Teamarbeid i sykehus: en human factor tilnærming

Prosjektet har som hovedmål å undersøke helsepersonells oppfattelse av teamarbeid i sykehus, samt utforske implementeringen av et teamtreningsprogram i en kirurgisk enhet.

Published Sist oppdatert
Fakta
Prosjektleder

Randi Ballangrud, NTNU i Gjøvik og SHARE

Prosjektperiode

2016 - 2021

Finansiering

NTNU i Gjøvik, Universitetet i Stavanger og Sykehuset Innlandet HF, Norsk sykepleierforbund

Foto: Shutterstock
TeamSTEPPS®-modellen

Teamarbeid er en integrert del av dagens spesialiserte og komplekse helsetjeneste og et effektivt teamarbeid mellom helsepersonell har stor betydning for pasientsikkerheten. Teamtrening er viktig for å forbedre det tverrprofesjonelle teamarbeid i sykehus. Prosjektet har som hovedmål å undersøke helsepersonells oppfattelse av teamarbeid i sykehus, samt utforske hvordan implementeringen av teamtreningsprogrammet TeamSTEPPS® påvirker en kirurgisk enhet.

For å nå hovedmålet med prosjektet ble det benyttet både beskrivende, utforskende og kvasieksperimentelle design. Studiene ble gjennomført på fem forskjellige sykehus (A-E) i tre helseforetak i Norge og består av to deler.

Helsepersonell på sykehus A og B, fra både spesialenheter og sengeposter, ble invitert til å svare på tre spørreskjema om oppfattelse av teamarbeid og oppfattelse av beslutningstaking i team i deres enhet, samt holdninger til teamarbeid. Spørreskjemaene var oversatt til norsk og ble testet for validitet og reliabilitet (Del 1).

En tverrprofesjonell teamarbeidsintervensjon med bakgrunn i TeamSTEPPS® programmet ble implementert på en kirurgisk enhet ved sykehus C, i tråd med TeamSTEPPS® implementeringsguide som bygger på John Kotter’s endringsmodell med åtte trinn for organisasjonsendring. Forkortelsen TeamSTEPPS® som står for «Teamstrategier og verktøy for bedre teamarbeid og pasientsikkerhet», har som hovedmål og å forbedre pasientsikkerheten ved å heve kompetansen i teamarbeid og sette fokus på teamstruktur og de fire teamferdighetene kommunikasjon, ledelse, situasjonsovervåking og gjensidig støtte. De fire teamferdighetene med tilhørende verktøy og strategier ble implementert over en periode på 12 måneder, inkludert opplæringskurs og oppfriskningskurs for alt helsepersonell.  Alle leger, sykepleiere og hjelpepleiere i intervensjonsavdelingen og to kontrollavdelinger (sykehus D og E) ble invitert til å svare på spørreskjema om deres oppfattelse av teamarbeid, beslutningstaking i team, sikkerhetskulturen i enheten de jobbet i, samt holdning til teamarbeid, både før intervensjon og etter seks måneder og 12 måneder. Voksne pasienter innlagt på intervensjonsenhet ble invitert til å svare på spørreskjema om deres oppfattelse av kvaliteten på pleie og behandling under sykehusoppholdet, før intervensjonen og etter seks måneder og 12 måneder. Anonyme pasientregisterdata fra lokale registre og data fra pasienters medisinske journaler blir samlet inn i intervensjonsenheten (Del 2).

Ballangrud, R., Husebø, S. E., Aase, K., Aaberg, O. R., Vifladt, A., Berg, G. V., & Hall-Lord, M. L. (2017). “Teamwork in hospitals”: a quasi-experimental study protocol applying a human factors approach. BMC Nursing, 16(1), 34.

Ballangrud, R., Husebø, S. E., & Hall-Lord, M. L. (2017). Cross-cultural validation and psychometric testing of the Norwegian version of the TeamSTEPPS® teamwork perceptions questionnaire. BMC Health Services Research, 17(1), 799.

Ballangrud, R., Husebø, S. E., & Hall-Lord, M. L. (2019). Cross-cultural validation and psychometric testing of the Norwegian version of TeamSTEPPS teamwork attitude questionnaire. Journal of Interprofessional Care.

Aaberg, O. R., Hall‐Lord, M. L., Husebø, S. I. E., & Ballangrud, R. (2019). Collaboration and Satisfaction About Care Decisions in Team questionnaire—Psychometric testing of the Norwegian version, and hospital healthcare personnel perceptions across hospital units. Nursing Open, 6(2), 642-650

Aaberg, O. R., Hall-Lord, M. L., Husebø, S. E., & Ballangrud, R. (2019). A complex teamwork intervention in a surgical ward in Norway. BMC Research Note, 12(1), 582

Aaberg, O. R., Ballangrud, R., Husebø, S. I. E., & Hall-Lord, M. L. (2019). An interprofessional team training intervention with an implementation phase in a surgical ward: A controlled quasi-experimental study. Journal of Interprofessional Care.

Ballangrud, R., Aase, K., & Vifladt, A. (2020). Longitudinal team training programme in a Norwegian surgical ward: a qualitative study of nurses' and physicians' experiences with teamwork skills. BMJ open, 10.

Aaberg, O. R., Hall-Lord, M. L., Husebø, S. I. E., & Ballangrud, R. (2021). A Human Factors Intervention in Hospital-Evaluating Outcome of a TeamSTEPPS Program in a Surgical Ward. BMC Health Services Research, 21(114).

Under publisering:

Ballangrud, R., Aase, K., & Vifladt, A. (2021). Longitudinal team training program in a Norwegian surgical ward: A qualitative study of nurses' and physicians' experiences with implementation.

Hall-Lord, M.L; Ballangrud, R. (2021) Patients’ perceptions of quality of care: A teamwork intervention study in a surgical ward.

Vifladt, A., Moger,T., Ballangrud, R. Berg,  G. V. (2021). Changes in adverse events during and after implementation of a team training program in a surgical ward. A retrospective review of adverse events.

Forskere i prosjektet

Førsteamanuensis
NTNU Gjøvik
Pensjonert tilknyttet UiS
51834194
Det helsevitenskapelige fakultet
Professor i pasientsikkerhet
51831534
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Oddveig Reiersdal Aaberg
Stipendiat
NTNU Gjøvik/Universitetet i Agder
Førsteamanuensis, NTNU Gjøvik
NTNU Gjøvik
Marie Louise Hall-Lord
Professor
NTNU Gjøvik

Medforskere

  • Geir Vegard Berg, Sykehuset Innlandet (SIHF), NTNU i Gjøvik
  • Thomas Moger, Sykehuset Innlandet (SIHF)

Advisory board

  • Geir Vegard Berg, Sykehuset Innlandet (SIHF)
  • Mari Grimsrud, Sykehuset Innlandet (SIHF)
  • Linda Bergestuen, Sykehuset Innlandet (SIHF)
  • Thomas Moger, Sykehuset Innlandet (SIHF)
  • Ellen Pettersen, Sykehuset Innlandet (SIHF)

Tilbake til SHARE