Godt språkarbeid med de yngste barna

Språk utvikles raskt de første årene i barnas liv, samtidig som barna er nysgjerrige og utforsker verden rundt seg. Denne driven etter å erfare og utforske er det vi skal bygge på de første årene i barnehagen. Med et godt språkarbeid kan vi gi de yngste barna et godt grunnlag for senere læring og utvikling.

Publisert Sist oppdatert
Hvorfor er dette viktig?

Kvaliteten i språkarbeidet på småbarnsavdelinger har betydning for barns språkutvikling. Hvordan personalet responderer på og fortolker barnas kommunikasjon og aktivt støtter barnas bruk av språk, er sentralt i dette arbeidet.

I denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning presenteres resultatene fra forskningsartikkelen Quality of the Language-Learning Environment and Vocabulary Development in Early Childhood av Joakim Evensen Hansen og Martine Broekhuizen (2020).

I fagfilmen presenteres sentrale funn fra artikkelen som viser hvordan språkarbeidet på småbarnsavdelinger kan støtte barnas verbalspråklige utvikling.

Illustrasjon av to barn og en voksen i sandkassen
Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen
Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke ressursen vil barnehagepersonalet få innblikk i hvordan de kan støtte barns bruk av språk på småbarnsavdelinger i barnehagen. For hvem: Barnehagepersonalet, f.eks. på et personalmøte Anbefalt tidsbruk: 30 minutter Tips til gjennomføring: 1. Se fagfilmen. 2. Diskuter refleksjonsspørsmålene individuelt, i gruppe og i plenum (f.eks. IGP-metoden). 3. Reflekter videre over hvordan du kommuniserer med de yngste barna i ulike situasjoner. 4. Del erfaringer med hverandre på neste personalmøte.

Godt språkarbeid med de yngste barna - en fagfilm av Joakim Evensen Hansen ved Lesesenteret, UiS.
.

Spørsmål til refleksjon

Individuelt og i gruppe

  • Har du fått noen nye tanker om språkarbeid med de yngste barna etter å ha sett filmen?
  • Hvordan responderer du på barnas verbale og non-verbale kommunikasjon?
  • Hvordan bidrar du aktivt til å støtte barns kommunikasjon og bruk av språk?
  • Hvordan balanserer du mellom å lytte og å snakke i samtaler med barna?

Plenum

  • Diskuter noen av spørsmålene i plenum
Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Aktivitet

Tenk gjennom hvordan du selv legger til rette for kommunikasjon og samtaler i meningsfulle situasjoner med barna. 

Sett deg gjerne et konkret mål for hvordan du kan støtte barnas bruk av språk og bidra til å skape et godt språkmiljø for alle barna på avdelingen.

Del gjerne erfaringer med hverandre på neste personalmøte.

Illustrasjon av et lite barn som står oppå tre kasser med armene opp og viser hvor høyt det er til barnehagelæreren som står ved siden av
Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på resultater fra følgende forskningsartikkel:

Hansen, J.E., & Broekhuizen M.L. (2020). Quality of the Language-Learning Environment and Vocabulary Development in Early Childhood. Scandinavian Journal of Educational Research, 65(2), 302-317, https://doi.org/10.1080/00313831.2019.1705894

Mål

Undersøke om kvalitet i språkmiljøet på småbarnsavdelinger har betydning for barns utvikling av ordforråd i barnehagealder.

Problemstilling

  • Hvilken sammenheng er det mellom kvalitet i barnehagens språkmiljø på småbarnsavdelinger og utvikling av barns ordforråd fra 3 til 5 år?

Metode og datamateriale

I artikkelen benyttes det data fra forskningsprosjektet GoBaN – www.goban.no. Kvaliteten på språkmiljø ble observert og vurdert med Infant/toddler Environment Rating Scale-Revised i 206 småbarnsavdelinger, og ordforråd ble vurdert for 1131 barn når de var tre og fem år. Multi-level regresjonsanalyser ble brukt for å undersøke mulige relasjoner mellom kvalitet i språkmiljø og ordforråd.  

Sentrale funn

I denne studien finner vi at kvaliteten på språkmiljøet som barna erfarer og er en del av på småbarnsavdelinger, ser ut til å forsterke barnas utvikling av ordforråd i barnehagealder. Hvordan personalet støtter barnas bruk av språk, bidrar positivt til språkutvikling. Ut fra denne studien ser det ut til at et godt språkmiljø på småbarnsavdelinger kjennetegnes av at personalet:

  • aktivt bidrar til barnas bruk av språk gjennom å sette ord på handlinger
  • bygger videre på barnas ideer og innspill
  • samtaler med balanse mellom å lytte og gi barna tid til å tenke og svare
Aktuelle lenker

Språkmedvitne vaksne i småbarnsavdelinga er viktige for barna si språkutvikling - en artikkel på UiS.no (oktober 2020)

Voksnes samtaler med de minste barna i barnehagen er viktig for språkutviklingen - en artikkel på Forskning.no (januar 2019)

GoBaN - Gode barnehager for barn i Norge

Flere ressurser som bygger på GoBaN-studien:

* Kvalitet i barnehagen

Å se barnet – en hjertesak

Medvirkning i fellesskap

Flere ressurser for barnehagen (med ulike tema)

FILIORUM - senter for barnehageforskning sin logo

Faglig ansvarlig

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap
51833568
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking