å implementere en problembasert, online, interaktiv ressurs om beregningsgeovitenskap som dekker de nevnte konseptene.
 • Digital Assessment in Mathematics with STACK, Tyson Ritter, Institutt for matematikk og fysikk: Datastøttet vurdering har potensial til å dramatisk forbedre undervisning, læring og vurdering av matematikk, spesielt på universitetsnivå. STACK er et moderne datavurderingssystem for matematikk med evnen til å matematisk tolke elevsvar, som tillater en høy grad av fleksibilitet når det gjelder spørsmålsdesign og randomisering av oppgavene, og muliggjør automatisk levering av umiddelbar, målrettet tilbakemelding for å adressere elevenes feil og misoppfatninger. Dette prosjektet innebærer design og implementering av en pakke med datamaskinbaserte øvelsesoppgaver i STACK, som skal brukes til både formativ og summativ vurdering i kurs i multivariabel kalkulus ved Universitetet i Stavanger.
 • MOTEL (MOTiverte ELektrostudenter), Kristian Thorsen og Tormod Drengstig, Institutt for data- og elektroteknologi (IDE): Et samarbeid mellom instituttet og linjeforeningen LED, spesielt rettet mot førsteårsstudenter i automatisering og elektronikkdesign. Bakgrunnen var stort frafall av studenter på elektro S-vei (studiespesialisering) over lengre tid.
 • Under3DP (Undervisningsstøtte med 3D-printing), Hirpa G. Lemu og Ove Mikkelsen, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM): Bruk av 3D-printing som et ledd i utdanning, ikke bare i ingeniørkunst, som kanskje er det som tradisjonelt forbindes med teknologien. Studentene får en bedre forståelse av et objekt om de kan printe det ut og se på det, enn om det kun kan vises i form av bilder eller som en tegning på tavlen.
 • Matematikkminuttet, Inge Christ, Skolelaboratoriet i realfag/IKBM: Prosjektet består av flere pakker, som inneholder filmer som forklarer et matematisk tema på forskjellige nivåer, fra barneskole helt opp til universitetsnivå. Hver pakke inneholder en såkalt "øyeåpner", en morsom filmsnutt som skal pirre interessen. Videre kan man velge å fordype seg i temaet ved å klikke seg inn på mer beskrivende og dyptgående filmer kategorisert etter nivå.
 • DATPREP – Intensive project-based preparatory course for students, Tomasz Wiktorski, Institutt for data- og elektroteknologi (IDE): Prosjektet tar utgangspunkt i at masterstudentene ved Institutt for data- og elektroteknologi har bachelorutdannelse fra veldig ulike bakgrunner. Målet er å designe et sommerkurs som kan jevne ut disse forskjellene. 
 • ARTecho project: Augmented Reality Applications for System Dynamics, Predictive Monitoring, and Analytics within Industrial Asset Management Lab, J.P. Liyanage, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM)
 • Innføring av studentaktiv læring i KJE200, Kåre B. Jørgensen, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IKBM)
 • Structural bioinformatics, a Teaching Consept, Lutz Eichacker, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IKBM)/CORE
 • Automated feedback on Exercises in Large Courses, Hein Meling, Institutt for data- og elektroteknologi (IDE)

Arbeidsgruppe

Seniorrådgiver
51831732
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for prosjektadministrative tjenester
Professor II i kjemi
51831761
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Instituttleder
51831874
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Professor i maskinteknikk
51832173
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Professor
Arne Rettedal
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Avd.direktør
51831045
3. etg Kitty Kiellands hus
Divisjon for utdanning
NettOp UiS