Meld. St. 34

Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Publisert Sist oppdatert

Bilde av mennesker som går sammen langs en gate. Du ser kun skyggene til personene og føttene deres
Foto: Oleg Elkov/Getty Images

Meld. St. 34 (2020–2021) - Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Stortingsmeldingen beskriver status, utvikling og utfordringer når det gjelder barne-, ungdoms- og gjengkriminaliteten i Norge. Regjeringens politikk er forebygging gjennom tidlig og samordnet innsats på tvers av sektorer.

"For at barn og unge skal få den hjelpen de trenger, må en vurdere barnets helhetlige omsorgs- og familiesituasjon, involvere familien og andre som er nært barnet og sette inn nødvendige tiltak. Foreldres og foresattes livssituasjon, samt evne og kompetanse til å møte barn med utfordrende atferd, har betydning for barns utvikling. Aktører som blant annet helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fastlege, barnehage og skole, barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), vil ha et særlig ansvar for å avdekke risikofaktorer og bidra til at barn, unge og deres foresatte får tidlig og adekvat hjelp, behandling og oppfølging."