Overgang fra barnehage til skole

Forskning på overgangen fra barnehage til skole viser at jenter ofte har bedre utviklede ferdigheter enn gutter på de fleste områder, bl.a. språk, tidlig tallforståelse, sosial kompetanse og evnen til å følge instruksjoner. Dette er ferdigheter som er viktige for læringen som skal skje i skolen.

Publisert Sist oppdatert
Hvorfor er dette viktig?

Barnehagen spiller en helt sentral rolle i å bygge et godt fundament av grunnleggende ferdigheter hos barna. Gjennom lek og aktiviteter vil barna ofte få naturlig trening og stimulering av disse ferdighetene. Leken der den voksne er deltagende og støttende er spesielt viktig. Det er derfor avgjørende at personalet er bevisste på hvilken type lek de deltar i, med hvem og hvor ofte.  

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på resultater fra doktorgradsavhandlingen Essays on the Economics of Education: Policies for Academic Transitions av Andreas Fidjeland (2022).

I fagfilmen presenteres eksempler på hvordan personalet kan stimulere grunnleggende ferdigheter hos alle barna - og som guttene vil ha et særlig utbytte av.

Illustrasjon av tre barn og en barnehagelærer som leker sammen
Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen
Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke ressursen vil barnehagepersonalet øke sin bevissthet rundt hvordan de kan støtte gutter og jenters utvikling frem mot skolestart. For hvem: Barnehagepersonalet, f.eks. på et personalmøte. Anbefalt tidsbruk: 60 minutter. Tips om gjennomføring: 1. Se fagfilmen. 2. Gå gjennom refleksjonsspørsmålene individuelt, diskuter deretter i grupper. 3. Gjennomfør aktivitetene som er foreslått. 4. Reflekter videre over hvilken lek jenter og gutter i din barnehage/ din gruppe oftest deltar i, og i hvilken grad de kan ha behov for støtte fra de voksne. 5. Del erfaringer med hverandre på neste personalmøte.

Ressursen setter søkelys på noe som er viktig for oss å være klar over

Barnehagelærer
Overgang fra barnehage til skole - en fagfilm av Andreas Fidjeland ved NIFU.
.

Spørsmål til refleksjon

Tenk gjennom følgende refleksjonsspørsmål individuelt:

  • Hvilken type lek er du oftest deltagende i?
  • Hvem pleier å ta initiativ til denne leken?

Diskuter i grupper og deretter i plenum:

  • Diskuter eksempler fra deres egen barnehagehverdag på leker og aktiviteter som kan være spesielt stimulerende for guttenes utvikling.
  • Hvordan legger dere til rette for at barna får øve på grunnleggende ferdigheter gjennom lek og aktiviteter?
  • Hvordan balanserer dere barnas behov for fri lek med behovet for å øve på grunnleggende ferdigheter?
Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen.

Eksempler på aktiviteter med barna

Marve Larve - lek og matematikk med larver der barna får erfaring med telling og med begynnende addisjon og subtraksjon.

Klar, ferdig, gå! - lek der barnas selvregulering stimuleres gjennom impulskontroll og oppmerksomhet ved at de må høre nøye etter hva som blir sagt.

Aktivitet

Sett dere konkrete mål for hvordan dere kan støtte barnas utvikling, for eksempel knyttet til sosial kompetanse. Reflekter over hvorvidt fremgangsmåten bør være forskjellig for gutter og jenter.

Involver barna i ulike typer lek og del gjerne erfaringer med hverandre på neste personalmøte.

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på resultater fra følgende doktorgradsavhandling (kapittel 3):

Fidjeland, A. (2022). Essays on the Economics of Education: Policies for Academic Transitions (PhD-avhandling). Universitetet i Stavanger. https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2836833

Mål

Få kunnskap om hvordan barnehagen kan jobbe for å gjøre gutter og jenter like klare for skolestart.

Problemstilling

  • I hvilken grad er det forskjeller i gutter og jenters skoleklarhet? Hvilke forklaringer finnes for eventuelle forskjeller?
  • I hvilken grad kan et strukturert, men lekbasert førskoleopplegg redusere disse forskjellene?

Metode

Kvantitativ analyse av kartleggingsdata av barnas ferdigheter innen språk, tallforståelse og selvregulering. Dataene ble samlet inn gjennom et randomisert kontrollert forsøk, der et tilfeldig utvalg fokusbarnehager tok i bruk et nytt førskoleopplegg, mens andre barnehager fortsatte som normalt.

Datamateriale

Kartleggingsdataene består av barnas svar på ulike oppgaver og aktiviteter, gjennomført i 1-1 sesjoner på nettbrett sammen med en sertifisert forskningsassistent. Til sammen deltok ca 700 barn fra 70 barnehager i kartleggingene.

Sentrale funn

Vi finner at det er betydelige forskjeller mellom gutter og jenter i ferdigheter innen språk, tallforståelse og selvregulering, målt ved 5-årsalderen. Disse grunnleggende ferdighetene danner et viktig fundament for videre læring, og en viktig del av det å være klar for overgangen til skolen. Gjennom forsøket finner vi at et strukturert opplegg for læringsaktiviteter, gjennomført med førskolegruppa åtte timer i uken, reduserer forskjellen mellom gutter og jenter betraktelig. Dette tyder på at mer bevisst bruk av lek og aktiviteter for å stimulere grunnleggende ferdigheter kan være viktig for spesielt guttene i førskoletiden.

Kort oppsummert:

  • Gjennom en bevisst tilnærming til leken kan barnehagepersonalet sikre at både gutter og jenter får stimulert de grunnleggende ferdighetene som er viktige i overgangen til skolen.
  • En bevisst tilnærming til leken innebærer at barnehagepersonalet tar en mer aktiv rolle i leken og bruker den som en arena der barna får øve på ferdigheter som tallforståelse, samhandling med andre, selvregulering og evnen til å følge instruksjoner. Dette har særlig betydning for guttene.
Aktuelle lenker

Hvordan forberedes barnehagebarn og elever på skole og utdanningsvalg? - artikkel på UiS.no

Lekbasert læring - Et forskningsbasert førskoleopplegg som skal gi barn best mulig grunnlag for skolen

Agderprosjektet - en god start for alle - et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen

Flere ressurser for barnehagen

FILIORUM - senter for barnehageforskning sin logo

Faglig ansvarlig

Andreas Østbø Fidjeland, Seniorforsker

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

E-post: Andreas.fidjeland@nifu.no

Andreas Fidjeland