Praksis er gull verd!

- Praksis gir meg en unik mulighet til å teste om dette er en vei å gå for meg når jeg skal ut i jobb etter studiene. Historiestudent Linn Løvik er veldig fornøyd med å ha fått en fot innenfor døra hos Statsarkivet gjennom å ta praksisemnet for humanister. Hun anbefaler alle humanister som får sjansen til å ta et semester med praksis.

Publisert Sist oppdatert

Tre unge kvinner står mellom to arkivhyller og ser rett i kamera
Fra venstre: Karen Loe Haaland, Katie Rishton og Linn Løvik (bakerst). De tre historiestudentene har har arkivpraksis i ett semester.

I fjor høst var tre historiestudenter fra Universitetet i Stavanger (UiS) utplassert på Arkivenes hus på Ullandhaug. Praksisemnet er åpent for bachelorstudenter innen språk, historie og religion og er en mulighet som strekker seg over ett semester til å få relevant arbeidserfaring.

Mange studenter er usikre på hva de skal jobbe med etter endt studium, og for humanister kan det være ekstra vanskelig å vite hvor man skal sikte i arbeidslivet. For UiS er praksisemnet en god måte å vise arbeidslivsrelevans for humaniorafagene.  

- Praksis for humanister er viktig fordi det er en enestående mulighet til å få arbeidserfaring som er relevant for studiet. Praksisemnet gir studentene en smakebit på en jobb som kan være aktuell for dem og kan fungere som en inngangsport til arbeidslivet, forteller Margrethe Melin.

Tre kvinner snakker sammen
Linn Løvik i samtale med studiekoordinator Margrethe Melin (til høyre). I bakgrunnen Ine Fintland.

Studiekoordinatoren ved Institutt for kultur- og språkvitenskap mener studentene lærer mye av å være i praksis.

- De får opplæring i konkrete arbeidsoppgaver som de kan føre på CV-en sin og de knytter kontakter i arbeidslivet. De får kjennskap til bedriften de er i praksis i og i tillegg får de ofte et nytt perspektiv på hva de kan bruke utdanningen sin til, sier hun.

Lært mye

For Karen Loe Haaland, Katie Rishton og Linn Løvik var valget enkelt da muligheten bød seg.

- Det er vanskelig å vite hva man skal bruke utdanningen til etter endt utdanning. Statsarkivet er en arbeidsgiver som jeg har tenkt på som litt vanskelig «å komme inn i», så jeg er veldig fornøyd med å ha fått lov til være her i høst, sier Linn Løvik.

Stavangerjenta har lært mye i løpet av tiden på Arkivenes hus, og fått prøvd seg på forskjellige arbeidsoppgaver og gjennom det fått innsikt i ulike deler av det å drive et arkiv.  

To unge kvinner står ved et lysbord hvor det ligger et negativ
Studentene har blant annet skannet negativer fra gamle fotosamlinger.

- Hadde det ikke vært for praksisemnet hadde jeg ikke visst at å jobbe innen arkiv rett og slett er veldig spennende! Dette er absolutt noe jeg kan meg å jobbe videre med når jeg er ferdig med utdanningen min, forteller hun.

Emnet gir 15 studiepoeng, og studentene har vært på Arkivenes hus 3 dager i uka i til sammen 12 uker. I praksisperioden får de veiledning både fra virksomheten de er hos, og fra instituttet på UiS. Avslutningsvis arbeider de fram en praksisrapport.

Les også: Studietilbud historie bachelor

Lang tradisjon for samarbeid

Arkivverket/Statsarkivet i Stavanger har i en årrekke hatt et godt samarbeid med UiS, selv om selve praksisemnet humanister ikke så dagens lys før i 2019.
- Vi har lang og positiv erfaring med å ta imot studenter. Før UiS startet opp med å tilby humaniora-studenter praksis, har vi i flere år hatt lærerstudenter i to ukers alternativ praksis forteller førstearkivar Ine Fintland.

Les også: Humaniorastudenter får praksis

En gruppe mennesker ser på en mann som skjærer etiketter i et arkiv
Eivind Skarung viser hvordan etiketter skjæres med stor nøyaktighet for å kunne brukes på kartonger som igjen oppbevarer arkivmateriale.

Sammen med Anne Aune, statsarkivar i Stavanger, er hun den som tok i mot studentene da de kom, og planla opplegget for dem i tiden de skulle være der. De mener at det å lære opp andre innebærer også en refleksjon over egen praksis.

- Vi samarbeider godt internt om opplæringen av studentene. Den «tause» kunnskapen vi som fagpersoner og etat har, blir verbalisert og synliggjort i møte med studentene. Lærevillige og pliktoppfyllende studenter får i løpet av de 12 ukene i 50% stilling utført mange viktige arbeidsoppgaver som gir dem en viss innsikt hvordan og hvorfor vi tar vare på arkiver, sier Aune.  

Arkivarene ser en klar verdi i at studentene får yrkeserfaring som en del av bachelor-studiet.

Kvinne viser arkivhylle
Førstearkivar Ine Fintland forklarer systemet for merking av kartonger.

- Det er viktig at flere får kjennskap til hvor viktig Arkivverket er for å ivareta enkeltpersoners rettsikkerhet og for å fremskaffe relevant og viktig dokumentasjon i pågående og fremtidige forsknings- og utredningsprosjekter. For oss bidrar ordningen til en synliggjøring og en forståelse av Arkivverkets samfunnsrolle, mener Fintland.

Karen, Katie og Linn kjente ikke hverandre på forhånd, og de har litt ulik faglige bakgrunn og arbeidslivserfaring.

- De tre har vist at de er svært flinke til å jobbe sammen. Videre har de på en forbilledlig måte anerkjent og delt hverandres kunnskaper og erfaringer. De har også fungert utmerket sosialt i vårt arbeidsfellesskap her i Stavanger, smiler Ine Fintland.

Linn på sin side anbefaler gjerne både arbeidsgiveren og praksisemnet.

- Å være i praksis har vært veldig givende og jeg har lært mye. Jeg kommer definitivt til å bruke mye av det jeg har lært her når jeg skal skrive bacheloroppgaven min. Jeg har også fått tips og navn på personer jeg kan kontakte som kan hjelpe meg ytterligere med oppgaven, som skal handle om trolldomsprosesser i Norge. Jeg anbefaler alle å ta praksisemnet. Det gir deg mye kunnskap og erfaring, samtidig som du får studiepoeng og har progresjon i graden. Utnytt sjansen når du får den! avslutter Linn Løvik.

Les også: Praksis for humaniorastudenter

Tekst & foto: Anja K. Bakken 

Vil du vite mer?

Studiekoordinator
51831207
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS
Arkivenes hus

I 2017 flyttet Statsarkivet i Stavanger, Stavanger Byarkiv, Interkommunalt Arkiv i Rogaland og Misjons- og diakoniarkivet (VID) inn i Arkivenes Hus på Ullandhaug. Til sammen 70 kilometer med arkivmateriell fyller de tre store underetasjene med klimatiserte magasiner, særlig beskyttet mot fukt og brann.

Arkivverket er paraply-organisasjonen som Statsarkivet i Stavanger er en del av.

Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, deriblant det i Stavanger, Norsk Helsearkiv og Samisk arkiv.