Hopp til hovedinnhold

På Sporet: Effektive tiltak mot lese- og skrivevansker

På Sporet er et forskningsbasert eksempel på intensiv opplæring for elever på første trinn som strever med å komme i gang med lesing. På disse sidene finner du det du trenger å vite for å ta i bruk På Sporet på din skole.

Publisert: Endret:
Fakta
Finansiering:

FINNUT, Norges forskningsråd. Prosjektets sider hos NFR

Tildelt:

6,8 mill.kr

Prosjektperiode:

2014-2019

Ledelse:

Professor Oddny Judith Solheim, Lesesenteret, UiS

Tidlige tiltak er avgjørende for elever som sliter med lesing og skriving.

På sporet – et eksempel på tidlig intensiv opplæring i lesing

På Sporet handler om å identifisere elever som er i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker tidlig, og gi dem et intensivt og effektivt undervisningsopplegg.

800 barn fra 16 skoler har deltatt i På Sporet-studien. Foto: Elisabeth Tønnessen.

Av: Oddny Judith Solheim, Kjersti Lundetræ og Per Henning Uppstad. Alle er professorer ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger

Denne artikkelen er også publisert i Bedre Skole nr. 3/2019.

Som ledd i arbeidet med tidlig innsats skal norske skoler fra og med skoleåret 2018/2019 sørge for at elever på 1. til 4. årstrinn «[…] som står i fare for å bli hengande etter i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir nådd. Om omsynet til eleven sitt beste talar for det, kan den intensive opplæringa i ein kort periode givast som eineundervisning.» (Opplæringslova § 1- 4). Målet er å gi elever som trenger det raskere hjelp, slik at problemene ikke utvikler og forsterker seg i løpet av skolegangen. Lovteksten introduserer imidlertid flere formuleringer som må fylles med innhold dersom loven skal kunne få praktisk betydning for elever som strever: Når vet vi om en elev står i fare for å bli hengende etter? Hva er egnet opplæring? Hva betyr det egentlig at opplæringen er intensiv? Og hvordan avgjør vi hva som er forventet progresjon? I denne artikkelen vil vi diskutere noen av disse utfordringene og vise et eksempel på hvordan intensiv opplæring kan se ut for elever som strever med å komme i gang med lesingen på første trinn.

Hvorfor tidlige tiltak?

Studier fra en rekke land viser at elevene som sliter med å komme i gang med lesing det første året på skolen, har høy risiko for å streve med lesing senere i skoleløpet (Chard & Kameenui, 2000). I tillegg viser forskning at elever med lese- og skrivevansker har bedre utbytte av tidlige tiltak enn av seinere tiltak (Vellutino & Zhang, 2008). Dette inkluderer også forebyggende tiltak som blir iverksatt før lese- og skrivevanskene har kommet til syne. Gode tidlige tiltak kan føre til at elever som ellers ville utviklet lesevansker, ikke gjør det eller at vanskene blir mindre alvorlige enn de ellers ville blitt. Til tross for utdanningspolitisk vektlegging og omfattende dokumentasjon av effekten av tidlige tiltak har mange skoler og lærere opplevd det som utfordrende å iverksette tidlige tiltak i praksis. I en studie fra 2014 oppga 71 prosent av lærerne at en av de mest krevende utfordringene i arbeidet med elever som strever med lesing, var å finne gode tiltak (Husveg, 2014).

Prosjektet På sporet er et svar på denne utfordringen. Målet med prosjektet har vært å utvikle verktøy og materiell som lærere kan bruke i tidlige tiltak rettet mot elever i faresonen for å utvikle lesevansker. I På sporet har vi utviklet et forebyggende undervisningsopplegg som kan iverksettes før elever opplever nederlag, redusert motivasjon og lavere tiltro til egne ferdigheter. Vi har prøvd ut innhold og organisering av opplegget i en norsk skolekontekst, og undersøkt effekten av opplegget ved hjelp av en randomisert kontrollert studie, der skoler ble tilfeldig trukket til å inngå i enten en kontroll- eller en tiltaksgruppe (Lundetræ, Solheim, Schwippert, & Uppstad, 2017). Resultatene fra studien viser at elevene som mottok tiltaket, hadde god effekt av opplegget. Førsteklassingene i tiltaksgruppa utviklet bedre ferdigheter når det gjaldt både setningslesing, staving og ordlesing enn elevene i kontrollgruppa (Solheim, Frijters, Lundetræ, & Uppstad, 2018). Effektstørrelsen på setningslesing var på 0,57; på staving 0,61; og på ordlesing 0,75. Blant utdanningsforskere regnes effekter på over 0,4 for å være såpass store at de bør ha innvirkninger på praksis i skolen (Cooper, 2008; Hattie, 2009).

Når vet vi at en elev henger etter?

Endringen i opplæringsloven har som mål at tiltak skal iverksettes med en gang problemet oppdages (Utdanningsdirektoratet, 2018). En rekke studier har dokumentert risikofaktorer som kan observeres allerede før elevene mottar formell leseopplæring. Vi vet for eksempel at elever som kan få bokstaver, og som strever med å lytte ut første lyd i talte ord når de begynner på skolen, har økt risiko for å utvikle lesevansker. Det samme gjelder elever med lesevansker i familien. Det er imidlertid ulike grunner til den store variasjonen i kunnskap og ferdigheter ved skolestart. En del elever vil ha rask framgang i lesing så snart de får anledning til å lære. Likevel kan det være lurt å kartlegge elevenes ferdigheter når de begynner på 1. trinn. For det første kan det gi læreren en oversikt over hva de ulike elevene mestrer og dermed gi grunnlag for å tilpasse lese- og skriveopplæringen. For det andre vil det gi læreren informasjon om hvilke elever en bør være spesielt oppmerksom på. Det er liten grunn til å tro at elever som begynner på skolen med svake skriftspråklige ferdigheter, og som strever med å henge med i den første leseopplæringen, vil ta igjen de andre elevene uten ekstra hjelp. Disse elevene vil profittere på tidlig intensiv opplæring.

Hva er egnet opplæring?

I diskusjonen omkring tiltak skiller vi ofte mellom forebyggende, avhjelpende og kompensatoriske tiltak. Innholdet i tiltak for elever som strever med lesing, er imidlertid ikke så ulikt enten vi snakker om forebygging eller avhjelping av vansker. Det må i begge tilfeller bygge på en forståelse av hvilke ferdigheter man må mestre for å bli en god leser. En god leser mestrer for eksempel å koble bokstav og bokstavlyd, og å trekke bokstavlydene sammen – gjennom fonologisk syntese – til et ord. Dette kaller vi ordavkoding. Gjennom å avkode de samme ordene flere ganger bygger den gode leseren gradvis opp det vi kaller ordspesifikk kunnskap. Dette innebærer både kunnskap om deler av ord, for eksempel bokstavkombinasjoner som forekommer i mange forskjellige ord, og hele ord. Det er denne ordspesifikke kunnskapen som gjør at gode lesere kan gjenkjenne ord nøyaktig og uanstrengt – uten å måtte lese dem bokstav for bokstav.

Elever som strever med lesing profitterer på eksplisitt undervisning der andre elever selv legger merke til det som trengs å læres. Eksplisitt undervisning innebærer at læreren på en konkret og direkte måte viser eller demonstrerer hvordan elevene kan tenke og arbeide for å løse utfordringer de støter på når de skal lese ord eller forstå det de leser. Eksplisitt undervisning forutsetter at vi bryter det som skal læres ned i mindre, klart definerte læringsoppgaver. Når de funksjonelle enhetene bokstav og bokstavlyd er introdusert, kan en gradvis introdusere mer komplekse komponenter som for eksempel hvordan en leser diftonger, dobbel konsonant eller komplekse grafem, som for eksempel -skj eller -ng. Dette betyr imidlertid ikke at man skal arbeide med ferdighetene separat. Oppmerksomhet mot mindre deler bør integreres som en naturlig aktivitet mens elevene leser ord og tekster for eksempel som del av veiledet lesing.

Mens elever med en typisk leseutvikling raskt begynner å gjenkjenne ord som helheter, fortsetter mange elever med lesevansker å bruke en omstendelig lyderingsstrategi der de omkoder bokstaver til lyder, for så å trekke disse sammen gjennom fonologisk syntese. De kommer som regel fram til rett ord – men det tar lang tid. Elevene trenger derfor å bli gjort oppmerksomme på at det finnes ulike måter å lese ord på (for eksempel gjenkjenne deler av ord og frekvente irregulære ord). Effektive tiltak innebærer altså eksplisitt undervisning i hvordan elevene skal bruke bokstav–lyd-forbindelsene og kunnskap om bokstavmønstre til å lese ord. Det er også sentralt at elevene får rike muligheter til å bruke denne kunnskapen i lesing av sammenhengende tekst. Selv om ordlesing er avgjørende for å komme i godt gang med lesing, tyder den internasjonal forskningen på at også tidlige tiltak har best effekt dersom de fokuserer på både ordlesing og leseforståelse (Scammacca, Roberts, Vaughn, & Stuebing, 2015).

Elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker bruker ofte mer tid enn andre barn på å automatisere bokstav–lyd-forbindelsene og komme i gang med lesingen. Paradokset er dermed at disse elevene ofte får mindre heller enn mer trening enn medelevene. Spear-Swerling and Sternberg (1994) har beskrevet mekanismene som trer i kraft når en elev opplever vansker som en nedadgående spiral kjennetegnet av fallende motivasjon, reduserte forventninger fra læreren og gradvis mindre trening. Dette fører til at avstanden øker til elevene som kommer godt i gang, opplever mestring, liker å holde på med lesing og derfor får mye trening. Utfordringen er at det for elever som blir hengende etter, ikke er tilstrekkelig å ha like rask framgang som de andre elevene. Disse elevene må ha enda raskere framgang enn de andre, dersom de skal ha en mulighet til å ta igjen det tapte. Intensive opplegg og «time on task» er avgjørende for å lykkes med dette.

Hva er intensiv opplæring?

Intensitet kan vurderes langs flere parametre, for eksempel størrelsen på gruppa som mottar tiltaket, hvor ofte tiltaket gis (antall ganger i uka), lengden på hver økt (for eksempel 30–60 minutter), varigheten av tiltaket (antall uker eller måneder) samt lærerens kunnskap og erfaring, selve innholdet i intervensjonen og hvordan tiden blir brukt i hver økt. Leseforskerne Vaughn, Denton og Fletcher (2010) forklarer at graden av intensitet som er nødvendig, vil avhenge av den enkelte elevens karakteristika og behov. Dette betyr at enkelte elever kan profittere på opplegg som strekker seg over 3 x 30 minutter i 5 uker, mens andre elever har behov for mer langvarige tiltak.

På sporet – et eksempel

En sentral del av På sporet-prosjektet har vært å utvikle et forskningsbasert, intensivt og motiverende undervisningsopplegg. Tiltakene er utarbeidet med tanke på å fremme ferdigheter som er avgjørende for at elever skal lykkes med lesing. I forskningsprosjektet ble opplegget gjennomført i små grupper mens resten av klassen hadde ordinær stasjonsundervisning. Innholdet er beskrevet i en manual som inneholder instruksjoner til 100 undervisningsøkter over 25 uker. Instruksjonene til hver økt er beskrevet over to sider, slik at det er ett oppslag for hver dag. Hver økt består av 4 mindre deler à 10 minutt, kalt ABC, LES, SKRIV og FORSTÅ. Senere i dette avsnittet vil vi beskrive denne tilnærmingen med fire gjentakende deler som hermeneutisk ved å peke på antatte mekanismer ut over mengden og fordelingen av de inkluderte elementene. Først vil vi imidlertid gi en kort beskrivelse av hver av de fire delene som inngår i hver økt.

ABC

Det primære målet med ABC-delen er at elevene skal oppnå en sikker kobling mellom bokstav og bokstavlyd. Arbeidsmåten er bokstav- og lesespill på nettbrett. I På sporet-prosjektet brukte vi to ulike spill: GraphoGame og På sporet ABC, som begge ble utviklet spesielt for prosjektet.[1] I disse spillene blir bokstav og bokstavlyd alltid presentert sammen og elevene får mange repetisjoner. Elevene bruker hodetelefoner når de spiller slik at de bare hører lyden fra sitt eget spill.

GraphoGame er et adaptivt lesespill, der plattformen er utviklet av finske forskere (Richardson & Lyytinen, 2014). Adaptivitet betyr at spillet tilpasser seg til den enkelte spilleren. Alle elevene opplever derfor høy mestring og noen utfordringer. Innholdet er individuelt og tar utgangspunkt i hva den enkelte eleven mestrer og kan trene på for å komme videre. Oppgavene spenner fra bokstav–lyd-forbindelser til ordlesing.

På sporet ABC består av 5 ulike spill. Det første spillet er et bokstavmemory der elevene skal finne den store og den lille bokstaven som hører sammen. Spillet har tre vanskelighetsnivå, der stigende vanskegrad innebærer at det er flere bokstavpar med i spillet. I det andre spillet skal elevene matche ett av fem objekt med en bokstav gjennom å lytte ut første lyd (se bilde). Oppgaven i det tredje spillet består i å finne bokstaven som matcher en avspilt bokstavlyd. Spill nummer fire har fokus på fonologisk analyse og har tre vanskelighetsgrader som spenner fra å finne hvilken bokstav som mangler i et kort ord, til å stave til dels lange ord. I det siste spillet leser elevene ord. Spillet har tre vanskelighetsgrader og spenner fra å lese korte, regelrette ord til lengre og delvis irregulære ord.

LES

Målet med LES-delen er å fremme elevenes leseferdighet ved å gi elevene trening i og hjelp til å anvende ferdighetene de tilegner seg i ABC-delen i lesing av sammenhengende tekst. Vi fokuserer på at elevene skal bli selvstendige og meningssøkende lesere som kan bruke ulike strategier til å lese og forstå ord og tekster. Dette gjøres gjennom eksplisitt undervisning i avkoding og gjenkjenning av ord kombinert med arbeid med leseforståelse. Arbeidsformen er veiledet lesing, og er knyttet til arbeid med småbøker. Bøkene vi har valgt til LES, passer for aldersgruppen, har stigende vanskegrad og gir mulighet for å trene på ulike utfordringer man møter i skrift (jf. Hva er egnet opplæring?)[2].

SKRIV

Målet med SKRIV er å styrke elevenes ferdigheter i å koble lyd og bokstav og å mestre fonologisk analyse, slik at de blir i stand til å uttrykke seg skriftlig. Elevene bruker nettbrett, appen Skoleskrift og hodetelefoner. I Skoleskrift får elevene høre bokstavlyden til bokstaven når de trykker på tastaturet. Slik kan de lære bokstaver og staving gjennom prøving og feiling. Oppgavene består av korte skriveoppgaver som kan utføres på 10 minutter, for eksempel skriving av lister. Innholdet i oppgaven er knyttet til LES eller FORSTÅ samme dag, eller til tema som ellers engasjerer 6–7-åringer. Mange elever vil være avhengig av at læreren modellerer for å oppnå mestring i denne delen av økta. Noen ganger må læreren hjelpe elevene til å skrive enkelte ord ortografisk korrekt. Det gjelder for eksempel når elevene skal øve seg på å skrive frekvente irregulære ord som «det» eller spørreord. Tekstene elevene lager blir skrevet ut etter hver økt.

FORSTÅ

Målet med FORSTÅ er at elevene skal få erfaring med leseforståelsesstrategier som å foregripe, oppsummere og stille spørsmål til teksten. I tillegg er det et mål at FORSTÅ blir en arena der elevene får ta i bruk språket til å snakke om, forklare og begrunne hva som skjer i teksten. Tekstene som elevene leser i begynneropplæringen, er ofte så enkle at de i liten grad utfordrer elevenes leseforståelse. Vi har derfor valgt å arbeide med forståelse ved at læreren leser høyt for elevene. Tekstene som er valgt består hovedsakelig av dikt og bildebøker. FORSTÅ følger en fast struktur: 1) Oppstart: Manualen inneholder forslag til spørsmål som kan hjelpe elevene med å aktivere forkunnskap, foregripe hva som kommer til å skje, og/eller oppsummere hva som har skjedd så langt. 2) Høytlesing og samtale: i manualen finnes forslag til ord, hendelser eller temaer fra tekstene som man kan gripe fatt i og få elevene i tale om. 3) Avrunding: i denne delen gir manualen eksempler på spørsmål som kan hjelpe elevene med å oppsummere det leste og til å foregripe hva som vil skje videre i boka.

Hvorfor dette virker

På Sporet er et bud – blant potensielt flere – på hva intensiv opplæring kan være. Som vist over har opplegget relativt fastsatt innhold og progresjon. Elevene opplever økt støtte fra lærer gjennom et tiltak preget av høy intensitet og stor grad av bevisstgjøring og italesetting. De fire delene i hver økt er alle antatt å styrke ordlesing og leseforståelse på ulike måter. I tillegg til at læreren gir eksplisitt undervisning, gir de gjentatte skiftene av modalitet (lesing, skriving, lytting) og innhold (koble lyd-bokstav, veiledet lesing, staving, tolkning) samt det at eleven blir ledet frem og tilbake mellom deler (bokstaver, ord) og helheter (ord, setninger, tekster) elevene mulighet til å oppdage mønstre i skriftspråket i sitt eget tempo. Med andre ord er det innovative trekket ved dette opplegget en fremheving av tolkingsprosessen som er karakteristisk for den såkalte hermeneutiske spiral, det vil si ideen om at tolking utvikles gjennom en samvirkning mellom deler og helheter (Gadamer, 1960; Tønnessen & Uppstad, 2015). I figur 1 har vi illustrert det gjentakende mønsteret i På sporet-øktene (A–D) som en hermeneutisk spiral av tolkning som leder til utvikling av leseferdighet.

Til tross for forskningsbaserte opplegg vil det likevel være elever som fortsetter å streve med lesingen og som vil ha behov for særskilt oppfølging selv etter et intensivt opplegg. Enkelte elever vil også ha behov for mer individuell tilrettelegging enn i På sporet-opplegget, som gjennomføres i grupper. For disse elevene vil langsommere progresjon og kanskje også eneundervisning være alternativer. Det er derfor viktig at man hele tiden følger med på hvorvidt elevene responderer på den opplæringen de blir tilbudt. Elever som i liten grad synes å profittere på opplegget som tilbys, bør prøve alternative opplegg. Det er her lovens siste formulering kommer i spill: opplæringen skal pågå til forventet progresjon blir nådd.

Litteratur

Chard, D.J., & Kameenui, E.J. (2000). Struggling First-Grade Readers The Frequency and Progress of Their Reading. The Journal of Special Education, 34(1), 28–38.

Cooper, H. (2008). The Search for Meaningful Ways to Express the Effect of Interventions. Child development perspectives, 2(3), 181–186.

Gadamer, H.-G. (1960). Wahrheit und Methode, Grundzüge einer philosophischen Hereneutik. Tübingen: Suhrkamp.

Hattie, J. (2009). Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London, New York: Routledge.

Husveg, H.A. (2014). Kva er det som må til for å lukkast med tidlig innsats retta mot elevar som står i fare for å utvikle lese- og skrivevanskar? Masteroppgave, Universitetet i Stavanger, Stavanger, Norge.

Lundetræ, K., Solheim, O.J., Schwippert, K., & Uppstad, P.H. (2017). Protocol: ’On Track’, a group-randomized controlled trial of an early reading intervention. International Journal of Educational Research, 86, 87–95.

Opplæringslova (1998). <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61>

Richardson, U., & Lyytinen, H. (2014). The GraphoGame method: The theoretical and methodological background of the technology-enhanced learning environment for learning to read. Human Technology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments, 10(1), 39–60.

Scammacca, N., Roberts, G., Vaughn, S., & Stuebing, K.K. (2015). A Meta-Analysis of Interventions for Struggling Readers in Grades 4–12 1980–2011. Journal of learning disabilities, 48(4), 369–390.

Solheim, O.J., Frijters, J.C., Lundetræ, K., & Uppstad, P.H. (2018). Effectiveness of an early reading intervention in a semi-transparent orthography: A group randomised control. Learning and Instruction, 58, 65–79.

Spear-Swerling, L., & Sternberg, R.J. (1994). The road not taken: An integrative theoretical model of reading disability. Journal of learning disabilities(27), 91–104.

Tønnessen, F.E., & Uppstad, P.H. (2015). Can we read letters? Reflections on fundemental issues in reading and dyslexia research. Rotterdam: Sense Publishers.

Utdanningsdirektoratet (2018). Intensiv opplæring for elever fra 1. til 4. trinn. Hentet fra <https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/intensiv-opplaring/>

Vaughn, S., Denton, C.A., & Fletcher, J.M. (2010). Why intensive interventions are necessary for students with severe reading difficulties. Psychology in the Schools, 47(5), 432–444.

Vellutino, F.R., & Zhang, H. (2008). Preventing long-term reading difficulties through kindergarten and first grade intervention: The case for early intervention. Perspectives on Language Learning and Education, 15(1), 22–33.

[1] Begge spillene er gratis tilgjengelig i App Store og Google Play

[2] På Lesesenterets nettsider (Språkløyper) finner du en oversikt over alle småbøkene og høytlesingsbøkene vi brukte i På sporet-opplegget.

Les mer om forskningen bak På Sporet hos Norges forskningsråd.

forskningen

Om forskningen i På Sporet

På Sporet er den første storskala leseintervensjonen som evalueres gjennom et gruppe-randomisert kontrollert design i norsk kontekst.

Foto: Elisabeth Tønnessen

Målet med På sporet-prosjektet har vært å vinne ny kunnskap om hvordan man kan forebygge lese- og skrivevansker gjennom å utvikle og undersøke effekten av motiverende og forskningsbaserte tidlige tiltak. Prosjektet er den første storskala leseintervensjonen som evalueres gjennom et gruppe-randomisert kontrollert design i norsk kontekst. Hovedkonklusjonen fra de publiserte arbeidene er at en intensiv tidlig innsats som På sporet-opplegget kan ha god effekt for elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker.

Skoler som oppfylte kriterier for deltagelse i prosjektet ble tilfeldig fordelt i fire vilkår: en av to ulike tiltak i første klasse, tiltak i andre klasse eller en kontrollbetingelse.  I forbindelse med skolestart høsten 2014 gjennomførte forskerne en kartlegging av skriftspråksrelaterte ferdigheter som man vet har sammenheng med senere leseferdigheter, blant de 1171 førsteklassingene som deltok i prosjektet.

Basert på den første datainnsamlingen identifiserte På Sporet-forskerne 140 førsteklassinger de mente hadde risiko for å utvikle dysleksi eller andre lesevansker. Risikoelevene ved tiltakskolene mottok det forskerutviklede På sporet-opplegget i første eller andre klasse. Undervisningen foregikk i norsktimene, mens klassen hadde stasjonsundervisning.

Kontroll-skolene fikk også vite resultatene fra kartleggingen, og visste derfor hvilke elever som hadde høy sannsynlighet for lese- og skrivevansker allerede i begynnelsen av første klasse. Lærerne deltok på kurs om god begynneropplæring i lesing og skriving, og undervisningen ble lagt opp i grupper etter ferdighetsnivå, under lignende rammer som for tiltaksgruppene. Men lærerne i kontrollgruppa la altså opp undervisningen selv, mens tiltaksgruppene måtte følge På Sporet-opplegget.

Elevene i tiltaksgruppene fikk den tilpassede gruppeundervisningen 45 minutter om dagen, 4 dager i uka, i 25 uker. Hver økt besto av 4 deler: For å øve på bokstav-lyd-forbindelsene fikk elevene spille dataspill i 10 minutter. Dette ble etterfulgt med 10 minutter med veiledet lesing, 10 minutter med skriving, før gruppa avsluttet med 10 minutter høytlesing og samtale om det de hadde lest.

Hovedkonklusjonen fra de publiserte arbeidene er at en intensiv tidlig innsats som På-sporet-intervensjonen har god effekt for elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Førsteklassingene i tiltaksgruppa utviklet bedre ferdigheter når det gjaldt både setningslesing, staving og ordlesing enn elevene i kontrollgruppa. Effektstørrelsen på setningslesing var på 0,57, på staving 0,61 og på ordlesing 0,75. Ferdighetene til elevene i tiltaksgruppa fortsatte også å utvikle seg i løpet av andre og tredje klasse. Selv om de fortsatt lå litt svakere an enn elevene utenfor risikogruppa, hadde de en god utviklingskurve.

To doktorgradsarbeid er fullført innen rammene for prosjektet. Det ene undersøker sammenhenger mellom å ha dysleksi i familien, elevens prestasjoner og hjemmemiljø. Dette arbeidet viser at elevens lave prestasjoner er nært knyttet til det å ha dysleksi i familien, ved at dysleksi i familien har sammenheng med leserelaterter ferdigheter ved skolestart utover innvirkningen fra miljø, kjønn, vokabular og foreldres utdanningsnivå. Elever med dysleksi i familien har også tre ganger større risiko for å utvikle lesevansker etter to år på skolen. Samtidig viser arbeidet at miljømessige faktorer slik som foreldres utdanningsnivå og skriftmiljø i hjemmet kan ha en beskyttende funksjon mot lave prestasjoner.

Det andre doktorgradsarbeidet tegner i norsk sammenheng et unikt og nyansert bilde av sammenhenger mellom interesse for lesing, tro på egne ferdigheter og faktiske leseferdigheter i begynneropplæringen. Arbeidet viser at førsteklassinger generelt er veldig interesserte i lesing. Samtidig ser vi at elever med svake tidlige leseferdigheter allerede ved skolestart har betydelig lavere mestringstro sammenlignet med jevnaldrende. I første klasse ser vi at mestringstro og leseferdigheter henger sammen. Videre hadde leseintervensjonen ingen direkte innvirkning på de svake lesernes mestringstro. Funnene kan bety at lesernes selvbilde langt på vei formes før skolestart og holder seg stabilt utover i skolen. En konsekvens kan være intervensjoner hvor direkte styrking av mestringstro står enda mer sentralt.

Som del av prosjektet har vi fullført det som kan kalles en hel kvalitetssyklus for digital læringsteknologi: vi har utviklet teknologi, vi har kritisk undersøkt grunnlaget for teknologien gjennom en systematisk review, vi har dokumentert effekt, vi har utviklet retningslinjer for bruk, vi har laget opplegg for kompetanseutvikling, og vi har kommersialisert produktet.

På På Sporets prosjektside hos NFR finner du mer informasjon og oversikt over vitenskapelige publikasjoner i prosjektet.

ressurs

Vanlige spørsmål og svar

Vi svarer på noen spørsmål om forarbeidet til På Sporet, underveis og etter at dere er ferdige.

Før du starter med På Sporet:

Hvor finner jeg informasjon om opplegget?

Du finner all informasjon du trenger i brukermanualen.

Erfaringsmessig vil skolene trenge en kasse per På Sporet-gruppe. Pdf-en av manualen med opplegget er gratis.

Hvor får jeg kjøpt bøkene til LES og FORSTÅ?

Bøkene må dere kjøpe i bokhandel eller direkte fra forlagene.

Hvordan vet jeg hvilke elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing og skriving og bør delta i en På Sporet-gruppe?

I starten av skoleåret kan du kartlegge alle elevene med Skolestart-appen. Denne vil gi en oversikt over elevenes lese- og skriverelaterte ferdigheter ved skolestart. Det vil imidlertid være elever som skårer lavt fordi de ikke har hatt anledning til å lære bokstavene ennå. Det vil derfor ikke si at alle elever som skårer lavt, har økt risikos for bli hengende etter i lesing og skriving. Samtidig vil resultatene på denne kartleggingen gi deg en pekepinn på hvilke elever du bør være ekstra oppmerksom på.

Du bruker din egen faglige vurdering i løpet av de første skoleukene til å følge med og kartlegge elevene, og identifisere elever du mener kan ha nytte av å delta i en På Sporet-gruppe. En pekepinn kan være om eleven strever med å lære bokstavene som gjennomgås og trenger mange repetisjoner.

(På Sporet er i ferd med å utvikle en app som kan brukes til å identifisere elever som kan trenge en ekstra innsats. Denne er planlagt tilgjengelig i løpet av høsten 2020.)

Når bør vi starte med På Sporet-gruppene?

Etter hvert som du får oversikt over leseutviklingen til elevene vil du kunne danne grupper for elever du vurderer til å ha økt risiko for å streve med lesing og skriving. Et godt tidspunkt er 6 til 10 uker inn i skoleåret. Husk at elevene skal gjennomføre 100 På sporet-økter i løpet av skoleåret, så pass på å legge inn nok tid og god margin.  

Hvor mange elever kan det være i en På sporet-gruppe?

4-6 elever er passe størrelse. Blir det for mange, er det vanskelig å gjennomføre opplegget.

Skal elevene være inne i klassen eller på grupperom?

Erfaring viser at de aller fleste som har gjennomført På Sporet har tatt elevgruppen ut på grupperom, og skolene rapporterer at dette har fungert veldig godt. Noen få skoler har gjennomført På Sporet i klasserommet.

Hvem kan gjennomføre opplegget?

Det bør være en pedagog som gjennomfører opplegget.

Kan jeg bruke deler av opplegget og ikke gjennomføre alle øktene?

Forskningen viser at På sporet har god effekt når det gjennomføres etter manualen med alle øktene. Dersom du velger å gjennomføre isolerte deler, er det usikkerhet knyttet til hvorvidt det har effekt.

Er det mulig å bruke På Sporet i 2. klasse for elever som strever?

Ja, men forskning viser at På Sporet har best effekt hvis elevene får opplegget på 1. trinn.

Hvor kan jeg få kjøpt småbøkene?

I manualen finner du informasjon om hvilke forlag som gir ut bøkene.

Kan jeg bruke andre småbøker enn de som står på listen?

Ja. Opplegget som er beskrevet i manualen til På sporet er bare et eksempel, men som har dokumentert effekt.

Hvor finner jeg Skolestart-appen?

Skolestartappen er tilgjengelig på to måter. Dersom du ønsker å ha resultatene i Conexus Engage, vil du finne mer informasjon hos Conexus Engage. Den andre måten er å benytte en nedlastbar Skolestartapp. Den nedlastbare Skolestartappen viser resultatene i et Excelark, og vil ikke kunne legges inn i Engage. Nedlastbar app finner du her:

IOS (Ipad/Mac)*: Appstore

Android: Google Play

Chromebook: Google Play

Conexus Engage: mer informasjon finner du på Conexus sine nettsider.

Det er viktig å huske på at det ikke er elevene som skal ha appen på sin maskin.

* Appen er tilgjengelig på iPad, men ikke på iPhone. 

Hvem skal gjennomføre Skolestart?

Kontaktlærer gjennomfører kartleggingen med appen.

Hva skal kartleggingen brukes til?

Kontaktlærer kan bruke kartleggingen til å få informasjon om hvor mye elevene kan ved skolestart.  Slik kan dette være et verktøy for å gi tilpasset opplæring i klassen.

Husk imidlertid at dette er elever som nettopp er begynt på skolen. En del av elevene som skårer lavt, vil gjøre dette fordi de ikke har fått mulighet til å lære bokstaver ennå. Det vil derfor ikke si at alle elever som skårer lavt står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker.

Hvor lang tid tar det å gjennomføre kartleggingen?

Gjennomføringen tar fra 10-15 min per elev.

Hvor skal resultatene fra Skolestart-appen lagres?

Kartlegginger gjennomført i Skolestart via Conexus Engage, vil automatisk lagres i Engage-portalen.

I den nedlastbare Skolestartappen kan du hente ut resultatene direkte på nettbrettet, i menyen «Administrer data». I manualen, som finnes tilgjengelig inne i appen, finner du en nøyaktig forklaring på hvordan du går frem.

Kan resultatene fra Skolestart importeres i Conexus Engage?

Dersom du benytter Conexus Engage sin løsning for å starte Skolestartappen, vil resultatene automatisk lagres i Engage-portalen. Dersom du benytter den nedlastbare Skolestartappen, vil resultatene kun være tilgjengelig via en Excel-rapport.

Jeg vil ha resultatene sendt til meg selv på e-post. Hvordan leser jeg av resultatene?

Trykk på knappen "Administrer data" i appen, og så på "Send data". Dataene blir sendt som Excel-ark til e-postadressen du har lagt inn:

  • Øverst i Excel-arket finner du en rad med variabelnavn.
  • Den første kolonnen viser elev-initialene eller ID-nummeret du har registrert for hver elev, etterfulgt av dato og klokkeslett for når deltesten er gjennomført.
  • Deretter finner du en kolonne for hver av oppgavene i Skolestartappen i kronologisk rekkefølge. Kolonneoverskriftene starter med to eller tre bokstaver, og er en forkortelse for navnet på delprøven (se parentesen etter navnene på delprøvene i brukermanualen). «BG_A» representerer for eksempel «bokstavgjenkjenning, A».
  • Under kolonneoverskriften finner du en rad for hver elev med en skår for hver oppgave (f.eks. for hver bokstav). Riktig svar er skåret 1, feil svar er skåret 0.
  • Hver delprøve avsluttes med en sumskår for hver delprøve (f.eks. antall bokstaver som eleven gjenkjenner)-

Kan kartleggingen gjennomføres på 2. trinn også?

Det er mulig, men kartleggingen i appen er laget med tanke på førsteklassinger ved skolestart, så oppgavene vil være for lette for de fleste elevene på 2.

Trenger vi en databehandleravtale med Lesesenteret for å bruke appen Skolestart?

En databehandleravtale er i dette tilfelle ikke nødvendig for Lesesenterets del. Informasjonen som samles inn om den enkelte elev skal ikke sendes til oss eller behandles av oss på noen måte.

Underveis i På sporet:

Eleven har vist veldig god progresjon i lese- og skriveutviklingen. Trenger han/hun å fortsette i På sporet-gruppe da?

Nei, da kan eleven tilbakeføres til klassen.

Eleven er for svak for dette opplegget. Hva gjør jeg da?

Om progresjonen i På sporet blir for krevende for elever, er det viktig at disse tas ut av gruppen og får den tilpassede opplæringen de har krav på, utenfor På sporet.

Hva gjør jeg med elever som forstyrrer og/eller ikke vil delta?

Elever er forskjellige, men for mange kan litt ekstra motivasjon i starten av hver økt være til hjelp. Læreren kan koble skriveoppgaven og Les-økten til elevenes interesser eller hverdag, fabulere videre på temaet, ha med ting som illustrerer og skaper interesse, bevege seg litt mellom øktene eller dramatisere deler av innholdet i høytlesingen.

Etter gjennomføring av På sporet:

Jeg har fortsatt elever som strever. Hva nå?

På Sporet har god effekt på lese- og skriveutviklingen til mange av elevene som står i fare for å henge etter, men dette gjelder ikke alle. Dersom elevene trenger saktere progresjon eller motiveres av en annen type opplegg, er det viktig at de får dette.

Vil deltakelse i På Sporet føre til at ingen elever skårer under bekymringsgrensene på kartleggingsprøven?

Nei, det kan vi dessverre ikke love. Trolig vil imidlertid andelen elever som skårer under bekymringsgrensen reduseres. Enkelte elever vil fortsatt streve, men mange elever vil gjennom å følge På sporet få styrket leseferdighetene sine i større grad enn om de ikke deltok.

Kan jeg fortsette med På Sporet i 2. klasse også?

Ja, men forskningen viser at På Sporet har best effekt i første klasse. Likevel kan det være hensiktsmessig å fortsette med noen av arbeidsmåtene i På sporet.

Ressurser til bruk i På Sporet

Manual og boklister

Les dette før du går i gang!

På Sporet ABC

En app for den første leseopplæringa

Skolestart

Få kunnskap om elevenes skriftspråkferdigheter

Graphogame

Koble bokstav og lyd!

Memory

Last ned På Sporet Memory:

ressurs

På Sporet i Språkløyper

Skal dere i gang med På Sporet? Da bør dere gjennomføre På Sporet-pakken i Språkløyper først. Pakken er gratis tilgjengelig på Språkløyper-sidene.

Språkløyper består av gratis ressurser for kompetanseutvikling rettet mot barnehagepersonale og lærere på området språk, lesing og skriving. 

Språkløyper-pakken På sporet – tidlige intensive tiltak har skoleledere og lærere i begynneropplæringa som målgruppe. Ressursen tar utgangspunkt i forskningsprosjektet På Sporet, som gjennom flere år undersøkte hvordan vi bedre kan forebygge lese- og skrivevansker på barnetrinnet.

I denne ressursen er funnene fra dette internasjonale forskningssamarbeidet brukt som basis for kompetanseutvikling for deg og ditt kollegium.

Opplegget er sentrert rundt fire økter (etter introduksjonsøkta) som inngår i en større helhet; ABC, veileda lesing, skriving og høytlesing.

Her finner du På Sporet i Språkløyper.

Aktuelt fra På Sporet

Intensive forebyggende tiltak nytter

Elevenes tro på seg selv

Effektivt å hjelpe førsteklassingene

forskning

Forskningsprotokoll

Forskningsprotokollen fra På Sporet inneholder en detaljert fremstilling om hvordan prosjektet er gjennomført. Protokollen er åpent tilgjengelig.

Forskningsprotokollen Protocol: "On Track", a group-randomized controlled trial of an early reading intervention (Kjersti Lundetræ, Oddny Judith Solheim, Knut Schwippert og Per Henning Uppstad) er åpent tilgjengelig og kan leses i i International Journal of Educational Research, Volume 86, 2017, side 87-95

Prosjektledelsen i På Sporet

51833136
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
51833260
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Senterleder
51831268
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor

Andre medarbeidere

51833244
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis

Jan Frijters Jan.frijters@sympatico.ca

Fiona Kyle

fiona.kyle.1@city.ac.uk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis II

Knut Schwippert

knut.schwippert@uni-hamburg.de

Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor
51832301
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Professor