Hopp til hovedinnhold

Hvordan blir kvalitet forstått på sykehjem og i hjemmetjenesten?

Å forstå hva en legger i begrepet kvalitet er viktig dersom en skal jobbe med kvalitetsforbedring.

Publisert: Endret:
Eldreomsorg

Å snakke om kvalitet: Hvordan «kvalitet» blir forstått på sykehjem og hjemmetjeneste er tittelen på en ny artikkel fra SAFE-LEAD prosjektet. Vi har studert hva ansatte og ledere i sykehjem og hjemmesykepleien legger i begrepet kvalitet i arbeidet sitt.  

Studien bygger på fokusgrupper og individuelle intervjuer blant 40 ledere og 25 ansatte på sykehjem og hjemmetjenester i Norge og Nederland. At utvalget var både Norge og Nederland gjorde det ekstra spennende.

Resultatene viser at både ledere og ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten definerer kvalitet i arbeidet sitt som det å være profesjonell, hvor det vektlegges at dette innbefatter mer  enn brannslokking eller det å fylle minstekrav. Når de klarer å gjøre dette lille ekstra for pasientene syns de at de gir god kvalitet. De snakker videre om viktigheten av yrkesstolthet og faglig kompetanse i arbeidet sitt.

 En annen viktig side med kvalitet i arbeidet sitt som de trekker frem er pasientsentrert omsorg. Med dette vektlegger de viktigheten av å pleie og behandle pasienten med verdighet, der pasienten er med å betemmer hvordan de vil ha dagen sin og til hvilke tider de skal stå opp og hva og når de skal spise for eksempel. Mange ledere og ansatte fremhevet også dette med å ha kontinuitet i pleie og omsorgen de gir til pasientene. For eksempel at de kan få pleie og behandle de samme pasientene over tid vektlegges som viktige sider for å yte god kvalitet.  Altså, yrkesstolthet, pasientsentrert omsorg, verdighet og kontinuitet er nøkkelord. Disse nøkkelordene i kvalitetsbegrepet bør være faktorer både i forbedringsarbeid og i daglig praksis.

Med andre ord så står de såkalte myke- og ikke målbare - sidene ved kvalitet sentralt når ledere og ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten snakker om kvalitet i arbeidet sitt.

Les mer

Ingunn Aase m.fl.: Talking about quality: how ‘quality’ is conceptualized in nursing homes and homecare. BMC Health Services Research, 2021.

Mer fra SHARE

Innovative løsninger under Covid-19 pandemien

Covid-19 pandemien utløste en krise for helsesystemer over hele verden. Denne studien har hatt som målsetting å forstå h...

Kunnskapskommunikasjon – en balansekunst

Koronapandemien har vært et storstilt studium i kommunikasjon av helseinformasjon og vitenskap. En av tingene vi har lær...

Ungdoms medvirkning i psykiske helsetjenester

Resultatene av en nylig publisert systematisk litteraturstudie gir innsikt i hva ungdom og helsepersonell tenker rundt b...

Tilsyn uten å sjekke nok

KRONIKK: Svakhetstrekk ved dagens tilsynsordning i helsetjenesten viser at vi har å gjøre med et uforløst myndighetsoppd...

Sykepleielæreres erfaringer med simulering som pedagogisk metode i Afrika sør for Sahara

Ny studie presenterer perspektiver på simulering som pedagogisk metode fra sykepleielærere i land sør for Sahara i Afrik...

Hvordan praktiseres brukerinvolvering på sykehjem og i hjemmetjenesten?

Brukerinvolvering kan bidra til bedre kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. En ny artikkel fra SAFE-LEAD projektet ser...

Slik kan ledere støttes i arbeidet med kvalitetsforbedring

I prosjektet SAFE-LEAD er det utviklet en guide for ledere til bruk i kvalitetsarbeidet i sykehjem og hjemmetjenesten.

Erfaringer fra innføring av lederforskrift i kvalitetsarbeidet

Ny forskning har undersøkt sykehuslederes perspektiver med å ta i bruk kvalitetsforbedringsforskriften i helse- og omsor...

Sykehusene får ny guide for å involvere de pårørende til kreftpasienter

Det kan øke sikkerheten for pasientene, mener eksperter.

Resiliens i prehospitale tjenester - et nytt fokus for fremtidig forskning?

En ny kommentarartikkel diskuterer hvordan resiliensperspektivet kan inkluderes i forskning på prehospitale tjenester.

Holdninger til teamarbeid i helsetjenesten

Trening på teamarbeid må få større plass i sykepleierutdanningen. Er et spørreskjema som måler holdninger til teamarbeid...

Tre steg til bedre kvalitet i sykehjem og hjemmetjenesten

Noen sykehjem har knekt koden for å gi gode tjenester til beboerne. Hva gjør de som andre ikke gjør?

Forskning på kvalitet i praksisstudier i sykepleieutdanningen

Kvaliteten på veiledning og vurdering i praksisstudier er avgjørende for studentenes læring, faglige utvikling og evne t...

Disputas om sikkerhet for suicidale pasienter

Hvordan kan vi forstå sikker klinisk praksis for pasienter i selvmordskrise som er innlagt på psykiatrisk avdeling? Det ...

Samvalg for ungdom kan redusere bruken av tvang

Ungdommer har rett til å bli involvert i avgjørelser om egen behandling. En ny studie utforsker ungdoms erfaringer med b...

Pasientsikkerhetskultur i norske sykehjem

Masterstudent Camilla Seljemo har undersøkt hvordan transformasjonsledelse, jobbkrav og jobbressurser påvirker pasientsi...

Forventninger til lederforskrift i helsetjenesten

En ny artikkel fra SHARE beskriver helsemyndighetenes begrunnelser for og forventninger til en ny forskrift for ledelse ...

Metoder for brukerinvolvering i tilsyn og regulering i helsetjenesten

En ny artikkel fra SHARE og samarbeidspartnere handler om hvordan brukerinvolvering er en del av regulering og tilsyn i ...

Hvordan påvirker motridende verdier og krav arbeid med kvalitetsforbedring i sykehus?

Hvordan ledere på sykehus håndterer motstridende verdier og krav, påvirker arbeidet med kvalitetsforbedring. Dette har f...

Nytt rammeverk for forskning på kvalitet og sikkerhet i pasientoverganger

Når en pasient er ferdigbehandlet på sykehus, er det mye som må være på plass for å sikre god kvalitet i overgangen til ...

Hvordan kan helsetjenestene bidra til personsentrert omsorg?

En ny artikkel fra SAFE-LEAD-prosjektet handler om hvilken betydning transformasjonsledelse, arbeidsmiljø og pasientsikk...

Tverrprofesjonelt teamarbeid i operasjonsavdeling

Ny forskning fra SHARE i samarbeid mellom NTNU Gjøvik og UiS har vurdert hvordan et teamtreningsprogram påvirket tverrpr...

Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide

Når pulsen er høy og minuttene teller, er det livsviktig at leger og sykepleiere samarbeider godt. Treningen bør starte ...

Helsepersonells kapasitet til å oppfatte fare og tilpasse arbeidet er viktig for sikker klinisk praksis

Forskning fra SHARE og Stavanger Universitetssjukehus beskriver hvordan helsepersonell opplever sikker klinisk praksis f...

Disputas om implementering av retningslinje for bildediagnostikk

Å iverksette den nasjonale faglige retningslinjen for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser,...

Disputas om reinnleggelser av pasienter

Mens kortidssykehjem i større grad fungerer som små sykehus, har langtidssykehjem overtatt funksjonen til kortidssykehje...

Derfor må vi høre de etterlattes stemme når pasienter dør

KRONIKK: Involvering av etterlatte i tilsynssaker i helsevesenet styrker kvaliteten i saksbehandlingen, skriver Lene Sch...

Kreftomsorgen blir bedre om de pårørende blir hørt

Kreft rammer ikke bare pasienten, men også pasientens nærmeste. En ny studie viser at kreftomsorgen kan bli betydelig be...

Hvordan involvere etterlatte etter uønskede hendelser i helsetjensten?

En ny perspektivartikkel fra SHARE reflekterer over hvordan man kan involvere familier i undersøkelser når pasienter dør...

Disputas om håndtering av medikamenter på sykehjem

Kristian Ringsby Odberg disputerer for doktorgraden i helse og medisin 26. mai 2020. Han har forsket på håndtering av me...

Utdanningene må ta sykepleiedokumentasjonen alvorlig

KRONIKK: Sykepleiere kritiseres for å utarbeide tiltaksplaner som er utydelige og lite konkrete. Ansvaret ligger hos de ...

Derfor bør leger og sykepleiere elske myndighetenes lover og forskrifter

KRONIKK: De som jobber i norsk helsevesen, irriterer seg ofte over lover og forskrifter som virker lite relevante for de...

Norge er fortsatt ikke best på pasientsikkerhet

KRONIKK: Altfor mange norske pasienter skades når de mottar helsetjenester, skriver Karina Aase i Dagens Medisin.

Disputas om haldningar sjukeheimstilsette har til pasienttryggleik

Kathrine Cappelen disputerte ved Det helsevitskapelege fakultet på UiS 22. februar 2019. Ho har forska på pasienttryggin...

Ungdom med psykiske lidelser må få være med å bestemme behandlingen

Hvis ungdom som er innlagt for psykiske lidelser får være med å bestemme hvordan behandlingen skal foregå, er sjansen my...

Disputas om bruk av simulering til å læra opp helsearbeidarar

Når ny velferdsteknologi blir tatt i bruk i helsetenesta, må dei tilsette læra seg nye måtar å arbeida på. Veslemøy Guis...

Rapport: De etterlatte ved hendelsesbaserte tilsyn av dødsfall - en evaluering

Forskere ved SHARE har bidratt til en uavhengig evaluering av et nytt tiltak for å involvere etterlatte i en tilsynspros...

Hvordan unngå at språkvansker fører til feilbehandling?

Dårlige norskkunnskaper kan føre til at innvandrere får feil behandling på sykehus. Sykepleiere kan forhindre feilbehand...

Sideleie tryggest også for de med nakkebrudd

En ny norsk metode for å frakte skadde, bevisstløse pasienter setter internasjonal standard.

Disputas om overføring av eldre pasientar i helsevesenet

Målet om meir heilskapelege pasientforløp er enno ikkje realiserte, påpeikar Kristin Alstveit Laugaland i doktoravhandli...