Registrerer vitale mål for digital oppfølging

Kan daglig registrering av vitale mål gi pasienter med hjertesvikt og tarmkreft en tryggere og bedre oppfølging hjemme? Prosjektet Monitor@Home skal finne ut nettopp det.

Publisert Sist oppdatert

Telemedisin

To pasientgrupper – pasienter med hjertesvikt og pasienter operert for tarmkreft – skal følges opp i prosjektet og motta digital oppfølging hjemme med støtte fra en sykepleier i overgangen mellom sykehus og hjemmet. Ved å registrere vitale mål som blodtrykk, puls, temperatur og vekt i en digital plattform, skal pasientene få en ny type støtte og oppfølging, og sykepleierne vil få en bedre beslutningsstøtte.

Prosjektet er ett av fire prosjekt som har fått tildelt forskningsmidler fra HelseCampus Stavanger.

– Vi ønsker å utforske om prosjektet bidrar til bedre egenomsorg for pasientene og som støtte for pårørende. Målet er å finne ut hvordan overvåking kan bidra til økt livskvalitet, redusert behandlingsbyrde og færre reinnleggelser, forklarer prosjektleder Oda K. Nordfonn ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.

Deltakerne skal rekrutteres når de er innlagt ved enten Stavanger universitetssjukehus eller St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Det er også rekruttert seks oppfølgingssykepleiere, fire i Stavanger og to i Trondheim.

Følges opp i 30 dager etter hjemkomst

Monitor@Home anvender både kvantitative og kvalitative metoder. I tillegg til innsamling og analysering av objektive parameter på pasientens helsestatus, skal det samles inn kvalitative data fra pasienter og oppfølgingssykepleiere. Pasienter og pårørende skal svare på hvordan de opplevde å bli fulgt opp med vitale målinger. Oppfølgingsykepleier skal svare på hvordan målingene håndteres, hvor nyttig de er og opplevelse av trygghet og sikkerhet ved digitalt hjemmeoppfølging.

Prosjektet skal ha en oppfølgingstid på 30 dager etter hjemkomst fra sykehus, og pasientene følges opp digitalt ved bruk av to digitale brukergrensesnitt; MyDignio (pasientens) og DignioPrevent (oppfølgingssykepleierens), utviklet og levert av Dignio AS (dignio.com).

Pasientene bruker applikasjonen på et nettbrett til å registrere vitale mål og symptomer, og kommunisere med oppfølgingssykepleier. Via blåtannoppkobling registreres målingene direkte inn i nettbrettet pasientene blir tildelt fra hovedprosjektet. Disse målingene kan, sammen med subjektive symptomregistreringer, gi viktig klinisk informasjon til både pasient og sykepleier om stabilitet i pasientens helsetilstand den første tiden etter sykehusutskrivelse.

Del av større prosjekt

Prosjektet Monitor@Home er et sideprosjekt av eHealth@hospital-2-home, med et overordnet mål om å bedre helsetjenesten i overgangen mellom sykehuset og hjem for pasienter med langvarige behov for oppfølging av spesialisthelsetjenesten. eHealth@hospital-2-home er støttet av Norges Forskningsråd i perioden 2020-2024 og eid av Universitetet i Stavanger (UiS).

Monitor@Home har fått tildelt forskningsmidler fra HelseCampus Stavanger. HelseCampus er navet i en regional forskningsbasert helseklynge. Målet er å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner og samhandling innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Prosjektleder: Postdoktor Oda K. Nordfonn, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS

Forskere: Professor Anne Marie Lunde Husebø, professor Marianne Storm og førsteamanuensis Ingvild Morken, alle fra Det helsevitenskapelige fakultet, UiS