Livsendring etter rusavhengighet

Disputas: Hvordan gjør mennesker som har vært i behandling for problemer relatert til rusmiddelbruk endringsprosesser for å få et bedre liv? Det har Inger Eide Robertson forsket på.

Publisert Sist oppdatert
Inger Robertson Eide
Inger Eide Robertson

Hun forsvarte avhandlingen Inn i det ukjente. En sosiologisk analyse av fortellinger om avhengighet, endring og anerkjennelse da hun disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 10. februar 2021.

Å etablere et liv som ikke lenger er dominert av rus er utfordrende. Man skal finne sin rolle i omgivelser som har andre regler for oppførsel og aktiviteter enn det man kjenner og mestrer. Ut fra et sosiologisk perspektiv har Robertson undersøkt hvordan mennesker med en avhengighetsproblematikk erfarer behandling og overgangen til et hverdagsliv, veien inn i arbeidslivet og hvordan de må lære seg praksis-kravene som ligger i det åpne samfunnet.

Robertsons avhandling tar utgangspunkt i følgende overordnede problemstillinger: Hva er den sosiale dynamikken som ligger til grunn for hvordan mennesker som har levd et liv dominert av rusmiddelbruk gjør endringsprosesser? Hvilke menings- og praksissammenhenger inngår i fortellingene om endringsprosesser, og hvordan virker dette inn på selvforståelse og identitet?

Robertsons forskning viser at forholdet mellom språk og praksisformer, meningsdannelse og identitet er gjensidig konstituerende, drevet av kampen for anerkjennelse. Erfaringene kan på forskjellige måter informere oss om betydningen av anerkjennelse som en fruktbar inngang til å forstå endringsprosesser for mennesker som har levd et liv dominert av rusmiddelbruk.

Robertson har intervjuet 5 kvinner og 12 menn tre ganger i løpet av 2,5 år. De hadde alle levd et liv dominert av rusmiddelbruk og gjennomgått behandling. Studien følger deres erfaring med å gjøre endringsprosesser for å få et bedre liv, slik de selv definerer og ønsker det.

Forskningen kan bidra til at både personer som lever og har levd et liv dominert av rusmiddelbruk, og dem som forsøker å hjelpe dem, kan få en bedre forståelse av hvilken kamp det er å komme seg ut av et rusdominert liv.

Avhandlingen er et samarbeidsprosjekt mellom KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest), Rogaland a-senter og Universitetet i Stavanger.

Om kandidaten
Inger Eide Robertson er fra Sandnes med bor i Stavanger. Hun har en master i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Hun er ansatt som rådgiver ved kompetansesenter rus, region vest, Stavanger (KorRus) ved Rogaland a-senter. Hun er også tilknyttet forskningsgruppen PARTAKE - deltakelse i skole, arbeidsliv og behandling ved UiS.