Å se barnet – en hjertesak

Hverdagen i barnehagen består av en rekke spontane situasjoner mellom barna og barnehagepersonalet. På samme vis som at hvert enkelt barn er unikt, er også personalet unike mennesker som ser og legger merke til forskjellige ting. Hver enkelt i personalet bidrar til kvalitet på sin særegne personlige måte - med sine hjertesaker.

Publisert Sist oppdatert
Hvorfor er dette viktig?

Ved å rette fokus mot barnehagepersonalets hjertesaker, kan personalet bli mer bevisste på sine egne pedagogiske intensjoner, og de prioriteringer som tas individuelt og i fellesskap i barnehagehverdagen. Samtaler om hjertesaker kan bidra til å rette oppmerksomheten mot det personalet selv ser som mest betydningsfullt og viktig for dem i arbeidet med barna.

I denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning presenteres forskningsresultat publisert i Personalets hjertesaker for barna - personlige og pedagogiske intensjoner av Inger Benny Espedal Tungland (2021).

Mange av deltakerne i studien beskriver «å se barnet» som den viktigste hjertesaken. I fagfilmen presenteres tre ulike perspektiv på hva det betyr «å se barnet» og hvordan disse er gjensidig avhengige av hverandre.

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke ressursen sammen vil barnehagepersonalet få innblikk i hvordan de kan anerkjenne hverandres ulike bidrag og perspektiv i felles læreprosesser for å sammen utvikle barnehagens kvalitet. For hvem: Hele barnehagepersonalet, f.eks i individuell veiledning og fellesskap i personalmøter. Anbefalt tidsbruk: 60-90 min. Tips om gjennomføring: 1. Se fagfilmen. 2. Tenk gjennom refleksjonsspørsmålene individuelt, i gruppe og i plenum (f.eks. IGP-metoden). 3. Reflekter videre over dine hjertesaker. 4. Del erfaringer med hverandre på neste personalmøte.

Illustrasjon av fem barnehagebarn og en barnehagelærer som leker i en sandkasse
Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen

Å se barnet

I filmen brukes begrepet «linser» som en metafor for personalets ulike måter å se barna på.

Å se barnet – en hjertesak, en fagfilm av Inger Benny Espedal Tungland ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS.
.

Spørsmål til refleksjon

Gjennom samtaler om personalets hjertesaker kan ulike perspektiv og forskjellig kompetanse løftes fram og bidra i personalets arbeidet med å videreutvikle profesjonell yrkesutøvelse og kvalitet i barnehagen.

Tenk gjennom individuelt:

  • Hva er dine hjertesaker for barna i barnehagen?
  • Hva betyr det for deg «å se barnet»?

Diskuter i grupper og deretter i plenum:

  • Presenter hjertesakene deres for hverandre
  • Hva innebærer det for den enkelte i personalgruppen «å se barnet?»
  • Hvilke konsekvenser kan dette ha for personalgruppens pedagogiske arbeid med enkeltbarn og barnegruppe?
  • Hvordan anerkjenner du dine kollegers arbeid?
Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Aktivitet

Reflekter videre over dine hjertesaker og del erfaringer med hverandre på neste personalmøte.

Lag en plan for hvordan dere skal jobbe videre med innholdet som kommer frem i diskusjonene for å eventuelt forbedre praksis.

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning ved UiS bygger på resultater fra følgende forskning:

Tungland, I. B. E. (2021). Personalets hjertesaker for barna - personlige og pedagogiske intensjoner. I M. Alvestad & L. Gjems (Red.), Pedagogisk kvalitet i barnehagen. Universitetsforlaget.

Mål

Å undersøke hvordan personalet forstår sitt eget bidrag til kvalitet i barnehagen og sine egne personlige pedagogiske intensjoner.

Problemstilling

  • Hvilke hjertesaker uttrykker personalet at de har for det pedagogiske arbeidet med barna i barnehagen?

Metode

Kvalitativ fortolkende studie av intervjuer med medarbeidere, pedagogiske ledere og virksomhetsledere fra de syv barnehagene i den kvalitative studien Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN). En beskrivende, hermeneutisk, analytisk tilnærming (Gadamer, 2010) er anvendt for å få tak i hva deltakerne mener om hjertesaker, og hva de ser som særlig verdifullt for barna. 

Datamateriale

21 skildringer av deltakernes hjertesak for barna i barnehagen, og om de opplever at de har mulighet til å jobbe med hjertesakene sine.

Sentrale funn

Metaforen «å se barna» benyttes i utstrakt grad i beskrivelsene av hjertesakene. I intervjuene kommer det fram at «å se barna» blir benyttet som en metafor eller et bilde for å beskrive hvor viktig det er å anerkjenne barna på ulike måter i barnehagen.

Betydningen av kjærlighet og trygghet

Det som oftest kommer fram i beskrivelsene, er at når deltakerne brenner for «å se barna», handler det om at det er fundamentalt viktig for dem å bidra til å dekke det enkelte barns grunnleggende emosjonelle behov. Kjærlighet og trygghet skiller seg ut som særlig sentralt.

Betydningen av rettigheter og rettferdighet

Videre er det flere av deltakerne i studien som beskriver at «å se barna» handler om at barna skal sikres en rettferdig behandling, og hindre at urett skjer. Det innebærer blant annet å rette oppmerksomheten mot og indentifisere barn som trenger ulike former for bistand, og å sikre at alle har noen å være sammen med.

Betydningen av å bli verdsatt i fellesskapet

Barns behov for å være en del av et fellesskap, trekkes fram av flere av deltakerne. Dette innebærer å sikre barns deltagelse i ulike aktiviteter og at barna opplever seg inkludert og verdsatt for det unike og særegne de bringer med seg til fellesskapet. Deltakerne benytter seg i utstrakt grad av pronomenet "vi" i sine beskrivelser.

Oppsummert

Resultatene i studien tyder på at å studere personalets hjertesaker kan være en innfallsvinkel når profesjonell pedagogisk kompetanse skal utvikles innenfra, av personalet selv i den lokale konteksten. Å anerkjenne personalets ulike perspektiv, erfaringer og det den enkelte finner meningsfullt i arbeidet med barna er en måte å åpne opp for det flerstemte og bringe fram personalets ulike kunnskaper.

Gjennom samtaler om personalets hjertesaker kan ulike perspektiv og forskjellig kompetanse løftes fram og bidra i personalets arbeidet med å videreutvikle profesjonell yrkesutøvelse og kvalitet i barnehagen.

Aktuelle lenker

Kvalitet i barnehagen - forskningsrapport om den kvalitative GoBaN-studien av Alvestad et al. (2019)

GoBaN - Gode barnehager for barn i Norge

Flere ressurser som bygger på GoBaN-studien:

* Kvalitet i barnehagen

* Godt språkarbeid med de yngste barna

Medvirkning i fellesskap

Flere ressurser for barnehagen (med ulike tema)

FILIORUM - senter for barnehageforskning sin logo

Faglig ansvarlig

Førstelektor i pedagogikk
51833559
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning