Digitale verktøy i lese- og skrivearbeidet

Digitale verktøy har blitt en naturlig del av skolehverdagen, og i det digitaliserte klasserommet skapes nye mulighetsrom for læring. Det er ikke slik at slike verktøy skal erstatte bøker, penn og papir, men snarere skape nye mulighetsrom for bedre læring.

Published Sist oppdatert

I en skole hvor fokuset forskyves fra lærerstyrt mot elevsentrert undervisning, hvor eleven skal være medskaper av egen kunnskap, kan selektivt utvalgte nettressurser og programvare legge til rette for at eleven kan gå i dybden på tema det jobbes med.

I lese- og skrivearbeidet kan digitale verktøy bidra på mange måter. For eksempel kan elever velge å få opplest tekst i digitale bøker, noe som kan gjøre det enklere for elever med lesevansker å få med seg innholdet i en tekst. Digitale verktøy gjør det også enklere for elever å holde orden på sine elevarbeider og holde orden på innleveringer og gjøremål gjennom en felles læringsplattform.

Underveisrespons er mer nyttig enn sluttvurdering for å fremme elevers skriveutvikling. I elevenes skrivearbeid kan samskrivingsverktøy som Google Dokumenter legge til rette for hensiktsmessig respons underveis i skriveprosessen, når elevene er mest mottakelige for veiledning.

Læreren har direkte tilgang til elevenes tekster og kan enklere være til stede i elevens tekst sammen med elevene mens teksten blir til. Eleven har også mulighet til å svare på lærerens kommentarer inne i sitt eget dokument, noe som senker terskelen for å be lærer om hjelp eller avklare noe eleven oppfattet som utydelig.

I Språkløyper-pakken Bruk av digitale verktøy i lese- og skrivearbeidet kan du lære mer om denne tematikken.

Av Morten Njå, stipendiat ved Lesesenteret