Utviklingssamtaler i skolen - foreldres, læreres og elevers roller

En systematisk kunnskapsoversikt og metasyntese fra Kunnskapssenter for utdanning, som kan være relevant for lærerutdanninger hvor det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om utviklingssamtaler.

Publisert Sist oppdatert
Barn sitter i møte med to voksne ved et bord
(Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Denne , "Parents', teachers', and students’ roles in parent-teacher conferences; a systematic review and meta-synthesis " har et todelt mål. For det første gir den en oversikt over hva som kjennetegner forskningen på utviklingssamtaler i skolen. For det andre bidrar den til forståelsen av rollene foreldre, lærere og elever inntar under slike møter.

Kunnskapsoversikten er utarbeidet av Elaine Munthe, professor og senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning, og Elsa Westergård, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret.

– Innsikt i ulike roller kan skape bevissthet om hva som kan foregå i samtaler og hva som er ønskelig. Elsa og jeg håper at studien kan komme til nytte i lærerutdanninger hvor det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om utviklingssamtaler, og at skoler og lærerutdanninger kan samarbeide om kompetanseutvikling i lærerutdanning og skole til å gjennomføre gode utviklingssamtaler, forklarer Munthe.

Et systematisk litteratursøk ble utført i fem databaser, noe som ga 33 studier som oppfylte inklusjonskriteriene, som representerte 13 land. Analyser av dataene resulterte i identifisering av syv roller for lærere, ni roller for foreldre og tre roller for elever. På tvers av kontekster ble emner diskutert under PTC-er funnet å være like. Disse resultatene har implikasjoner for utviklingen av lærernes kommunikative kompetanse, hjem-skole-samarbeid og vektleggingen av PTC i lærerutdanningen.