Ny NOU er relevant for lærerutdanningene

Flere av forslagene handler om å styrke partnerskapene og skape et nasjonalt system for karriereveier, sier professor Sølvi Mausethagen. Hun har vært utvalgsleder for arbeidet med NOU-en «Med videre betydning. Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole,» som nylig ble publisert.

Published Endret

Tidligere i høst ble en ny NOU (Norges offentlige utredninger) offentliggjort, der bakgrunnen var behovet for å utrede og foreslå modeller for etter- og videreutdanning for lærere og andre ansatte i barnehage og skole.

NOU-en har tittelen «Med videre betydning. Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole.»

Sølvi Mausethagen, professor i pedagogikk ved OsloMet, har vært leder for utvalget som står bak utredningen, og sier at flere av forslagene der er svært relevante for lærerutdanningene.

Hvordan styrke partnerskap

Sølvi Mausethagen
Sølvi Mausethagen, professor ved OsloMet. (Foto: OsloMet)

– Vi har på dette feltet flere forslag som handler om å styrke partnerskapene. Disse er blant annet rettet mot hvordan prosjekter innunder de lokale ordningene for kompetanseutvikling - som vi forøvrig foreslår bør slås sammen og få en nytt navn for å tydeliggjøre formålet med ordningen: «Ordning for barnehage- og skoleutvikling» - og at kunnskap om og fra disse i større grad enn i dag bør integreres i lærerutdanningene. Dette kan for eksempel handle om å få ordningene og prosjektene inn i studieplaner eller emneplaner. Det kan også ha et stort potensiale med tanke på å bruke arbeid i disse prosjektene som et utgangspunkt for studentenes masteroppgaver, forteller Mausethagen.

Hun legger til at utvalget også er opptatt av at forskningsaktivitetene relatert til prosjekter innenfor ordningen bør styrkes.

Nasjonalt system for karriereveier

Ellers har utvalget vært veldig opptatt av at det å få på plass et nasjonalt system for karriereveier er viktig, blant annet fordi grunnskolelærerutdanningen nå er på masternivå, sier OsloMet-professoren.

– Det er viktig at det finnes ulike utviklingsmuligheter i barnehage og skole, noe blant annet en undersøkelse av masterutdannede viste. Det er også et solid forskningsgrunnlag for å legge til rette for å styrke koblinger, eller ‘bindeledd’, mellom lærerutdanningene og skoler og barnehager. Lærere i spesialiserte roller kan være viktige bidrag for å styrke arbeidet som foregår både i barnehager og skoler, og i lærerutdanningene. Relatert til dette foreslår også utvalget en økt bruk av kombinasjonsstillinger mellom barnehager/skoler og lærerutdanning, forklarer Sølvi Mausethagen.