Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge

Formålet med denne rapporten er å presentere og å vurdere forskningsbasert kunnskap om praksisopplæring i norske lærerutdanninger.

Published Sist oppdatert
Kunnskapsoversikt
Hva er en kunnskapsoversikt?

En kunnskapsoversikt gir deg et helhetlig og systematisk overblikk over forskning innenfor et område

Forord: Om oppdraget

Formålet med denne rapporten er å presentere og å vurdere forskningsbasert kunnskap om praksisopplæring i norske lærerutdanninger. Kunnskapssenter for utdanning har gjennomført denne studien som et bidrag til UHR-Lærerutdanning (UHR-LU) sitt arbeid med å styrke kvalitet i utdanning og forskning i norsk lærerutdanning. Forskningsoversikten omfatter praksisopplæring i lærerutdanning for alle lærerutdanninger.

Oppdraget fra UHR-LU er formulert som: Kunnskapskartlegging av forskning på indikatorer/ kjennetegn på kvalitet i praksis i norske lærerutdanninger. Videre skriver UHR-LU i oppdragsbrevet: Kunnskapssenteret bes om å:

  1. Lage en kartlegging av hva norsk forskning sier om kjennetegn/indikatorer på kvalitet i praksisopplæringen i lærerutdanningene, og sette denne inn i en internasjonal kontekst.
  2. På bakgrunn av denne kartleggingen og dialog med arbeidsutvalget i UHR- LU, velge ut noen tematiske områder der det er mulig å gå i dybden og belyse relevante problemstillinger. Tentative eksempler på fordypningsområder kan være kvalitet på veiledning/praksislærerne, organisatoriske forutsetninger og samarbeidsrelasjoner mellom ulike lærerutdanningsarenaer.

Det viser seg at det ikke er mulig å identifisere forskning som eksplisitt anvender ordet «kvalitet» eller eksplisitt uttrykker et ønske om å bidra til kvalitetsutvikling. Inngangen til studien er derfor først en kartlegging og deretter en syntese av hva forskning om praksisopplæring er opptatt av, hva som belyses og hvilke resultater som kommer fram, og deretter en analyse av forskningen for å ekstrahere hva dette sier om mulige kvalitetsdrivere i praksisopplæring.

Vi håper at denne rapporten vil være til nytte i UHR-LU sitt arbeid med kvalitet, og ikke minst at de som arbeider med lærerutdanning, praksisopplæring og forskning på feltet vil ha nytte av denne forskningsoversikten.