Tilsyn etter alvorlige hendelser på sykehus

En ny studie fra SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt hvordan tilsyn blitt gjennomført i norske sykehus etter alvorlige hendelser, og hvordan pasienter, pårørende og helsepersonell blir involvert i tilsynsprosessene.

Publisert Sist oppdatert
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Formålet med studien var: (1) å få innsikt i hvordan tilsyn etter alvorlige hendelser gjennomføres i en norsk sykehuskontekst sett fra inspektørenes/tilsynets perspektiv, (2) og få innsyn i om synspunktene til helsepersonell, pasient og pårørende involvert i hendelsen, tas i betraktning i tilsynsprosessen. Det ledende forskningsspørsmålet var: hvordan muliggjør ulike tilsynsmetoder involvering av synspunktene til helsepersonell, pasient og pårørende i tilsyn etter alvorlige hendelser?

Basert på et kvalitativt mikset metodedesign, rekrutterte vi 10 inspektører fra Statens helsetilsyn og tre statsforvaltere i Norge. Individuelle semistrukturerte intervjuer ble gjennomført, og sentrale offentlige dokumenter (lovverk, retningslinjer, rapporter mv.) ble valgt ut og tematisk analysert sammen med intervjudataene.

Våre funn avdekker to hovedtemaer: (1) Perspektiver på ulike tilsynsmetoder for å respondere på og involvere helsepersonell, pasient og pårørende i etterkant av alvorlige hendelser, og (2) Kontrast mellom inspektørenes interne arbeidspraksis og eksterne forventninger til tilsyn.

Både dokumenter og deltakere indikerte en endring mot nye tilnærminger i tilsyn, med større vekt på involvering av helsepersonell, pasient og pårørende i prosesser knyttet til tilsyn. Å involvere, informere og kommunisere med pasienter og pårørende kunne potensielt forbedre forståelsen av kompleksiteten i de alvorlige hendelsene, og derigjennom hjelpe tilsynets beslutningsprosesser. Imidlertid ble involvering noen ganger hemmet av utfordringer som kommunikasjonsvansker, ressursbegrensninger, inspektørens mangel på erfaring eller relevant ekspertise, og ulike oppfatninger om profesjonelle standarder, kvalitet og sikkerhet.

Balansering av formelle myndighetsmål og forventninger fra publikum, sykehusene, pasienter og pårørende, ble oppfattet som en utfordrende del av tilsynets rolle. Dette ble også sett på som avgjørende for å opprettholde offentlig tillit og legitimiteten til tilsynets rolle i kontroll med- og forbedring av tjenestene. 

Førsteforfatter

Postdoktor innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten
51831298
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi