Detektiv i lokaldemokratiet - På jakt etter de som bestemmer

Et undervisningsopplegg som lar elevene selv undersøke og oppsøke de som bestemmer på deres hjemsted.

Publisert Sist oppdatert

Informasjon til læreren:

Illustrasjon av familie, politi og andre som kan bidra i kampen mot radikalisering

Dette undervisningsopplegget lar elevene selv undersøke og oppsøke de som bestemmer på deres hjemsted. Gjennom å bokstavelig talt ta en reise i lokalsamfunnet, skal elevene forstå mer om maktforholdene i et demokrati. Opplegget er i stor grad praksisorientert, og elevene må selv gjøre research og avtale møter med ulike institusjoner. Gjennom ekskursjoner skal de få et innblikk i hvem som tar avgjørelsene som får konsekvenser for deres hverdag.

Undervisningsoppleggene lar elevene involvere seg, og det er lagt vekt på praksis framfor teori. Målet er at elevene gjennom en rundreise til tinghus, rådhus, bystyresal, avisredaksjon, lokale bedrifter og organisasjoner skal bli kjent med demokratiet i lokalsamfunnet de er en del av.

De seks undervisningsoppleggene nedenfor konsentrerer seg om undersøkende metoder som er utgangspunkt for besøkene. Delene i undervisningsopplegget kan gjennomføres samlet, eller enkeltvis.

Faget Demokrati i praksis står nært både samfunnsfag, norsk og RLE, og undervisningsoppleggene som følger kan brukes inn mot et eller flere av disse fagene.  Det er ønskelig å kombinere læring om (kunnskapsorientering), læring for (verdiorientering) og læring gjennom (praksisorientering). 

Undervisningsopplegg steg for steg: 

 1. Research: Finn ut hvordan deres kommune er organisert. Individuelt eller i grupper skal elevene finne ut:
  • A) Hvem er ordfører? Hvem er rådmann? Hvilket parti fikk flest stemmer ved forrige valg? Finnes det et konfliktråd? Hvilke saker havner i konfliktrådet? Hvor ligger nærmeste tingrett? Hvem er sorenskriver? Hvilke politiske styrer, råd og utvalg finnes? Gå gjennom svarene i klassen.
  • B) Finn sakslisten (legges som regel ut på kommunens hjemmeside eller fås ved direkte henvendelse) for neste kommunestyre, -bystyre- eller annet møte. Velg en eller flere saker, og diskuter mulige utfall og hvem vedtaket får konsekvenser for. Diskuter hvem som kan være i interessert i å påvirke hva som blir bestemt. Sjekk om noen av sakene er diskutert i lokalmediene.
  • C) Bruk kommunens hjemmeside for å finne ut hvilke politiske saker som vanligvis avgjøres lokalt.
 2. Ekskursjon: En reise i lokaldemokratiet.
  • A) Diskuter i klassen hvilke institusjoner dere vil vite mer om (for eksempel: rådhus, tinghus eller avisredaksjon). Send forespørsel (utkast vedlagt) hvor dere ber om å komme på besøk. Be om å få høre mer om hvordan de ser på sin rolle i lokaldemokratiet. Hvis klassen er velkommen, avtal tid og sted. Gjennomfør besøket. Forbered eventuelt spørsmål.
  • B) Diskuter hvordan store bedrifter, idrettslag, veldedige organisasjoner etc kan påvirke hva politikerne bestemmer. Velg ut en bedrift eller organisasjon som dere har lyst å besøke. Hvis dere får ja, avtal møte, og reis ut på tur. Forbered spørsmål. Spør uansett om hvordan demokratiet ser ut fra deres posisjon, og hva som er det viktigste med demokratiet fra deres perspektiv?
 3. Overvær et kommunestyre-, bystyre-, eller formannskapsmøte. Velg en viktig sak, som klassen leser nøye gjennom på forhånd. Skriv etterpå et referat som kort formulerer den eventuelle politiske debatten og vedtaket, her under også standpunktene og den beste argumentasjonen både fra posisjonsparti og opposisjon.
 4. Maktfordelingsprinsippet. Gjør undersøkelser om maktfordelingsprinsippet. Hvem er lovgivende, utøvende og dømmende makt? Diskuter i klassen hvem på deres hjemsted som innehar de tre myndighetene. Diskuter hvorfor mediene blir kalt den fjerde statsmakt?
 5. Finnes det et Ungdommens bystyre eller Ungdomsråd på stedet. Inviter lederen til skolen for å snakke om ungdom og demokrati. Diskuter om Ungdommens bystyre og / eller Ungdomsrådet har reell innflytelse på lokalpolitikken?
 6. Spørreundersøkelse. Gå to og to elever: Spør folk ”på gata” hva de mener er den viktigste politiske saken lokalt. Samle svarene i klassen og lag en oversikt over de sakene folk flest synes er viktigst. Diskuter hvorfor?


E-postmal:
Forslag til e-post som kan sendes til tinghus, avisredaksjon, rådhus, politiker, m.fl.

Hei

Vi er XX elever på XX skole som har Demokrati som valgfag. Et av målene er å lære mer om lokaldemokratiet. I den forbindelse har vi lyst å besøke (XX) for å høre hva dere tenker om deres rolle i lokaldemokratiet.Nyttige nettsider: