Hopp til hovedinnhold

Klassestørrelse og lærertetthet – hva er forskjellen?

Klassestørrelse og lærertetthet er begreper som ofte brukes om hverandre når man diskuterer norsk skole. Det kan være forvirrende – for begrepene betyr to forskjellige ting.

Publisert: Endret:

Elever sitter på en benk på skolen og leser sammen med en kvinnelig lærer.
Two Teachers undersøker effekten av økt lærertetthet i lese- og skriveopplæringa (Foto: Elisabeth Tønnessen)

I følge opplæringsloven skal det være økt lærertetthet på 1. til 4. trinn, og de siste årene er det bevilget store midler til flere lærere. Samtidig foregår det en debatt rundt hva klassestørrelse har å si for elevenes læringsutbytte. Nyere studier viser at klassestørrelse i seg selv ikke har en effekt på læringsutbyttet til norske elever.

I diskusjonen som pågår for tiden, brukes ofte begrepene «klassestørrelse» og «lærertetthet» om hverandre. Men for å kunne forstå hva man faktisk snakker om, må man vite at disse begrepene ikke betyr det samme.

Klassestørrelse er antallet elever en lærer er ansvarlig for i løpet av en vanlig skoletime – enkelt sagt hvordan klassene er delt inn på skolen.

Lærertetthet handler enkelt forklart om hvor mange elever det er per lærer på en gitt skole.

Noen studier ser på lærertetthet for eksempel ved bruk av tolærerordning, eller inndeling i smågrupper.

Tolærerordning kan være en klasse der to lærere har felles ansvar for undervisningen. De planlegger, gjennomfører og tilpasser undervisningen i samarbeid.

Smågrupper dreier seg om klasser der elevene blir inndelt i mindre grupper, hvor undervisningen blir tilpasset deres evner og nivå.

Men selv om det i disse tilfellene er to (eller flere) lærere inne i undervisningen, er selve klassestørrelsen fortsatt den samme.

Behov for mer kunnskap

Når mye nå tyder på at å bare gi skolen flere lærere eller redusere klassestørrelsen ikke er nok for at elevene skal lære mer, viser det at vi trenger mer kunnskap om hvordan skolene bør utnytte det handlingsrommet det gir å ha flere lærere.

Two Teachers ved Lesesenteret, UiS, og 1+1 ved NIFU er begge forskningsprosjekter som er støttet av Norges Forskningsråd, med mål om å få bedre kunnskap om hvordan skolene bør jobbe når lærertettheten øker, nettopp for at mulighetene dette gir, skal komme best mulig ut for elevene.

Av Elisabeth Rongved