Kapasitetsbygging i barnehagen

Å bygge kapasitet i personalgruppen er en forutsetning for å skape god kvalitet i en barnehage. Ledere som fokuserer på kapasitetsbygging i sin barnehage vil ha et godt utgangspunkt for å starte opp nye innovasjoner og skape gode resultater.

Publisert Sist oppdatert
Hvorfor er dette viktig?

Barnehagen skal ifølge Rammeplanen være en lærende organisasjon. Dette innebærer jevnlig jobbing med ulike utviklingsprosjekt og endringsprosesser, blant annet gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. For å sikre god kvalitet i dette arbeidet, er det viktig å bygge kapasitet. Kapasitetsbygging innebærer fokus på kompetanse, motivasjon og verdier.

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på forskningsartikkelen Possibilities and challenges in sustained capacity-building in early childhood education and care (ECEC) institutions: ECEC leaders’ perspectives av Omdal og Roland (2020) og boken Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT av Roland med flere (2023).

I fagfilmen presenteres begrepet kapasitetsbygging, og suksessfaktorer og barrierer drøftes. Forskningen til Omdal og Roland viser viktigheten av at ledere har et sterkt fokus på kjernekomponenter og implementeringsdrivere. Andre funn som trekkes fram er viktigheten av implementeringsplaner og kollektiv kapasitetsbygging.

Fint med en ressurs om dette temaet - som er det aller viktigste!

Barnehagelærer
Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke ressursen vil ledere (barnehagestyrere, pedagogiske ledere og barnehageeiere) få økt kunnskap om hvordan de kan bygge kapasitet i egen organisasjon. For hvem: Barnehagestyrere, pedagogiske ledere/barnehagelærere, barnehageeiere. Anbefalt tidsbruk: 1-2 timer. Tips til gjennomføring: 1. Se fagfilmen, enten enkeltvis eller på et ledermøte. 2. Diskuter refleksjonsspørsmålene. 3. Diskuter aktuelle kjernekomponenter og lag en implementeringsplan (se Aktiviteter).

Illustrasjon av en barnehage med mange barn og voksne i lek på utelekeplassen
Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen
Kapasitetsbygging i barnehagen - en fagfilm av Pål Roland ved Læringsmiljøsenteret, UiS

Spørsmål til refleksjon

  1. Hvordan vurderer dere den kollektive kapasiteten i deres barnehage?
  2. Hvordan kan dere få til systematisk kapasitetsbygging i barnehagen deres?
  3. Diskuter og reflekter over elementene i implementeringsplanen som er vedlagt. Er dette noe dere bruker? Identifiser aktuelle kjernekomponenter hos dere.
  4. Diskuter tidligere endringsprosesser (intervensjoner) dere har deltatt i med tanke på kjernekomponenter og drivere.
  5. Hva opplever dere utgjør de største barrierene i barnehagens utviklingsarbeid?
Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Utskriftsvennlig versjon av manus

Aktivitet

Diskuter aktuelle kjernekomponenter (bruk f.eks. IGP-metoden).

Lag en implementeringsplan. Ta utgangspunkt i den vedlagte implementeringsplanen.

Implementeringsarbeid er tidkrevende. Det er derfor viktig som leder å være bevisst på doseringen, altså hvor lenge dere skal jobbe med en kjernekomponent. Dette vil også være avhengig av kompleksiteten i kjernekomponenten.

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på resultater fra følgende forskningsartikkel og bok:

Mål

Å forstå temaet kapasitet og kjenne til faktorer som skaper kapasitetsbygging i organisasjonen.

Problemstilling

  • Hva utgjør muligheter og utfordringer når barnehager skal drive kapasitetsbygging?

Metode

Kvalitative intervju med 10 ledere i barnehagen.

Datamateriale

Transkriberte intervju.

Sentrale funn

Kunnskap om kapasitet, implementeringsprosesser (f.eks. kjernekomponenter og implementeringsdrivere) og endringsledelse er avgjørende faktorer for å skape utvikling i barnehager. Barrierer er mangel på tid, materiell og ujevnt utdanningsnivå i personalet.

Aktuelle lenker

Roland, P. & Ertesvåg, S. K. (2018). Implementering av endringsarbeid i barnehagen. Gyldendal.

Roland, P. (2023). Ledelseskompetanse: Hvordan lede utviklingsprosesser i barnehagen. I M. Jernes & M. Alvestad (Red.), Barnehageutvikling. Universitetsforlaget.

Hansen, L. S. & Ringsmose, C. (Red.). (2023). Quality in Early Childhood Education and Care through Leadership and Organizational Learning: Organizational and Professional Development (Vol. 41). Springer Nature.

Flere ressurser for barnehagen.

Logo FILIORUM

Faglig ansvarlig

Dosent i spesialpedagogikk
51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning