Selvregulering i barnehagen

Selvregulering hjelper barna til å tenke før de handler, og er grunnleggende for barnas sosiale fungering og akademiske ferdigheter. Det er derfor viktig at personalet har et særlig søkelys på barn som strever med selvregulering.

Published Sist oppdatert
Hvorfor er dette viktig?

Barn bruker selvregulering når de leker, deltar i samlingsstund, i overgangssituasjoner – ja, stort sett hele barnehagehverdagen. Barns selvregulering utvikler seg svært raskt i 3-5-års alderen. Når personalet i barnehagen har god kunnskap om selvregulering kan de skape et miljø som vil kunne fremme barns selvregulering.

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på på resultater fra forskningsartikkelen Direct and Indirect Pathways from Children`s Early Self-regulation to Academic Achievement in Fifth Grade in Norway av Ragnhild Lenes og kollegaer (2020).

Studien undersøkte utviklingsstier fra barns selvregulering i barnehagen til deres leseforståelse og regneferdigheter i femte klasse. Resultatene bekrefter internasjonal forskning som lenge har pekt på viktigheten av barns tidlige selvregulering for akademiske ferdigheter. Denne studien setter begrepet selvregulering på dagsorden i norsk barnehagekontekst – og bidrar til det internasjonale kunnskapsfeltet ved å undersøke selvregulering i en norsk utdanningskontekst.

Illustrasjon av fem barn og en barnehagelærer som leker med dinosaurer.
Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen
Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke denne ressursen vil barnehagepersonalet få økt kunnskap om hva selvregulering er og hvordan de kan fremme barns selvregulering. For hvem: Barnehagepersonalet, f.eks. på et avdelings- eller personalmøte. Anbefalt tidsbruk: 60-90 minutter. Tips til gjennomføring: 1. Se fagfilm 1: "Selvregulering". 2. Reflekter over spørsmålet til film 1, individuelt og i grupper. 3. Se fagfilm 2: "Selvregulering i barnehagen". 4. Reflekter over spørsmålene til film 2, individuelt og i grupper. 5. Ta med refleksjonene dere har gjort individuelt og i grupper og diskuter videre i plenum (IGP-metoden). 6. Gå inn på noen av de andre ressursene som anbefales i denne ressursen og jobb videre med disse på neste møte (se Aktiviteter). 7. Ta begrepet selvregulering aktivt i bruk i barnehagen.

FAGFILM 1

Selvregulering

Denne filmen om selvregulering er laget av Læringsmiljøsenteret i forbindelse med forskningsprosjektet "Lekbasert læring i barnehagen".
selvregulering

Spørsmål til refleksjon - til fagfilm 1

Reflekter individuelt og i gruppe

  • Hvordan kommer selvregulering til uttrykk hos ulike barn på din avdeling? Prøv å trekke fram barn som du/dere erfarer har høy grad av selvregulering og barn med lav grad. Hva er likt og hva er ulikt i deres væremåte og fungering?
fagfilm 2

Selvregulering i barnehagen

Tre kjennetegn på et barnehagemiljø som fremmer barns selvregulering er:

  • Trygge og gode relasjoner
  • Struktur og tydelighet
  • Stimulering gjennom lek og aktivitet
Selvregulering i barnehagen - en fagfilm av Ragnhild Lenes fra Læringsmiljøsenteret, UiS
selvregulering i barnehagen

Spørsmål til refleksjon - til fagfilm 2

Reflekter individuelt og i gruppe

  • I hvilke situasjoner i barnehagehverdagen er det lett for barn å regulere seg selv og når er det krevende? Hva kan du/dere gjøre for å støtte barns selvregulering gjennom barnehagehverdagen?
  • Hvilke situasjoner i barnehagen utfordrer din selvregulering? Hva kan du/dere gjøre for å bedre situasjonen?
  • Er det barn som utfordrer din selvregulering? Hvordan? Hvorfor? Hva kan du/dere gjøre for å bedre situasjonen?
Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Aktiviteter

Gå til nettressursen Lekbasert Læring - selvregulering og se eksempler på selvreguleringsaktiviteter som dere kan gjøre sammen med barna. Dere vil også finne flere forslag til aktiviteter i boka "Lekbasert læring".

Lytt til Læringsmiljøsenterets podkast "Hvorfor trenger barn selvregulering?". I denne podcasten kan du høre Dieuwer ten Braak og Ragnhild Lenes ved Læringsmiljøsenteret snakke om selvregulering i barnehagen sammen med programleder Maria Gilje Strand.

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på resultater fra følgende forskningsartikkel:

Lenes, R., McClelland, M. M., Ten Braak, D., Idsøe, T., & Størksen, I. (2020). Direct and Indirect Pathways from Children`s Early Self-regulation to Academic Achievement in Fifth Grade in Norway, Early Childhood Research Quarterly, 53, 612-624, https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.07.005

Mål

Få kunnskap om sammenhenger mellom barns tidlige selvregulering og seinere akademiske ferdigheter i første klasse og femte klasse.

Metode

Kvantitativ analyse av kartleggingsdata av barns selvregulering, språk, lesing og matematikk. Dette ble gjort ved å ta utgangspunkt i barns selvregulering ved avslutning i barnehagen og første klasse og se hvordan denne ferdigheten har sammenheng med barnas språk- og matematikkferdigheter i første klasse, og leseforståelse og regning i femte klasse.

Datamateriale

Studien bruker kvantitative data fra SKOLEKLAR-prosjektet; direkte mål av barns ferdigheter og spørreskjema til lærere, samt spørreskjema til foreldre om bakgrunnsvariabler.

Sentrale funn

Resultatene viste at norske barns tidlige selvregulering har en sammenheng med seinere matematikkprestasjoner i første- og femte klasse og leseforståelse i femte klasse.

Aktuelle lenker

Lekbasert læring (nettressurs) - Et forskningsbasert førskoleopplegg som skal gi barn best mulig grunnlag for skolen.

Lekbasert læring (bok) - Denne boka inneholder blant annet teori om selvregulering og forslag til en mengde leker og aktiviteter som støtter barns utvikling.

Agderprosjektet - en god start for alle - et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen.

Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole (bok) - En bok om hvordan man kan forstå og arbeide med en autoritativ voksenrolle i barnehage og skole, skrevet av Pål Roland (2021).

Flere ressurser for barnehagen.

Logo FILIORUM
Referanser

Baumrind, D. (1971). Current Patterns of Parental Authority. Developmental Psychology Monograph, 4(1), 1-103.

Pianta, R. C. (1999). Enhancing relationships between children and teachers. Washington, DC: American Psychological Association.

Pianta, R. C., La Paro, K. M., & Hamre, B. K. (2008). Classroom Assessment Scoring System (CLASS): Manual K-3. Paul H. Brookes Publishing Co.

Faglig ansvarlig

førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51832947
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning