Hvilke roller inntar lærere, foreldre og elever under utviklingssamtaler?

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og Læringsmiljøsenteret ser nærmere på hva som kjennetegner forskningen som tar for seg utviklingssamtaler i skolen, og hvilke roller deltakerne inntar under disse møtene.

Publisert Sist oppdatert
Lærer, elev og foreldre i samtale rundt et bord
Utviklingssamtaler er komplekse, konstaterer forskerne bak studien. - Det er utrolig mange tema som tas opp i samtalene – alt fra karakterer til helse og fattigdom, noe som krever mye av både foreldre og lærere. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Den systematiske kunnskapsoversikten «Parents', teachers', and students’ roles in parent-teacher conferences; a systematic review and meta-synthesis» er nylig publisert. Kunnskapsoversikten er utarbeidet av Elaine Munthe, professor og senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning, og Elsa Westergård, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret. I oversikten ser de nærmere på 33 studier fra 13 land. I disse studiene har det litt undersøkt hva som kjennetegner forskningen på utviklingssamtaler i skolen. Og hvilke roller foreldre, lærere og elever inntar under slike møter.

Lærernes og foreldrenes roller

Både lærere og foreldre inntok følgende sju roller under utviklingssamtaler:

 • Eksperten
 • Kritikeren
 • Informatøren
 • Støttespilleren
 • Kontrolløren
 • Forsvareren
 • Megleren

Læreren hadde som regel ekspert-rollen, mens foreldre ofte hadde støttespiller-rollen.

I tillegg var det to roller som utelukkende foreldre tok på seg, som medførte ulike typer aksept av skolens makt og vureringer:

 • Den overvunne
 • Den gode forelder

Elevens roller

Elever inntok fire roller i studiene som var inkludert:

 • Objektet
 • Informatøren
 • Forsvareren
 • Tolken

Med «Objektet» menes at eleven ofte inntok en nokså passiv mottakerrolle, der han eller hun svarte på spørsmål fra læreren eller forelderen, og da gjerne fattet seg i korthet.

Tradisjonell tilnærming fortsatt - kanskje?

– Studien vår viser at i disse 33 studiene er læreren hovedsakelig eksperten og har kontroll over samtalesituasjonen: foreldrene er på lærerens banehalvdel. Til tross for flere tiår med å fremme mer samarbeidende tilnærminger til foreldresamtaler, med felles mål og delt ansvar, viser selv de siste studiene i vår gjennomgang en tradisjonell oppfatning av utviklingssamtalen, kommenterer Elaine Munthe, førsteforfatter av artikkelen.

Hun presiserer at det ikke har vært så mye forskning som ser på samtaler som foregår i utviklingssamtaler i Norge, og at eventuelle endringer dermed ikke er blitt fanget opp av forskning.

Studier som bruker portfolio, eller mapper hvor elever og foresatte er med på å samle inn det de ønsker å snakke om, skaper større trygghet for foresatte og gir dem mer plass.

Elaine Munthe , professor ved Kunnskapssenter for utdanning

– Det vi ser i samtalene som vi har studert, er at utviklingssamtaler er komplekse. Det er utrolig mange tema som tas opp i samtalene – alt fra karakterer til helse og fattigdom. Dette krever mye av både foreldre og lærere. Vi ser også at det kan være noen grep som gjør det lettere for foresatte å ha større eierforhold til samtalen. Studier som bruker portfolio, eller mapper hvor elever og foresatte er med på å samle inn det de ønsker å snakke om, skaper større trygghet for foresatte og gir dem mer plass. Da kan også de i større grad sette premissene for samtalen, poengterer Munthe.

Kunnskap kan gi endring

Hun tror kunnskapsoversikten kan være nyttig for lærerutdannere, skoler og foresatte.

– Innsikt i ulike roller kan skape bevissthet om hva som kan foregå i samtaler og hva som er ønskelig. Elsa Westergård og jeg håper at studien kan komme til nytte i lærerutdanninger hvor det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om utviklingssamtaler, og at skoler og lærerutdanninger kan samarbeide om kompetanseutvikling i lærerutdanning og skole til å gjennomføre gode utviklingssamtaler.

Les mer om hva disse ulike rollene omfatter i den systematiske kunnskapsoversikten

Tekst: Leif Tore Sædberg, KSU