Godt språkarbeid med de yngste barna

Språk utvikles raskt de første årene i barnas liv, samtidig som barna er nysgjerrige og utforsker verden rundt seg. Denne driven etter å erfare og utforske er det vi skal bygge på de første årene i barnehagen. Med et godt språkarbeid kan vi gi de yngste barna et godt grunnlag for senere læring og utvikling.

Published Endret
Hvorfor er dette viktig?

Kvaliteten i språkarbeidet på småbarnsavdelinger har betydning for barns språkutvikling. Hvordan personalet responderer på og fortolker barnas kommunikasjon og aktivt støtter barnas bruk av språk, er sentralt i dette arbeidet.

I denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning presenteres resultatene fra forskningsartikkelen Quality of the Language-Learning Environment and Vocabulary Development in Early Childhood av Joakim Evensen Hansen og Martine Broekhuizen (2020).

I fagfilmen presenteres sentrale funn fra artikkelen som viser hvordan språkarbeidet på småbarnsavdelinger kan støtte barnas verbalspråklige utvikling.

Illustrasjon av språklig samspill i sandkassen
Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen
Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke ressursen vil barnehagepersonalet få innblikk i hvordan de kan støtte barns bruk av språk på småbarnsavdelinger i barnehagen. For hvem: Barnehagepersonalet, f.eks. på et personalmøte Anbefalt tidsbruk: 30 minutter Tips til gjennomføring: 1. Se fagfilmen. 2. Diskuter refleksjonsspørsmålene individuelt, i gruppe og i plenum (f.eks. IGP-metoden). 3. Reflekter videre over hvordan du kommuniserer med de yngste barna i ulike situasjoner. 4. Del erfaringer med hverandre på neste personalmøte.

Godt språkarbeid med de yngste barna - en fagfilm av Joakim Evensen Hansen ved Lesesenteret, UiS.
Teksting av filmen, klikk på [CC].
.

Spørsmål til refleksjon

Individuelt og i gruppe

  • Har du fått noen nye tanker om språkarbeid med de yngste barna etter å ha sett filmen?
  • Hvordan responderer du på barnas verbale og non-verbale kommunikasjon?
  • Hvordan bidrar du aktivt til å støtte barns kommunikasjon og bruk av språk?
  • Hvordan balanserer du mellom å lytte og å snakke i samtaler med barna?

Plenum

  • Diskuter noen av spørsmålene i plenum
Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Aktivitet

Tenk gjennom hvordan du selv legger til rette for kommunikasjon og samtaler i meningsfulle situasjoner med barna. 

Sett deg gjerne et konkret mål for hvordan du kan støtte barnas bruk av språk og bidra til å skape et godt språkmiljø for alle barna på avdelingen.

Del gjerne erfaringer med hverandre på neste personalmøte.

Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på resultater fra følgende forskningsartikkel:

Hansen, J.E., & Broekhuizen M.L. (2020). Quality of the Language-Learning Environment and Vocabulary Development in Early Childhood. Scandinavian Journal of Educational Research, 65(2), 302-317, https://doi.org/10.1080/00313831.2019.1705894

Mål

Undersøke om kvalitet i språkmiljøet på småbarnsavdelinger har betydning for barns utvikling av ordforråd i barnehagealder.

Problemstilling

  • Hvilken sammenheng er det mellom kvalitet i barnehagens språkmiljø på småbarnsavdelinger og utvikling av barns ordforråd fra 3 til 5 år?

Metode og datamateriale

I artikkelen benyttes det data fra forskningsprosjektet GoBaN – www.goban.no. Kvaliteten på språkmiljø ble observert og vurdert med Infant/toddler Environment Rating Scale-Revised i 206 småbarnsavdelinger, og ordforråd ble vurdert for 1131 barn når de var tre og fem år. Multi-level regresjonsanalyser ble brukt for å undersøke mulige relasjoner mellom kvalitet i språkmiljø og ordforråd.  

Sentrale funn

I denne studien finner vi at kvaliteten på språkmiljøet som barna erfarer og er en del av på småbarnsavdelinger, ser ut til å forsterke barnas utvikling av ordforråd i barnehagealder. Hvordan personalet støtter barnas bruk av språk, bidrar positivt til språkutvikling. Ut fra denne studien ser det ut til at et godt språkmiljø på småbarnsavdelinger kjennetegnes av at personalet:

  • aktivt bidrar til barnas bruk av språk gjennom å sette ord på handlinger
  • bygger videre på barnas ideer og innspill
  • samtaler med balanse mellom å lytte og gi barna tid til å tenke og svare
Aktuelle lenker

Språkmedvitne vaksne i småbarnsavdelinga er viktige for barna si språkutvikling - en artikkel på UiS.no (oktober 2020)

Voksnes samtaler med de minste barna i barnehagen er viktig for språkutviklingen - en artikkel på Forskning.no (januar 2019)

GoBaN - Gode barnehager for barn i Norge

Flere ressurser som bygger på GoBaN-studien:

* Kvalitet i barnehagen

Å se barnet – en hjertesak

Medvirkning i fellesskap

Flere ressurser for barnehagen (med ulike tema)

Filiorums logo

Faglig ansvarlig

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap
51833568
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking