Program for utvikling av personlige ferdigheter for nye studenter

Studentforberedende kurs for førsteårsstudenter ved UiS.

Publisert Sist oppdatert
IRN

Tiltakene i dette prosjektet tar utgangspunkt i funn fra et utvalg av systematiske kunnskapsoversikter som omhandler gjennomstrømming og frafall i høyere utdanning. Kunnskapsoversiktene er identifisert og videreformidlet gjennom Kunnskapssenter for Utdanning. Prosjektgruppen består av Trine Mathiesen Gilje, Kari-Anne Malmo, Fredrik Skår og Irene Husveg, i samarbeid med Universitetsbiblioteket Høsten 2023 vil vi gjennomføre en pilot blant førsteårsstudenter på fire bachelorprogrammer ved Institutt for kultur- og språkvitenskap.

Lav gjennomstrømming er en utfordring ved mange av studieprogrammene ved UiS. Det finnes mange og sammensatte årsaker til så vel lav gjennomstrømming som frafall, og det er viktig å få bedre oversikt over årsakene for å kunne iverksette tiltak for å bedre gjennomstrømmingen. Vi ønsker at studentene skal både trives på universitetet og lykkes med studiene. Økt gjennomstrømming og lavere frafall vil ha positive kvalitetsmessige og økonomiske konsekvenser for enhetene som tilbyr studieprogrammene.

Alle nye studenter ankommer UiS med faglig studiekompetanse, men ikke alle har utviklet de personlige ferdighetene som er nødvendige for å gjøre det godt som student, og noen velger å avslutte studiene før de er ferdige. Disse personlige ferdighetene kaller vi «studentkompetanse», og blant dem finner vi en som er sentral blant annet for gjennomføring av studieløpet, nemlig det som i forskningslitteraturen på temaet kaller «grit» («viljestyrke», «tæl», «karakter» på norsk) (se bl.a. Allen et al., 2021; Christopoulou et al., 2018). Grit består av flere komponenter, blant annet utholdenhet og innsats, og det er disse to som er i fokus her. Også Kunnskapsdepartementet vektlegger utholdenhet som en viktig personlig ferdighet for å lykkes både i utdanningen og senere i livet (NOU 2018:2, 2018).

Noen har en slags innebygget grit fra naturens side, men heldigvis kan grit også øves opp og styrkes i voksen alder (Farrington et al., 2012; Lødding et al., 2016; Zhou, 2016). Studenter som ikke har utviklet nok grit til å utvikle mer grit og/eller som har et tankesett som tilsier at personlige ferdigheter og egenskaper, blant annet intelligens, er statiske og uforanderlige størrelser, vi fort kunne nedlegge minimal innsats i studiene eller gi opp studiene helt. Et slik tankesett kalles gjerne «fixed mindset» (statisk tankesett) og er motsatsen til «growth mindset» (veksttankesett). I likhet med grit kan også tankesett utvikles, og forskning indikerer at tiltak for å hjelpe studenter å utvikle veksttankesett kan gi store gevinster for både studenten og utdanningsinstitusjonen (Allen et al., 2021; Burnette et al., 2022; Campbell et al., 2021; Zhang, 2022; Zhou, 2016). Tiltaket som skisseres her, og som er under utforming, tar sikte på å sette nyankomne studenter i stand til hjelpe seg selv, både ved inngangen til studiene og senere i studieløpet, blant annet ved å utholde større arbeidskrav, løsere strukturer og rolleendringen «fra elev til student». Veien til målet går langs to spor: a) å bygge utholdenhet i møte med akademiske utfordringer og b) å bygge en forståelse av at resultater bedres ved økt innsats. Altså vil tiltaket rette seg mot oppøving av grit (a) og growth mindset (b), som igjen legger grunnlaget for økt arbeidsinnsats og, i forlengelsen, engasjement i studiene, som igjen er viktige faktorer for suksess i studieløpet og for gjennomføring (Allen et al., 2021; Hovdhaugen, 2019; Lødding et al., 2016). Håpet for tiltaket er å kunne gi Allen et al. (2021, s. 73) rett i følgende påstand: «Cultivating grittiness, specifically perseverance of efforts, in student populations would reap huge rewards. Indeed, the educational rewards for students would be substantial, as well as the financial benefits for schools and educating institutions».

Fakultetsdirektør
51833408
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Kilder

Allen, R. E., Kannangara, C., & Carson, J. (2021). True grit: How important is the concept of grit for education? a narrative literature review. International Journal of Educational Psychology, 10(1), 73–87. https://doi.org/10.17583/IJEP.2021.4578

Burnette, J. L., Billingsley, J., Banks, G. C., Knouse, L. E., Hoyt, C. L., Pollack, J. M., & Simon, S. (2022). A Systematic Review and Meta-Analysis of Growth Mindset Interventions: For Whom, How, and Why Might Such Interventions Work? Psychological Bulletin. https://doi.org/10.1037/bul0000368

Campbell, A. L., Direito, I., & Mokhithi, M. (2021). Developing growth mindsets in engineering students: a systematic literature review of interventions. European Journal of Engineering Education, 46(4), 503–527. https://doi.org/10.1080/03043797.2021.1903835

Christopoulou, M., Lakioti, A., Pezirkianidis, C., Karakasidou, E., & Stalikas, A. (2018). The Role of Grit in Education: A Systematic Review. Psychology, 09(15), 2951–2971. https://doi.org/10.4236/psych.2018.915171

Farrington, C. A., Roderick, M., Allensworth, E., Nagaoka, J., Keyes, T. S., Johnson, D. W., & Beechum, N. O. (2012). Teaching Adolescents To Become Learners: The Role of Noncognitive Factors in Shaping School Performance : A Critical Literature Review Socio-Cultural Context Academic Mindsets Academic Learning Strategies Academic Behaviors Academic Performance. In Teaching Adolescents To Become Learners The Role of Noncognitive Factors in Shaping School Performance : A Critical Literature Review Socio-Cultural Context Academic Mindsets Academic Learning Strategies Academic Behaviors Academic Performance (Issue June). https://consortium.uchicago.edu/sites/default/files/publications/Noncognitive Report.pdf

Hovdhaugen, E. (2019). Årsaker til frafall i høyere utdanning. En forskningsoppsummering av studier basert på norske data. https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/2593810/NIFUarbeidsnotat2019-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lødding, B., Markussen, E., & Wollscheid, S. (2016). Kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education. https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/kvalitet-innhold-og-relevans.pdf

NOU 2018:2. (2018). Fremtidige kompetansebehov I: Kunnskapsgrunnlaget. https://www.regjeringen.no/contentassets/e6acac1df4964805a34c767fa9309acd/no/pdfs/ nou201820180002000dddpdfs.pdf

Zhang, J. (2022). What Characterises an Effective Mindset Intervention in Enhancing Students’ Learning? A Systematic Literature Review. Sustainability (Switzerland), 14(7). https://doi.org/10.3390/su14073811

Zhou, K. (2016). Non-cognitive skills: definitions, measurement and malleability. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245576