Tilhørighet i barnehagen

For barn og unge er det viktig å høre til, og kjenne på en tilhørighet i en gruppe av jevnaldrende der man har venner og opplever sosial deltakelse og interaksjon. Samtidig vet vi at eksluderings- og inkluderingsprosesser foregår; ikke bare på skolen, men også i barnehagen. Dersom man faller utenfor kan det ha store konsekvenser.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Prosjektleder

Eva M. Johansson

Finansiering

NordForsk

Følg oss

Facebook

Å skape tilhørighet i fellesskap er både en sentral og en kompleks oppgave for de ansatte i barnehagene og skolene, som de stadig må arbeide med i hverdagen. Hvordan skapes, og hva påvirker, barns tilhørighet i barnehage og skole? Dette er noen av spørsmålene vi har utforsket i studien Politics of belonging. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere i Norge, Finland, Sverige, Island og Nederland og støttes av Nordforsk.

Barnehagen som møteplass

Barnehagen er en viktig møteplass for barn, foreldre og ansatte med ulike erfaringer, verdier, interesser, behov og et mangfold av etniske, kulturelle sosiale bakgrunner. Ikke bare i norske, men også i europeiske utdanningsinstitusjoner skaper økende immigrasjon, globalisering og pluralisme store sosiale endringer. Dette betyr at spørsmål knyttet til inkluderings- og ekskluderingsprosesser i barnehagen har stor aktualitet.

Å forebygge ekskluderingsprosesser, fremme inkludering og styrke og støtte barns opplevelse av tilhørighet er et viktig politisk anliggende, og understrekes i Rammeplan for barnehagen. I europeisk kultur er det å respektere mangfold en fundamental verdi som også må synliggjøres i omsorgen for barn.  

Prosjektet utdyper den teoretiske forståelsen av tilhørighet i barnehagen, og bidrar til å øke kunnskapen om tilhørighet som et komplekst fenomen. Gjennom et tverrfaglig samarbeid og kunnskapsdeling om tilhørighet på tvers de deltakende landene i prosjektet, og ved å adressere politiske føringer på flere nivå, har forskergruppen utviklet anbefalinger for politikk og praksis. Videre har prosjektet utviklet praktiske verktøy for pedagoger i barnehagene, som kan hjelpe i det daglige arbeidet med å fremme barns tilhørighet i barnehagene.

Forskere, pedagoger, andre profesjonsgrupper, foreldre og barn i barnehager og grunnskole har deltatt i prosjektet. Vi har utforsket hvordan barn, ansatte og foreldre i barnehage og skole opplever, tolker og skaper tilhørighet, og sett nærmere på hvilke handlinger som fremmer tilhørighet hos barn med ulik bakgrunn og individuelle behov. I tillegg har vi også undersøkt hvordan politiske føringer i nasjonale rammeplaner for barnehage og skole omtaler tilhørighet.

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner fra prosjektet

  • Johansson, E. (2017). Toddlers relationships: a matter of sharing worlds. In L Li, G. Quinnes and A. Ridgeway (Eds): Studying babies and toddlers: Relationships in cultural contexts (13-28), Singapore: Springer.
  • Johansson, E., & Emilson, A. (2016). Conflicts and resistance. Potentials for democracy learning in preschool. International Journal of Early Years Education 24(1) 19-35.
  • Hägglund, S. & Johansson E. (2014). Belonging, value conflicts and children’s rights in learning for sustainability in early childhood. In J Davies & S. Elliott: International Research in Early Childhood Education for Sustainability: Beginning the Conversations. Routledge.
  • Eva Johansson, University of Stavanger. Politics of belonging: Promoting children’s inclusion in educational settings across borders  Education for Tomorrow: Bridging research with practice in the area of teaching and learning in new learning environments. Kick off meeting:  NordForsK Oslo, April.
  • Juutinen, J., Puroila, A-M. & Johansson, E. (2018). “There Is No Room for You!” The Politics of Belonging in Children’s Play situations. In E. Johansson, A. Emilson, & A-M. Puroila (Eds.), Values Education in Early Childhood Settings: Concepts, Approaches and Practices (pp. 249-264). Vol 23. Springer.
  • Juutinen, J. (2015). Lasten yhteenkuuluvuuden rakentuminen päiväkotiarjen pienissä kertomuksissa [The construction of children’s belonging in the small stories of daily life in preschools]. Journal of Early Childhood Education Research, 4(2), 159-179.
  • Pálmadóttir, H., Juutinen, J. & Viljamaa, E. (2018). “Sharing Horizons” Methodological and Ethical Reflections on Video Observations. In E. Johansson, A. Emilson, & A-M. Puroila (Eds.), Values Education in Early Childhood Settings: Concepts, Approaches and Practices (pp. 129-143). Vol 23. Springer.
  • Karlsudd, P. (2017). The Search for Successful Inclusion. Disability, CBR & Inclusive Development. 28. 142-160.

Les mer

Forskergruppen

Professor em.
51833613
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Instituttleder
51833489
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førstelektor i pedagogikk
51833428
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Timelønnet Førstelektor
51833431
Ekstern uten utbetaling
51833534
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833432
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor i religion, livssyn og etikk
51831423
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Professor Emerita
51833493
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis i pedagogikk
51831166
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning