Hopp til hovedinnhold

Juss i barnevernfaglig arbeid E-MJB150

Videreutdanning på masternivå, og tar blant annet sikte på å gi deltakerne solid kunnskap om juridisk metode, herunder rettskilder, rettsanvendelse og skjønnsutøvelse i barneverntjenesten.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert

Pris

Pensum og semesteravgift

Antall studieplasser

32

Neste oppstart

Høst 2022

Søknadsfrist

20. april 2022

Omfang

Deltid

Undervisningspråk

Norsk

Kursinnhold

Tema som behandles er bla. forsvarlig saksbehandling, tverretatlig samarbeid, forholdet mellom barnevernloven og barneloven, samt barnevern og menneskerettigheter. Les mer

Barnevern

Studiet tilbys av to utdanningsinstitusjoner: Universitetet i Stavanger og Oslo Met.

Videreutdanningen tilbys for ansatte i barnevernet, og er en del av regjeringens satsning på kompetanseheving i barneverntjenesten. Videreutdanningen skal gi faglig fordypning og spesialisering, og bygger på en praksisnær tilnærming.

Målgruppe

Ansatte i den kommunale barnevernstjenesten vil bli prioritert for opptak og tilskudd. Dersom det er ledige plasser, kan ansatte i statlige eller private barnevernsinstitusjoner innvilges opptak.

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

- avansert kunnskap om sentrale barnevernrettslige tema og problemstillinger, samt relevant forskning på feltet

- inngående kunnskap om juridisk metode og rettskilder av betydning for det barnevernfaglige arbeidet, herunder EMK og FNs barnekonvensjon.

- avansert kunnskap om det materielle innholdet i lovgivningen, herunder, barns rett til medvirkning, inngrepsvilkår og saksbehandlingsregler.

- inngående kunnskap om de rettslige rammene for tverretatlig samarbeid, herunder taushetspliktreglene.

Ferdigheter

Studenten kan

- identifisere og analysere rettslige problemstillinger i en konkret sak med utgangspunkt i juridisk teori og andre relevante rettskilder.

- anvende juridisk metode og relevante rettskilder, beherske og benytte juridiske begreper i det daglige arbeidet.

- kombinere juridisk og barnevernfaglig skjønnsutøvelse.

- anvende juridisk og barnevernfaglig kunnskap for å sikre barns og foreldres rett til medvirkning i barneverntjenestens arbeid.

- anvende juridisk kunnskap i beslutningsprosesser i barneverntjenesten, overfor samarbeidspartnere og beslutningsorganer.

- bidra til at rettssikkerheten til barn og foreldre ivaretas i alle faser i en barnevernssak.

Generell kompetanse

Studenten

- har avansert forståelse for barnevernets rolle i samfunnet generelt, og spesielt overfor øvrig forvaltning og rettslige aktøre

- kan analysere, reflektere og forholde seg kritisk til egen profesjonsutøvelse i lys av rettskildene, herunder kravet til forsvarlighet.

- kan bidra til nytenkning og til innovasjon for å videreutvikle den juridiske kompetansen på egen arbeidsplass.

- kan oppdatere sin kunnskap innenfor hele det barnevernrettslige området.

Les hele emnebeskrivelsen her. (Med forbehold om endringer).

Pensum gjøres tilgjengelig for studenter i Leganto.

Undervisningssted

Universitetet i Stavanger

Undervisningsuker

Undervisningssamlingene for høsten 2022 - våren 2023 er under planlegging

Høst 2022

1. samling: 3 dager (tirsdag - torsdag)

2. samling: 3 dager (tirsdag - torsdag)

3. samling: 4 dager (mandag - torsdag)Vår 2023

Undervisningssamlingene er:

4. samling: 4 dager (mandag - torsdag)

5. samling: 3 dager (tirsdag - torsdag)

6. samling: 3 dager (tirsdag - torsdag) 

Eksamen/vurdering

Studenten må oppfylle følgende krav for å gå opp til eksamen:

• Innleverte og bestått to arbeidskrav.

• Krav om 75% deltakelse.

Hjemmeeksamen over tre dager som vurderes etter karakterskala A-F, med E som siste beståtte karakter.

Eksamensperioden for våren 2023 er under planlegging (mai/tirsdag - fredag).

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Finansiering

Arbeidsgiver/ deltakere kan søke tilskudd for utgiftsdekning for vikar, reiser og studiemateriell via Bufdir.

Vennligst merk:

Portalen for søking om tilskudd er åpen - søknadsfrist: 6. mai :

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnevern/barnevernfaglig_videreutdanning/

Opptakskrav

Fullført og bestått 3-årig utdanning på universitets-/høgskolenivå innen relevant fagområde. Eventuell realkompetanse kan oppveie for manglende utdanning. Utdanning og arbeidserfaring må dokumenteres med kopi av vitnemål (alle sider) og attester.

Søknaden må inneholde en skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver som dokumenterer gjeldende arbeidstilknytning til barnevernet.

Dokumentasjon for opptakskravet må lastes inn i søknadsportalen snarest mulig, og innen en uke etter søknad. Filformat for vedlegg er pdf-format. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Det er 32 studieplasser på videreutdanningen. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er tilgjengelige studieplasser, vil følgende rangeringsregler gjøres gjeldende:

*Søkere rangeres etter vektet karaktersnitt fra sin bachelorgrad.

*Søkere som har dokumentert mer enn 2 års relevant arbeidserfaring, vil bli prioritert framfor søkere med under 2 års arbeidserfaring.

*Søkere med ansettelse i kommunal barneverntjeneste vil bli prioritert.

*For å sikre kompetansespredning i barnevernet, vil det kun bli gitt opptak til 2 søkere fra samme kontor. Ved ledige studieplasser, kan dette prinsippet fravikes.

 

Med forbehold om endringer.

Forelesere

Universitetslektor
51831381
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialfag
Universitetslektor
51834259
Kjell Arholmshus. 2. etg
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialfag

Kontaktpersoner

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning