Hopp til hovedinnhold

Studie: Viktig å jobbe med elevenes tro på seg selv

Førsteklassinger med svake tidlige leseferdigheter har betydelig lavere tro på egne ferdigheter enn de andre elevene. Derfor må mestringstroen styrkes fra skolestart, viser doktorgradsarbeidet til Bente Walgermo.

Publisert: Endret:

 Bente Rigmor Walgermo (foto: Elisabeth Tønnessen)
Bente Rigmor Walgermo (foto: Elisabeth Tønnessen)

Første gong publisert 20.08. 2019

Allerede før skolestart har elevene dannet seg egne bilder av seg selv som lesere. Det er viktig å jobbe med mestringstroen på starten, viser en ny avhandling.

– De aller fleste seksåringer er veldig interesserte i å lære å lese når de begynner på skolen. Men det er oppsiktsvekkende at elever har dannet seg et bilde av seg selv som lesere før de overhodet har begynt med noen formell leseopplæring, sier Bente Rigmor Walgermo ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Bekymringsfullt med lav mestringstro 

I sin doktoravhandling har Walgermo fulgt 1141 elever gjennom første klasse for å undersøke sammenhengen mellom leseferdigheter, mestringsforventning og interesse for lesing. De tidlige leseferdighetene hun har målt er ferdighetene elevene hadde ved skolestart når det gjaldt bokstavkunnskap og fonologisk bevissthet, altså hvor oppmerksom eleven er på lydene i språket.

Hos eldre elever er det en velkjent og tydelig sammenheng mellom leseferdigheter, mestringsforventning og interesse. Interesserte elever investerer mer tid og krefter i lesingen, og blir av den grunn ofte bedre. De utvikler god tro på egne ferdigheter, tar oftere fatt på krevende oppgaver, og er mer utholdende i lesesituasjoner.

Walgermo mener det er bekymringsfullt at også noen av de yngste elevene har mer negative bilder av seg selv som lesere.

– Dette betyr at barn allerede i førskolealder har dannet seg erfaringer som påvirker deres oppfatning av seg selv som lesere. Dette kan komme av erfaringer de har gjort seg med å lære bokstaver eller andre skriftspråkrelaterte aktiviteter hjemme eller i barnehagen. Det er bekymringsfullt, for vi vet at elever som har lav tro på egne ferdigheter ofte legger ned mindre innsats i og velger bort leseaktiviteter, sier hun.

Mestringstro og ferdigheter henger sammen

Førsteklassingene Walgermo har fulgt var deltakere i På Sporet-prosjektet, som blant annet undersøker effekten av spesifikke tiltak for elever som har høy sannsynlighet for å utvikle lese- og skrivevansker. Hun fant ut at tiltak som er designet for å øke leseferdighetene til elevene, også hadde effekt på selvbildet deres som lesere i løpet av det første skoleåret.

– Samtidig fant jeg at mestringstro og leseferdigheter påvirker hverandre begge veier. Å gi disse barna bedre tro på egne ferdigheter, vil være med på gjøre dem mer motiverte for å lese, noe som igjen utvikler ferdighetene deres, sier hun.