Innføring av system for rask respons forbedret oppfølging ved endring i pasientens tilstand

Innføringen av et system for tidlig oppdagelse og rask respons viser at færre pasienter opplever for lite overvåkning eller manglende respons ved forverring, ifølge ny forskning.

Published Sist oppdatert
Kvinnelig sykepleier i hvit uniform kobler oksygenmåler på mannlig pasient som ligger i sykehusseng.
Illustrasjonsfoto fra HelseCampus Stavanger. Foto: Bernt-Erik Rossavik, Laerdal Medical

Mange sykehus over hele verden har innført system for tidlig oppdagelse og rask respons (RRS). Dette er systemer som skal støtte helsepersonell i å raskt kan oppdage og respondere når innlagte pasienters tilstand forverres. Slike systemer har vist seg å kunne forhindre hjertestans og dødsfall. Det krever at systemet brukes godt, og det er vist å være flere fremmere og hemmere for å lykkes med dette.  Dersom man av ulike grunner unnlater å overvåke, oppdage eller responderer i tide på forverring, står pasienten i fare for ytterligere forverring, og i verstefall død.  

Vi ønsket i dette studiet å undersøke om innføring og videre forbedring av et RRS ved et norsk universitetssykehus var assosiert med forbedringer, og se etter mulige forbedringsområder. Studiet ble gjennomført på to gastrokirurgiske sengeposter, da det var her RRS først ble innført i 2012.  

Vi hadde to tilnærminger. Den første var å gjennomføre en grundig journal gjennomgang av alle pasienter som døde under sitt sykehus opphold i tre tidsperioder, før (2010-2011) og etter innføring (2014-2015) og forbedring (2018-2019) av RRS. Vi studerte her pasientmonitorering, forekomst av for lite overvåkning og for sein eller manglende respons når pasienten forverret seg, dokumentasjon av behandlingsbegrensninger, uventede dødsfall. I tillegg studerte vi tidstrender for in-hospital og 30 dagers dødelighet for alle pasienter innlagt på de to sengepostene i tiåret fra 2010- 2019.

Pasientene i de tre tidsperiodene var vesentlig like med tanke på bakgrunnsdata som alder, kjønn, komorbiditet og om de ble innlagt hjemmefra eller fra sykehjem. Hovedfunn fra studien er at etter innføring og forbedring av et RRS er det økning i overvåkning av pasientene og færre pasienter som opplever for lite overvåkning eller for sein eller manglende respons ved forverring. Det er også en trend mot nedgang i antall hjertestans.  Både in-hospital og 30 dagers dødelighet reduseres i perioden. Vi mener at journal gjennomgang er en nyttig metode for å evaluere innføring og forbedring av RRS, og funn fra slike studier gir informasjon som er viktig for videre forbedring.

Studien kan leses i BMC Health Services Research.

Kontakt:

Ekstern tilknyttet UiS
51832750
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi