Rapporter om partnerskap i lærerutdanningene

To rapporter fra Faglig råd for Lærerutdanning som er relevante for lærerutdannere.

Published Endret

I juni 2017 ble Lærerutdanning 2025 – Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i
lærerutdanningene lansert av Kunnskapsdepartementet. I arbeidet med å følge opp målbilde i
strategien ble det opprettet to nye fora: et partssammensatt forum Nasjonalt forum for
lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) og et ekspertorgan Faglig råd for Lærerutdanning
(Rådet). NFLP skal være en nasjonal arena hvor partene sammen kan diskutere og delta i utviklingen av lærerutdanningene og profesjonen. Rådet skal utarbeide faglig funderte analyser og gi anbefalinger til nasjonale myndigheter og NFLP til bruk i oppfølgingen av lærerutdanningsstrategien.

Her er to av deres rapporter: