Skriving i framandspråk på ungdomstrinnet?

Språkløyper-pakken Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i fremmedspråk (nivå 1) gir deg en innføring i hvordan du kan bruke denne typen verktøy i undervisningen.

Published Endret

I Språkløyper-pakken Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i fremmedspråk (nivå 1) blir elevane tatt eit steg vidare i skrivinga – frå fortellinga og inn i sjangeren saktekst, her i form av teksttypen informerande skildring. Heilskapleg og språkutviklande språkundervisning tar i bruk ulike former for stillasbygging, som modellering, vokabularlæring og andre varierte læringsaktivitetar.

Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i fremmedspråk (nivå 1) tar utgangspunkt i Sirkelen for undervisning og læring som overordna modell for undervisningsplanlegging. Opplegget passar for elevar frå 8. trinn (eller nivå 1), og det kan gjennomførast på 4–6 veker. 

Figur: Sirkel for undervisning og læring

Tips! Det er også mogleg å byte ut ressursane med norskspråklege tekstar og vokabular for å bruke opplegget blant elevar som skal lære norsk som andrespråk. Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring rår lærarar til å prøve sirkelmodellen i norsk-undervisning.

Denne filmen gir en smakebit av opplegget i praksis i et klasserom på barnetrinnet. Den viser fase 1, «å bygge kunnskap» som forbereder elevene på fase 2, å studere en modelltekst som utgangspunkt for fase 3, modellering av skriving, dvs. «konstruere tekst i fellesskap». 

Hele pakken finner du på Språkløypesidene her.

Opplegget er laget av Berit Hope Blå og Karin Dahlberg Pettersen fra Fremmedspråksenteret i samarbeid med Hildegunn Støle på Lesesenteret. Ressursen finnes også hos Fremmedspråksenteret, under tittelen «Skriving – sirkelmodell»

Av Hildegunn Støle, førsteamanuensis ved Lesesenteret