Juss i barnevernfaglig arbeid E-MJB150

Videreutdanning på masternivå, og tar blant annet sikte på å gi deltakerne solid kunnskap om juridisk metode, herunder rettskilder, rettsanvendelse og skjønnsutøvelse i barneverntjenesten.

Published Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert

Pris

Semesteravgift

Antall studieplasser

32

Neste oppstart

Høst 2024

Søknadsfrist

15. april 2024

Omfang

Deltid

Undervisningspråk

Norsk

Kursinnhold

Tema som behandles er bla. forsvarlig saksbehandling, tverretatlig samarbeid, forholdet mellom barnevernloven og barneloven, samt barnevern og menneskerettigheter.

Barnevern

Studiet tilbys av to utdanningsinstitusjoner: Universitetet i Stavanger og OsloMet.

Videreutdanningen tilbys for ansatte i barnevernet, og er en del av regjeringens satsning på kompetanseheving i barneverntjenesten. Videreutdanningen skal gi faglig fordypning og spesialisering, og bygger på en praksisnær tilnærming.

Målgruppe

Ansatte i den kommunale barnevernstjenesten vil bli prioritert for opptak og tilskudd. Dersom det er ledige plasser, kan ansatte i statlige eller private barnevernsinstitusjoner innvilges opptak.

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har
- avansert kunnskap om sentrale barnevernrettslige tema og problemstillinger, samt relevant forskning på feltet
- inngående kunnskap om juridisk metode og rettskilder av betydning for det barnevernfaglige arbeidet, herunder EMK og FNs barnekonvensjon.
- avansert kunnskap om det materielle innholdet i lovgivningen, herunder, barns rett til medvirkning, inngrepsvilkår og saksbehandlingsregler.
- inngående kunnskap om de rettslige rammene for tverretatlig samarbeid, herunder taushetspliktreglene.

Ferdigheter

Studenten kan
- identifisere og analysere rettslige problemstillinger i en konkret sak med utgangspunkt i juridisk teori og andre relevante rettskilder.
- anvende juridisk metode og relevante rettskilder, beherske og benytte juridiske begreper i det daglige arbeidet.
- kombinere juridisk og barnevernfaglig skjønnsutøvelse.
- anvende juridisk og barnevernfaglig kunnskap for å sikre barns og foreldres rett til medvirkning i barneverntjenestens arbeid.
- anvende juridisk kunnskap i beslutningsprosesser i barneverntjenesten, overfor samarbeidspartnere og beslutningsorganer.
- bidra til at rettssikkerheten til barn og foreldre ivaretas i alle faser i en barnevernssak.

Generell kompetanse

Studenten
- har avansert forståelse for barnevernets rolle i samfunnet generelt, og spesielt overfor øvrig forvaltning og rettslige aktøre
- kan analysere, reflektere og forholde seg kritisk til egen profesjonsutøvelse i lys av rettskildene, herunder kravet til forsvarlighet.
- kan bidra til nytenkning og til innovasjon for å videreutvikle den juridiske kompetansen på egen arbeidsplass.
- kan oppdatere sin kunnskap innenfor hele det barnevernrettslige området.

Les mer om kursinnholdet: Juss i barnevernfaglig arbeid | Universitetet i Stavanger (uis.no)
Pensum gjøres tilgjengelig for studenter i Leganto.

Undervisningssted

Universitetet i Stavanger

Undervisningssamlinger

Undervisningssamlingene er under planlegging.

Studiet har 6 moduler à hhv. 3/4 dager og er samlingsbasert. Kurset har følgende undervisingsdager:

Høst 2024:
Modul 1: Uke 37 (undervisning tirsd 10 sept kl 1015 – torsd 12 sept kl 1500)
Modul 2: Uke 42 (undervisning tirsd 15 okt kl 1015– torsd 17 okt kl 1500)
Modul 3: Uke 48 (undervisning mand 25 nov kl 1015 – torsd 28 nov kl 1500)

Vår 2025:
Modul 4: Uke 4 (undervisning mand 20 jan– torsd 23 jan)
Modul 5: Uke 11 (undervisning tirsd 11 mars– torsd 13 mars)
Modul 6: Uke 17 (undervisning tirsd 22 april – torsd 24 april)
Med forbehold om endringer.

Eksamen/vurdering

Studenten må oppfylle følgende krav for å gå opp til eksamen:
• Innleverte og bestått to arbeidskrav.
• Krav om 75% deltakelse.

Hjemmeeksamen over tre dager som vurderes etter karakterskala A-F, med E som siste beståtte karakter.
Eksamensperioden for våren 2025 er under planlegging.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Finansiering

Videreutdanningen inngår i Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddordning for barnevernfaglig videreutdanning. Du må kun dekke semesteravgiften selv.

Det er mulig å søke Bufdir om tilskudd for utgiftsdekning for vikar, reiser og studiemateriell.
Se Tilskudd til barnevernfaglig videreutdanning | Bufdir
Søknader om tilskudd behandles av Bufdir.

Opptakskrav

  • Fullført og bestått 3-årig utdanning på universitets-/høgskolenivå innen relevant fagområde.
  • Søker må være ansatt i barnevernet på søknadstidspunktet
  • Bekreftelse på arbeidserfaring. Nåværende arbeidsforhold må inneholde varighet, stilling og signatur fra arbeidsgiver ved leder eller personalavdeling. Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.
  • Eventuell realkompetanse kan oppveie for manglende utdanning.
  • Søknaden må inneholde en skriftlig anbefaling fra arbeidsgiver som eksplisitt angir at arbeidsgiver stiller seg bak at søkeren kan gjennomføre studiet. Anbefalingen må være datert i 2024 for å betraktes som gyldig, og legges ved søknaden:

Dokumentasjon for opptakskravet må lastes inn i søknadsportalen snarest mulig, og senest innen søknadsfrist. Filformat for vedlegg er pdf-format. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Det er 32 studieplasser på videreutdanningen. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er tilgjengelige studieplasser, vil følgende rangeringsregler gjøres gjeldende:
*Søkere rangeres etter vektet karaktersnitt fra sin bachelorgrad.
*Søkere med ansettelse i kommunal barneverntjeneste vil bli prioritert.

Med forbehold om endringer.

Forelesere

Universitetslektor i rettsvitenskap
51831973
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Rådgiver
51831978
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS
Universitetslektor i rettsvitenskap
51831381
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag

Administrative kontaktpersoner

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning