Hvilke områder må lærere i universitets- og høgskolesektoren ha kompetanse innen?

Under følger en oversikt over hvilke områder det er viktig en lærer i universitets- og høyskolesektoren har kompetanse innenfor.

Published Endret
Forskningsnotat
Hva er et forskningsnotat?

Et forskningsnotat er en forenklet og forkortet oppsummering av publiserte systematiske kunnskapsoversikter. Forskningsnotatet gjør forskningen mer tilgjengelig og leservennlig.

Photo by Changbok Ko on Unsplash

Undervisning og læringsstøtte 

Denne oppgaven omfatter hvordan UH-lærere leder læringsprosessen gjennom interaksjon mellom lærer og student for å oppnå læringsmål. 

Deloppgaver:

 • Stimulerer til et trygt, motiverende og inkluderende læringsmiljø 
 • Organiserer læringssituasjoner 
 • Tilbyr instruksjoner, forklaringer og demonstrasjoner og fungerer som en rollemodell 
 • Bruker studentaktive undervisningsmetoder 
 • Støtter studenters refleksjon og utvikling av læringsstrategier 
 • Tilpasser seg studenters ulike nivåer og behov 
 • Støtter, gir råd til og fungerer som mentor for studenter 

Pedagogisk design 

Denne oppgaven omfatter utvikling av mål, innhold, struktur, aktiviteter og materialer for et program, et emne eller en læringsøkt og å sørge for at disse utgjør en sammenhengende helhet.   

Deloppgaver:

 • Bruker evalueringer og annen informasjon som grunnlag for utvikling av pedagogisk design 
 • Definerer læringsmål 
 • Velger og/eller designer læringsaktiviteter 
 • Velger, organiserer og designer undervisnings- og læringsmateriell 
 • Sikrer sammenheng mellom mål, innhold og vurderingsformer (se nedenfor).

Vurdering og tilbakemelding 

Denne oppgaven omfatter design, konstruksjon, gjennomføring og evaluering av vurderingsformer og faglige prestasjoner. 

Deloppgaver:

 • Utfører vurderinger og gir tilbakemelding 
 • Designer, velger, konstruerer, implementerer og evaluerer vurderingsformer 
 • Designer, implementerer og evaluerer planer eller strategier for vurdering  

Pedagogisk ledelse og administrasjon 

Denne oppgaven handler om hvordan UH-lærere utøver innflytelse på utdanningen gjennom forholdet de har til andre. 

Deloppgaver:

 • Samhandler med relevante partnere 
 • Organiserer, koordinerer og administrerer utdanningen og alle de involverte ressursene 
 • Engasjerer seg i evalueringer av utdanning, kvalitetssikring, akkrediteringer og revisjoner 
 • Deltar i og bidrar til utdanningsrelaterte komiteer og fora 
 • Støtter, er mentor for og fremmer kollegaers faglige utvikling som lærere  
 • Påvirker, etablerer og implementerer retningslinjer og læringskultur 
 • Tar initiativ til, leder og implementerer pedagogisk endring og innovasjon 

Kunnskaps- og forskningsbasert undervisning  

Denne oppgaven omfatter tilegnelse, anvendelse, bidrag til og formidling av kunnskap om undervisning og læring. 

Deloppgaver:

 • Tilegner seg og opprettholder en forståelse av pedagogiske teorier og modeller og anvender disse i undervisningspraksis 
 • Engasjerer seg i undersøkelser av egen eller lokal undervisningspraksis 
 • Engasjerer seg i (disiplinbasert) pedagogisk forskning 
 • Deler og formidler kunnskap, erfaring, innovasjon og forskning med hensyn til undervisning og læring 

Faglig utvikling 

Denne oppgaven omfatter refleksjon og faglig utvikling som lærer i UH-sektoren. Denne oppgaven blir alltid utført i tilknytning til og for å forbedre seg i én eller flere av de andre oppgavene. 

Deloppgaver:

 • Engasjerer seg i refleksjon og handling for å oppnå faglig utvikling 
 • Ber om og utnytter tilbakemeldinger fra relevante partnere 
 • Deltar i faglige utviklingsaktiviteter 

Kilde: Van Dijk, E. E., van Tartwijk, J., van der Schaaf, M. F. & Kluijtmans, M. (2020). What makes an expert university teacher? A systematic review and synthesis of frameworks for teacher expertise in higher education. Educational Research Review, 31. DOI: https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100365  (Tabellen nedenfor er tabell 3 i denne publikasjonen. Vår oversettelse.)