Hopp til hovedinnhold

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet er et sentralt begrep i norsk barnehagekontekst. Gode barnehager kjennetegnes av høy kompetanse, godt samarbeid og profesjonell entusiasme blant de ansatte. Personalets tilrettelegging for barns helhetlige læring og utvikling, medvirkning og trivsel er sentralt.

Publisert: Endret:
Hvorfor er dette viktig?

Det er en nær sammenheng mellom kvaliteten på barns utbytte av å gå i barnehagen og personalets kompetanse. I forskningsprosjektet «Gode barnehager for barn i Norge» (GoBaN) har forskerne studert ulike sider ved kvaliteten i norske barnehager. Studien viser at det er forskjeller i kvalitet mellom barnehager.

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på forskningsresultater fra GoBaN-studien publisert i boka Pedagogisk kvalitet i barnehagen av Marit Alvestad og Liv Gjems (2021) og i rapporten Kvalitet i barnehagen (2019).

I fagfilmene presenteres sentrale funn fra den kvalitative delen av GoBaN-studien: bl.a. kjennetegn på gode barnehager, utviklingspotensial og viktigheten av å legge til rette for utforskende utdypende felles samtaler med barna.

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke ressursen vil barnehagepersonalet bli mer bevisste på hva som kjennetegner barnehager med god kvalitet og viktigheten av å legge til rette for utforskende utdypende felles samtaler med barna.  For hvem: Barnehagepersonalet, f.eks. på personalmøter. Anbefalt tidsbruk: 30-60 minutter per fagfilm og påfølgende refleksjonsspørsmål. Vi anbefaler å fordele arbeidet med denne ressursen over to personalmøter. Tips til gjennomføring: 1. Se fagfilmen Kjennetegn på gode barnehager. 2. Diskuter refleksjonsspørsmålene, gjerne i grupper. 3. Se fagfilmen Kommunikasjon og utforskende SAMtaler. 4. Diskuter refleksjonsspørsmålene og gjennomfør aktiviteten.

Barn i gruppe og voksen i lek med togbane
Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen
fagfilm 1

Kjennetegn på gode barnehager - en fagfilm av Marit Alvestad og Marianne Undheim ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS
Kjennetegn på gode barnehager

Spørsmål til refleksjon

I GoBaN-studien ble det funnet forskjeller i kvalitet på barnehagene. Diskuter kjennetegn og utviklingspotensial hos dere i lys av disse forskjellene.

 • Hva kjennetegner deres barnehage?
 • Hvordan arbeider dere med å utvikle god pedagogisk kvalitet i deres barnehage?

______

 • Høy kompetanse
 • Profesjonell entusiasme
 • Felles mål og retning for det pedagogiske arbeidet
 • Helthetlig tilnærming til barns omsorg, lek og læring
 • Lek ute og varierte naturopplevelser
 • Klar ledelse og strukturering av dagen tilpasset barna
 • Voksen- og barneinitierte aktiviteter
 • Godt språklig samspill med enkeltbarn og mindre grupper av barn
 • Godt samarbeid
 • Barns perspektiv, medvirkning og trivsel
 • Varm atmosfære

(Alvestad & Gjems, 2021, s. 23-26; Alvestad et al., 2019, s. 70-71)

 • Sikre at alle barn inkluderes i lek og samspill
 • Stille åpne spørsmål
 • Utforskende utdypende felles samtaler
 • Løfte fram mangfold knyttet til likestilling og kjønnsrolleproblematikk
 • Synliggjøre kulturelt mangfold
 • Styrke personalets didaktiske kompetanse

(Alvestad & Gjems, 2021, s. 26; Alvestad et al., 2019, s. 71)

fagfilm 2

Kommunikasjon og utforskende SAMtaler - en fagfilm av Marit Alvestad ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS, og Liv Gjems ved Institutt for pedagogikk, USN
utforskende utdypende felles samtaler

Spørsmål til refleksjon

I filmen presenteres begrepet utforskende utdypende samtaler.

 • Hvordan kan dere legge til rette for flere utforskende utdypende felles samtaler for alle barn i barnehagens hverdagsliv?
Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Aktivitet

Observer deg selv når du kommuniserer med barn.

Diskuter observasjonene med dine kolleger.

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning ved UiS bygger på resultater fra følgende forskning:

Alvestad, M. & Gjems, L. (Red.). (2021). Pedagogisk kvalitet i barnehagen. Universitetsforlaget.

Alvestad, M., Gjems, L., Myrvang, E., Storli, J.B., Tungland, I.B.E., Velde, K.L. & Bjørnestad, E. (2019). Kvalitet i barnehagen. Rapport fra dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) (Rapport nr. 85). Universitetet i Stavanger.

Ressursen bygger på den kvalitative studien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode Barnehager for barn i Norge (GoBaN), finansiert av Norges forskningsråd. Hovedstudien (gjennomført 2012-2020) viste at kvaliteten i norske barnehager, målt med internasjonale verktøy, varierte og viste seg å være lavere enn forventet ut fra den generelle positive omtalen av den helhetlige pedagogiske tilnærmingen som den norske og nordiske barnehagen bygger på (Alvestad & Gjems, 2021, s. 14).

Mål

Å få utdypende kunnskap om hva som kjennetegner barnehager med god kvalitet.

Problemstilling

 • Hva kjennetegner barnehager med god kvalitet og hvilke typer pedagogiske virksomheter tilbys barna i disse barnehagene?

Metode

Den kvalitative studien baseres på sosiokulturelle og økologiske teoretiske perspektiver. Det ble valgt ut syv barnehager der syv feltforskere samlet ulike former for data.

Datamateriale

Observasjoner i barnegruppene, med og uten video-opptak, semi-strukturerte intervjuer med styrere, barnehagelærere og pedagogiske medarbeidere, feltnotater og samtaler.

Sentrale funn

Studien viser at barnehager med god kvalitet kjennetegnes av (Alvestad & Gjems, 2021, s. 23-26; Alvestad et al., 2019, s. 70-71):

 • høy kompetanse i personalet; flere av barnegruppene har to barnehagelærere
 • profesjonell entusiasme i personalet, de er tilstedeværende og engasjerte
 • felles mål og retning for det pedagogiske arbeidet
 • en helhetlig tilnærming til barns omsorg, lek, læring og danning; personalet støtter opp om barns læring og utvikling både emosjonelt, kognitivt, sosialt og fysisk-motorisk
 • en vektlegging av å gi barna lek ute, naturopplevelser og erfaringer i nærmiljøet
 • klar ledelse av personalgrupper og barnegrupper, med en strukturering av dagen tilpasset barna
 • et personale som organiserer barnegruppen i mindre grupper både for aktiviteter og lek
 • både voksen- og barneinitierte aktiviteter; både personale og barn er involvert i pedagogiske prosesser og aktiviteter
 • et personale som legger til rette for godt språklig samspill med alle barn, både enkeltbarn og mindre grupper med barn
 • et personale som samarbeider godt både internt, med foreldrene og med eksterne parter
 • et personale som både snakker om og vektlegger barns perspektiv i det daglige arbeidet, og som er opptatt av barns medvirkning og trivsel
 • et personalet som er opptatt av å skape en god atmosfære preget av å være nær og se barna

Studien viser også at de fleste barnehager har utviklingspotensialer på enkelte områder (Alvestad & Gjems, 2021, s. 26; Alvestad et al., 2019, s. 71):

 • sikre at alle barn inkluderes i lek og samspill; dette ser ut til å være særlig utfordrende i store barnegrupper
 • benytte mer åpne spørsmål og utforskende utdypende felles samtaler ut fra varierte erfaringer og barns initiativ; det er behov for økt kompetanse om betydningen av språklig samspill og utforskende utdypende felles samtaler
 • bevisstgjøring av mangfold knyttet til likestilling og kjønnsrolleproblematikk; personalet har lite fokus på dette og det synes å være et tema de ikke prioriterer
 • synliggjøring av kulturelt mangfold; det er mest fokus på tilrettelegging av det språklige (språkgrupper)
 • det varierer hvordan personalet utarbeider og gjennomfører planer; det er behov for didaktisk kompetanse med tanke på å involvere alle i personalet
Aktuelle lenker

FILIORUM-forskere med ny bok om pedagogisk kvalitet i barnehagen - artikkel på uis.no

Kvalitet i barnehagen - forskningsrapport om den kvalitative GoBaN-studien av Alvestad et al. (2019).

GoBaN - Gode barnehager for barn i Norge

Flere ressurser som bygger på GoBaN-studien:

* Å se barnet – en hjertesak

* Godt språkarbeid med de yngste barna

* Medvirkning i fellesskap

Flere ressurser for barnehagen (med ulike tema)

Logo FILIORUM

Faglig ansvarlige

Marit Alvestad, Professor emerita

Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS

E-post: Marit.alvestad@uis.no

Marit Alvestad

Liv Gjems, Professor emerita

Institutt for pedagogikk, USN

E-post: Liv.gjems@usn.no

Liv Gjems

Marianne Undheim, Førsteamanuensis

Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS

E-post: Marianne.undheim@uis.no

Marianne Undheim