UiS-forskere utfører prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød har blitt tildelt et oppdragsforskningsprosjekt om et landsomfattende tilsyn med barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem i 2022-2023.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet skal undersøke tilsynets påvirkning på barneverntjenestenes styring og praksisutøvelse etter påvist lovbrudd i arbeidsprosessen knyttet til oppfølgingen av barn og unge plassert i fosterhjem.

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) har det overordnede faglige ansvaret for tilsyn med barneverntjenester, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid. Helsetilsynet gjennomfører regelmessig landsomfattende tilsyn (LOT) på barnevern-, sosial og helsetjenesteområdene.

Portrettbilde av Sina Furnes Øyri.
Postdoktor Sina Furnes Øyri er en av prosjektlederne ved UiS. Foto: UiS

Ønsker å forbedre tilsyn og kunnskapsutvikling

– Høsten 2020 besluttet Helsetilsynet at LOT-arbeidet innenfor områdene barnevern og sosiale tjenester i Nav skulle organiseres som et utviklingsprosjekt for perioden 2022-2023, inkludert en forsknings- og utviklingsdel (FoU-prosjektet), sier Sina Furnes Øyri. Hun er ansatt som postdoktor ved forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Senteret er underlagt Det helsevitenskapelige fakultet.

Formålet med utviklingsarbeidet er å forbedre det landsomfattende tilsynet og bidra til kunnskapsutvikling innenfor tilsynsfaget:

Vi skal følge det landsomfattende tilsynet og systematisere kunnskap om de tilnærminger som anvendes. Målet er at dette skal bidra til læring og kunnskap om betydningen av landsomfattende tilsyn og hvilke tilsynstilnærminger som viser seg hensiktsmessige, sier Inger Johanne Bergerød. Hun er ansatt som forskningskoordinator og postdoktor ved SHARE.

Forskningsprosjektet knytter seg til den siste fasen i tilsynsprosessen, og skal undersøke de endringene barneverntjenesten gjør etter påvist lovbrudd i arbeidsprosessen knyttet til oppfølgingen av barn og unge plassert i fosterhjem.

– Dette kan være forhold både på systemnivå i barneverntjenesten (styring og internkontroll) og i praksisutførelsen (oppfølging av barn i fosterhjem), sier Øyri.

Portrettbilde av SHARE-forsker Inger Johanne Bergerød.
Inger Johanne Bergerød er den andre prosjektlederen ved UiS. Foto: UiS

Kartlegging ved hjelp av semistrukturerte intervjuer

Undersøkelsene retter seg ifølge henne inn mot å kartlegge følgende aspekter:

Hvilke tiltak og aktiviteter igangsetter tjenesten i etterkant av at tilsyn har påpekt lovbrudd?
Hvordan organiserer og gjennomfører tjenestene egenvurderings- og endringsarbeid etter at tilsyn har påpekt lovbrudd?
På hvilken måte beskriver ledere og ansatte i barneverntjenestene at tilsynet har bidratt til praksisendring?

Forskningsprosjektet har et «single embedded case study design». Data innhentes via individuelle semistrukturerte intervjuer med ledere og ansatte i barnevernstjenesten. Disse gjennomføres i etterkant av LOT-gjennomføring.

– Det totale antallet informanter er skissert til 20 – 25 personer, men vil vurderes nærmere på bakgrunn av ressursomfang og organisering i den enkelte barneverntjeneste. Tilsynsrapporter og egenvurderinger vil benyttes som bakgrunnsdokumentasjon, sier Bergerød avslutningsvis.

Tekst: Eigil Kloster Osmundsen

Om prosjektet

Prosjektledere: Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød
Prosjektperiode:
22.12.2021-31.12.2023.
Finansiering:
Helsetilsynet, over Statsbudsjett via Barne- og familiedepartementet (BFD).
Budsjett:
1.5 mill. kr., samt driftsmidler (reiser, transkribering mv.)

«Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har de siste årene dømt Norge i flere saker om barnevern. Det er viktig å forske på barnevernstjenestens praksisutøvelse, for å finne frem til mulige forbedringspunkter».

Forskerne Øyri og Bergerød om viktigheten av å fremskaffe ny kunnskap om hvordan tilsynet kan bidra til praksisendring i barnevernstjenestene.