Kvalitet i barnehagen

Kvalitet er et sentralt begrep i norsk barnehagekontekst. Gode barnehager kjennetegnes av høy kompetanse, godt samarbeid og profesjonell entusiasme blant de ansatte. Personalets tilrettelegging for barns helhetlige læring og utvikling, medvirkning og trivsel er sentralt.

Publisert Sist oppdatert
Hvorfor er dette viktig?

Det er en nær sammenheng mellom kvaliteten på barns utbytte av å gå i barnehagen og personalets kompetanse. I forskningsprosjektet «Gode barnehager for barn i Norge» (GoBaN) har forskerne studert ulike sider ved kvaliteten i norske barnehager. Studien viser at det er forskjeller i kvalitet mellom barnehager.

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på forskningsresultater fra GoBaN-studien publisert i boka Pedagogisk kvalitet i barnehagen av Marit Alvestad og Liv Gjems (2021) og i rapporten Kvalitet i barnehagen (2019).

I fagfilmene presenteres sentrale funn fra den kvalitative delen av GoBaN-studien: bl.a. kjennetegn på gode barnehager, utviklingspotensial og viktigheten av å legge til rette for utforskende utdypende felles samtaler med barna.

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke ressursen vil barnehagepersonalet bli mer bevisste på hva som kjennetegner barnehager med god kvalitet og viktigheten av å legge til rette for utforskende utdypende felles samtaler med barna.  For hvem: Barnehagepersonalet, f.eks. på personalmøter. Anbefalt tidsbruk: 30-60 minutter per fagfilm og påfølgende refleksjonsspørsmål. Vi anbefaler å fordele arbeidet med denne ressursen over to personalmøter. Tips til gjennomføring: 1. Se fagfilmen Kjennetegn på gode barnehager. 2. Diskuter refleksjonsspørsmålene, gjerne i grupper. 3. Se fagfilmen Kommunikasjon og utforskende SAMtaler. 4. Diskuter refleksjonsspørsmålene og gjennomfør aktiviteten.

Barn i gruppe og voksen i lek med togbane
Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen
fagfilm 1
Kjennetegn på gode barnehager - en fagfilm av Marit Alvestad og Marianne Undheim ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS
Kjennetegn på gode barnehager

Spørsmål til refleksjon

I GoBaN-studien ble det funnet forskjeller i kvalitet på barnehagene. Diskuter kjennetegn og utviklingspotensial hos dere i lys av disse forskjellene.

 • Hva kjennetegner deres barnehage?
 • Hvordan arbeider dere med å utvikle god pedagogisk kvalitet i deres barnehage?

______

 • Høy kompetanse
 • Profesjonell entusiasme
 • Felles mål og retning for det pedagogiske arbeidet
 • Helthetlig tilnærming til barns omsorg, lek og læring
 • Lek ute og varierte naturopplevelser
 • Klar ledelse og strukturering av dagen tilpasset barna
 • Voksen- og barneinitierte aktiviteter
 • Godt språklig samspill med enkeltbarn og mindre grupper av barn
 • Godt samarbeid
 • Barns perspektiv, medvirkning og trivsel
 • Varm atmosfære

(Alvestad & Gjems, 2021, s. 23-26; Alvestad et al., 2019, s. 70-71)

 • Sikre at alle barn inkluderes i lek og samspill
 • Stille åpne spørsmål
 • Utforskende utdypende felles samtaler
 • Løfte fram mangfold knyttet til likestilling og kjønnsrolleproblematikk
 • Synliggjøre kulturelt mangfold
 • Styrke personalets didaktiske kompetanse

(Alvestad & Gjems, 2021, s. 26; Alvestad et al., 2019, s. 71)

fagfilm 2
Kommunikasjon og utforskende SAMtaler - en fagfilm av Marit Alvestad ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS, og Liv Gjems ved Institutt for pedagogikk, USN
utforskende utdypende felles samtaler

Spørsmål til refleksjon

I filmen presenteres begrepet utforskende utdypende samtaler.

 • Hvordan kan dere legge til rette for flere utforskende utdypende felles samtaler for alle barn i barnehagens hverdagsliv?
Utforskende utdypende felles samtaler
Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Aktivitet

Observer deg selv når du kommuniserer med barn.

Diskuter observasjonene med dine kolleger.

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning ved UiS bygger på resultater fra følgende forskning:

Alvestad, M. & Gjems, L. (Red.). (2021). Pedagogisk kvalitet i barnehagen. Universitetsforlaget.

Alvestad, M., Gjems, L., Myrvang, E., Storli, J.B., Tungland, I.B.E., Velde, K.L. & Bjørnestad, E. (2019). Kvalitet i barnehagen. Rapport fra dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) (Rapport nr. 85). Universitetet i Stavanger.

Ressursen bygger på den kvalitative studien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode Barnehager for barn i Norge (GoBaN), finansiert av Norges forskningsråd. Hovedstudien (gjennomført 2012-2020) viste at kvaliteten i norske barnehager, målt med internasjonale verktøy, varierte og viste seg å være lavere enn forventet ut fra den generelle positive omtalen av den helhetlige pedagogiske tilnærmingen som den norske og nordiske barnehagen bygger på (Alvestad & Gjems, 2021, s. 14).

Mål

Å få utdypende kunnskap om hva som kjennetegner barnehager med god kvalitet.

Problemstilling

 • Hva kjennetegner barnehager med god kvalitet og hvilke typer pedagogiske virksomheter tilbys barna i disse barnehagene?

Metode

Den kvalitative studien baseres på sosiokulturelle og økologiske teoretiske perspektiver. Det ble valgt ut syv barnehager der syv feltforskere samlet ulike former for data.

Datamateriale

Observasjoner i barnegruppene, med og uten video-opptak, semi-strukturerte intervjuer med styrere, barnehagelærere og pedagogiske medarbeidere, feltnotater og samtaler.

Sentrale funn

Studien viser at barnehager med god kvalitet kjennetegnes av (Alvestad & Gjems, 2021, s. 23-26; Alvestad et al., 2019, s. 70-71):

 • høy kompetanse i personalet; flere av barnegruppene har to barnehagelærere
 • profesjonell entusiasme i personalet, de er tilstedeværende og engasjerte
 • felles mål og retning for det pedagogiske arbeidet
 • en helhetlig tilnærming til barns omsorg, lek, læring og danning; personalet støtter opp om barns læring og utvikling både emosjonelt, kognitivt, sosialt og fysisk-motorisk
 • en vektlegging av å gi barna lek ute, naturopplevelser og erfaringer i nærmiljøet
 • klar ledelse av personalgrupper og barnegrupper, med en strukturering av dagen tilpasset barna
 • et personale som organiserer barnegruppen i mindre grupper både for aktiviteter og lek
 • både voksen- og barneinitierte aktiviteter; både personale og barn er involvert i pedagogiske prosesser og aktiviteter
 • et personale som legger til rette for godt språklig samspill med alle barn, både enkeltbarn og mindre grupper med barn
 • et personale som samarbeider godt både internt, med foreldrene og med eksterne parter
 • et personale som både snakker om og vektlegger barns perspektiv i det daglige arbeidet, og som er opptatt av barns medvirkning og trivsel
 • et personalet som er opptatt av å skape en god atmosfære preget av å være nær og se barna

Studien viser også at de fleste barnehager har utviklingspotensialer på enkelte områder (Alvestad & Gjems, 2021, s. 26; Alvestad et al., 2019, s. 71):

 • sikre at alle barn inkluderes i lek og samspill; dette ser ut til å være særlig utfordrende i store barnegrupper
 • benytte mer åpne spørsmål og utforskende utdypende felles samtaler ut fra varierte erfaringer og barns initiativ; det er behov for økt kompetanse om betydningen av språklig samspill og utforskende utdypende felles samtaler
 • bevisstgjøring av mangfold knyttet til likestilling og kjønnsrolleproblematikk; personalet har lite fokus på dette og det synes å være et tema de ikke prioriterer
 • synliggjøring av kulturelt mangfold; det er mest fokus på tilrettelegging av det språklige (språkgrupper)
 • det varierer hvordan personalet utarbeider og gjennomfører planer; det er behov for didaktisk kompetanse med tanke på å involvere alle i personalet
Aktuelle lenker

FILIORUM-forskere med ny bok om pedagogisk kvalitet i barnehagen - artikkel på uis.no

Kvalitet i barnehagen - forskningsrapport om den kvalitative GoBaN-studien av Alvestad et al. (2019).

GoBaN - Gode barnehager for barn i Norge

Flere ressurser som bygger på GoBaN-studien:

* Å se barnet – en hjertesak

* Godt språkarbeid med de yngste barna

* Medvirkning i fellesskap

Flere ressurser for barnehagen (med ulike tema)

Logo FILIORUM

Faglig ansvarlige

Marit Alvestad, Professor emerita

Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS

E-post: Marit.alvestad@uis.no

Marit Alvestad

Liv Gjems, Professor emerita

Institutt for pedagogikk, USN

E-post: Liv.gjems@usn.no

Liv Gjems

Marianne Undheim, Førsteamanuensis

Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS

E-post: Marianne.undheim@uis.no

Marianne Undheim