Barns opplevelse av tilhørighet

Tilhørighet er et grunnleggende behov. Barn har rett til å oppleve tilhørighet til venner og de ansatte i barnehagen, uavhengig av deres bakgrunn, erfaringer og kompetanse. Å arbeide med tilhørighet i barnehagen skjer ikke av seg selv. Det krever både struktur og langsiktighet.

Publisert Sist oppdatert
Hvorfor er dette viktig?

Rammeplanen påpeker at «å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7). Samfunnet blir stadig mer mangfoldig. Dette utfordrer barnehagens fellesskap og de verdier og praksiser som råder. Mange av disse verdiene har «alltid» vært der og er verdier som lett tas for gitt.

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på forskningsresultater fra det norske delprosjektet i studien «Politics of Belonging», der barns opplevelser av fellesskap og tilhørighet i barnehagen har blitt utforsket. Disse resultatene er publisert i artikler i Nordisk barnehageforsknings temanummer Tilhørighet i barnehagen av Eva Johansson og Kristin Fugelsnes med flere (2022).

I denne ressursen presenteres begrepet tilhørighet. Dette blir etterfulgt av refleksjonsspørsmål om hva som påvirker barns muligheter til å oppleve og få delta i ulike fellesskap i barnehagen, og hvilke handlinger som fremmer tilhørighet.

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke ressursen vil barnehageansatte få en introduksjon til temaet inkludering og barns opplevelse av tilhørighet. For hvem: Barnehagepersonalet, f.eks. på et personalmøte. Anbefalt tidsbruk: Ca. 30 minutter (pkt. 1 og 2). Tips om gjennomføring: 1. Se fagfilmen. 2. Diskuter refleksjonsspørsmålene. 3. For å gå dypere inn i tematikken, anbefaler vi å ta i bruk refleksjonsverktøyet "Tilhørighet i barnehagen" (se Aktivitet).

Illustrasjon av fem barn og en barnehagelærer som sitter rundt et bord og spiser.
Illustrert av Joanne Teresa Taylor (NettOp, UiS)

Fagfilmen er en kortversjon av Eva Johanssons hovedforedrag på Norsk barnehageforskningskonferanse i 2020, som ble arrangert av BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet. Lenke til hele filmen finner dere under Aktuelle lenker.

Tilhørighet i barnehagen - en fagfilm av Eva Johansson ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS. Klikk på [CC] for norsk teksting av filmen.
.

Spørsmål til refleksjon

Diskuter i gruppe

  • I hvilke situasjoner i barnehagen er det lett å legge til rette for barns fellesskap og tilhørighet?
  • Hva er det som gjør disse situasjonene gode?
  • I hvilke situasjoner i barnehagen er det utfordrende å legge til rette for barns fellesskap og tilhørighet?
  • Hvorfor? Hva kan dere gjøre med det?
Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Aktivitet

Ta i bruk refleksjonsverktøyet "Tilhørighet i barnehagen".

Her utforskes tilhørighet i barnehagen - i hverdagens ulike samspill og i rammeplanen. Målet er å inspirere og støtte barnehagens arbeid med inklusjon og barns opplevelse av tilhørighet i ulike fellesskap. Spørsmål som belyses er:

- Hvordan ser tilhørighet ut i ulike fellesskap, for ansatte, for barn og for barnas foreldre?
- Hvordan beskrives tilhørighet i rammeplanen?
- Hvordan kan man jobbe med spørsmål knyttet til tilhørighet i barnehagen?

Innholdet egner seg godt for å arbeide med i fellesskap, i personalgrupper. Men det kan også arbeides med alene, eksempelvis som forarbeid til felles diskusjoner.

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på forskningsresultater publisert i Nordisk barnehageforskning, Vol. 19, Nr. 2, 2022.

I det internasjonale forskningsprojektet «Politics of Belonging: Promoting children's inclusion in educational settings across borders», finansiert av NordForsk (2018-2021), har forskerne studert hvordan tilhørighet uttrykkes og skapes mellom barn og voksne i barnehager og småskoler i Norge, Finland, Island, Sverige og Nederland. Barna som deltok var i alderen 3-8 år. Studien har utviklet ny kunnskap om barnehagens betydning for barns opplevelse av fellesskap og tilhørighet.

Denne ressursen bygger på resultatene fra det norske delprosjektet i studien der forskerne har studert tilhørighet i barnehagen, bl.a. i hverdagens ulike samspill og i politiske dokument, for å forstå barnehagens betydning for barns opplevelse av fellesskap og tilhørighet.

Mål

Å få mer kunnskap om hvordan man kan fremme barns inkludering og styrke deres tilhørighet i barnehage, og forhåpentligvis også forebygge ekskludering.

Problemstillinger

  • Hvordan skapes tilhørighet og hva påvirker barns muligheter til å oppleve og få delta i ulike fellesskap?
  • Hvordan rammes begrepet tilhørighet inn i Rammeplanen?
  • Hvordan ser tilhørighet ut i barnehagens ulike fellesskap, for personalet, barna og foreldrene?

Metode

Kvalitativt orienterte studier i tre barnehager, med innsamling av ulike former for data.

Datamateriale

Vi har arbeidet med intervjuer, observasjoner, praksisfortellinger og ulike refleksjonsverktøy.

Sentrale funn

Det å arbeide med tilhørighet er komplekst og krever at barnehageansatte har god kunnskap om fellesskap og tilhørighet. Å arbeide med tilhørighet krever en bevissthet, som hjelper personalet til å se muligheter og å komme i forkant. Arbeidet med tilhørighet i barnehagen skjer ikke av seg selv - det krever bevissthet, og er et strukturert og langsiktig arbeid.

Noen av hovedfunnene i prosjektet viser at barnehageansatte legger til rette for barns fellesskap og tilhørighet på flere ulike måter (Fugelsnes, 2022, s. 74-84):

Barnehageansatte kan legge til rette for barns fellesskap og tilhørighet ved å:Eksempel
Organisere aktiviteter som har et felles utgangspunkt Å gi barn kjennskap til et tema, f.eks. gjennom fortelling eller høytlesing, kan øke barns mulighet til å delta i en lek eller aktivitet. Ved å hjelpe barn til å inngå kompromiss og innordne seg, kan andre barn tre frem som aktive deltakere i fellesskap. Sterk voksenkontroll kan noen ganger føre til at barn opplever økt følelse av fellesskap og tilhørighet.
Gjøre barn eller det barn holder på med attraktivt for andre barn Å fremheve barns interesser og ideer kan føre til at andre barn blir interessert og at fellesskap oppstår rundt nettopp disse barna. Barn som ikke så ofte deltar i fellesskap, kan da lettere bli inkludert.
Oppfordre barn til å inkludere hverandre Dersom barn oppfordres til å inkludere hverandre i lek og aktiviteter er det større sannsynlighet for at de inviterer andre barn inn i fellesskapet. Slike oppfordringer kan også bidra til at barn senere, på eget initiativ, inviterer andre barn med i lek og aktiviteter.
Gi tid til inkluderende barnefellesskap i lek/aktiviteter Å la barn leke relativt i fred i godt fungerende barnefellesskap kan være en måte å legge til rette for barnas opplevelse av fellesskap og tilhørighet.
Tilrettelegging for fellesskap og tilhørighet (Fugelsnes, 2022, s. 77-84)
Aktuelle lenker

Tilhørighet i barnehagen - Innholdet i dette refleksjonsverktøyet egner seg godt for å arbeide med i fellesskap, men det kan også arbeides med alene.

Tilhørighet i barnehagen - NordForsk-prosjektet "Politics of belonging".

Tilhørighet - å kjenne seg hjemme - en artikkel på Verdensdagen for psykisk helse (september 2023)

Forsker på tilhørighet: – Kan ikke tas for gitt - en artikkel på Barnehage.no (august 2022).

– Barnehagen er en veldig viktig møteplass for hele familien - en artikkel på Barnehage.no (august 2022).

Forsker på tilhørighet i barnehagen: – Å høre til er et grunnleggende behov for både små og store - en artikkel på Barnehage.no (august 2020).

Eva Johanssons hovedforedrag på Norsk barnehageforskningskonferanse i 2020 - konferansen ble arrangert av BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet (oktober 2020).

Flere ressurser for barnehagen

Logo FILIORUM

Faglig ansvarlige

Portrettbilde av Kristin Fugelsnes

Kristin Fugelsnes, Førstelektor Institutt for barnehagelærerutdanning E-post: Kristin.fugelsnes@uis.no

Portrettbilde av Anita Berge

Anita Berge, Førsteamanuensis Institutt for barnehagelærerutdanning E-post: Anita.berge@uis.no

Portrettbilde av Eva Johansson

Eva Johansson, Professor emerita Institutt for barnehagelærerutdanning