Skolebiblioteket som pedagogisk ressurs

Heldigvis kastes det nå lys over skolebibliotekets viktige rolle i utdanningen. Kunnskapsdepartementet har nylig bevilget 14 millioner kroner til styrking av landets skolebibliotek, og i Språkløyper – strategi for språk, lesing og skriving er det laget en kompetanseutviklingspakke som gir støtte til den enkelte skole i sin utvikling av et velfungerende skolebibliotek.

Published Endret

En arena for læring og lesestimulering

I 2019 ble 27 kommuner tildelt midler for å utvikle sine skolebibliotek. På Utdanningsdirektoratets hjemmeside står det at midlene skal brukes til kompetanseutvikling og personalressurser slik at skolebibliotekene blir en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag (Utdanningsdirektoratet, 2019). Skolebibliotek skal altså være en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet. For å få til det har det vist seg at særlig tre forutsetninger er viktige. For det første må skolens ledelse forstå og anerkjenne verdien av et godt skolebibliotek. For det andre må bruk av skolebibliotek ligge inne i skolens planer, og for det tredje må skolen etablere gode rutiner for samarbeid mellom skolebibliotekar og lærere.

Men hvordan ser et velfungerende skolebibliotek ut?

I Språkløyper –strategi for språk, lesing og skriving finnes kompetanseutviklingspakken Skulebiblioteket som pedagogisk ressurs. Her kan skolene få hjelp i arbeidet med å videreutvikle skolebibliotekene sine. Ved å ta Språkløyper i bruk i personalgruppen får skolen utvikle en felles forståelse for hvilken rolle skolebiblioteket kan spille i opplæringen.  

Det er utviklet ressurser som retter seg både mot barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole.

Språkløyper-pakkene består av fire økter der hver økt er beregnet til bruk i skolens profesjonsfaglige fellesskap. Øktene inneholder kunnskap om hva som kjennetegner et godt skolebibliotek, om litteraturformidling, og om informasjonskompetanse. Alle øktene vil være klare til å tas i bruk ved skolestart høsten 2019.

I pakken som retter seg mot videregående skole finnes det også en femte økt med tittelen: «Bibliotekene i endring – skaperverksted som didaktisk mulighet». Her får vi innsikt i hvordan Vågen videregående skole i Sandnes har opprettet et skaperverksted i skolebiblioteket. De spurte seg selv: Hvordan kan skolebiblioteket bli et sted for både læring, deling, kreativitet og opplevelser (Universitet i Stavanger, 2019, 3:50). Her presenteres et eksempel på hvordan skolebiblioteket som lærings og danningsarena gir rom for utforsking og bruk av ny teknologi.

I fagfornyelsen legges det vekt på at elevene skal lese og lære i dybden og utvikle forståelser på tvers av fag. Elevene skal kunne tenke kritisk og kreativt, og kunne kommunisere og samarbeide med hverandre. Hvordan skal lærerne klare å legge til rette undervisning for aktive, utforskende, kreative og samhandlende elever, uten et velfungerende skolebibliotek?

Her kan du lese Utdanningsdirektoratets blogg om skolebiblioteket i sammenheng med fagfornyelsen

Av Marit Aasen, universitetslektor ved Lesesenteret

Kilder:

Kilder:

Lesesenteret, UiS (2019, 28. mai). Skulebiblioteket som pedagogisk ressurs. Hentet fra

Utdanningsdirektoraret (2019, 28. mai). Tilskudd til skolebibliotek.