Veilednings- og støttemateriell til språk, lesing og skriving

Veiledninger med metodiske arbeidsmåter knyttet til forebyggende og fagspesifikke tiltak innen språk, lesing og/eller skriving.

Publisert Sist oppdatert
Om denne oversikten

Materielloversiktene skal gi en oversikt, og representerer ikke anbefalinger fra Lesesenteret.

Det finnes store mengder veilednings- og støttemateriell, så vel som læringsressurser, og utviklingen av veilednings- og støttemateriell har pågått over lang tid.

Materiellet i denne oversikten skal ha veiledninger med metodiske arbeidsmåter knyttet til forebyggende og fagspesifikke tiltak.

Kompensatoriske hjelpemidler (IKT) er spesielt viktige redskap for barn og voksne med lese- og skrivevansker. Vi har derfor inkludert kompensatoriske hjelpemidler med og uten metodiske veiledninger. 

Læringsressurser betraktes som en utvidelse av læreboka, og er derfor ikke presentert i oversikten.

Alt materiell som presenteres må benyttes med varsomhet og i tråd premissgrunnlaget det er utviklet på.

Oversikt over materiell til kartlegging og diagnostisering av språk og lesing

Det finnes mange spesialpedagogiske støtteverktøy, men kvaliteten på disse er varierende. Lesesenteret har også laget en oversikt over tilgjengelig materiell til kartlegging, diagnostisering, veiledning og støtte, innenfor områdene språk, lese- og skrivevansker.

Oversiktene finner du her:

Kartlegging for diagnostisering av språk

Kartlegging og diagnostisering av lesing

Lesesenterets prøvemateriell

materiell til lesing

Hjelp til lesevansker

En foruroligende andel av norske barn og unge har for svak leseferdighet i forhold til krav som utdanning og arbeid stiller i et informasjonssamfunn. Hjelp til lesevansker gir nyttig tilleggsmateriell som kan brukes som et supplement til norskundervisningen.

lærer med gutt

Formål:
Veiledning og tiltak for barn og unge som har svak leseferdighet
Faglig område/ferdigheter:

Repetert lesing
Målgruppe:

1.-10.trinn
Format/materiell:

Papirformat
Komponent: 

Lærerveiledning
Tilgjengelig hos:

http://www.aschehoug.no/nettbutikk/hjelp-til-lesevansker-aco.html
Språk: 

Bokmål
Utgitt: 

2005
Forfattere/forlag: 

Jan Erik Klinkenberg
Aschehoug

MATERIELL TIL LESING

Veiledet lesing

Denne pakken med hefte og dvd gir utfyllende informasjon og inspirasjon til lærere som ønsker å starte med veiledet lesing. Den inneholder en norsk innføring i metoden «Guided Reading» fra New Zealand. Terskelen for å ta i bruk metoden blir lav med dette materiellet. Veiledet lesing legger vekt på tilpasset opplæring og differensiering og er i tråd med kravene i Kunnskapsløftet.

lærer med gutt

Formål:
Tilpasset opplæring og differensiering

Faglig område/ferdigheter:
- Forståelsesstrategier
-"Guidet Reading" metodikk
Målgruppe:
1.-4.trinn

Format/materiell:
Papirformat
Digitalt format: DVD
Tilgjengelig hos:
https://www.cappelendammundervisning.no/vare/veiledet-lesing-9788202275853
Språk:
Bokmål
Utgitt:
2008
Forfattere/forlag:
Cappelen Damm

språk og matematikk

Tall- og språksprell

Denne boka viser hvordan man kan styrke barns språklige og matematiske ferdigheter gjennom engasjerende og morsomme leker. Tall- og språksprell har en god struktur og tilpasset progresjon. Dette gjør det enkelt å tilpasse aktivitetene til den barnegruppa man til enhver tid jobber med. Det metodiske opplegget er prøvd ut i mange barnehager, med svært gode resultater.

lærer med gutt

Formål: Øvelser og aktiviteter for å trene på grunnleggende matematiske begreper og språklig bevissthet.
Faglig område/ferdigheter:

 • Rom og posisjon
 • Former
 • Antall og telling
 • Mønster
 • Likheter
 • Mål og vekt
 • Oppmerksomhet for lyd
 • Rim og regler
 • Stavelsesdeling
 • Ordanalyse
 • Ord, setningsbevissthet og morfembevissthet.

Format/materiell: Papirformat
Språk: 
Bokmål
Tilgjengelig hos: 
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Generell-ped/Tall-og-spraaksprellUtgitt:  2010
Forfattere/forlag: 
Anne Marit ValleLise OlvikAnn Karin Orset
​Gyldendal Norsk Forlag

ordforråd

Strukturert ordforrådsarbeid i førskolealder

Ordforrådet eller vokabularet antas å være summen av ordene vi forstår og bruker. Vokabularutvikling i førskolealder står derfor helt sentralt, fordi begreper og ord er vårt viktigste verktøy for å forstå og motta budskap.

lærer med gutt

Formål: Strukturert tilnærming til ord og hva ord betyr.
Faglig område/ferdigheter:
 Presentasjon av begreper via historier, eventyr og sanger. Trening på øvingsord fra historiene, eventyrene og sangene via tankekart.
Målgruppe: 2-3 år / 4-5 år
Format/materiell:
 Papirformat. 
Tilgjengelig hos:
 Statped
Gratis nedlastbar artikkel
Språk: Bokmål
Forfattere/forlag: 
 Unni Espenakk, Ernst Ottem og Merethe Mørk
Statped

bokstavinnlæring

Språksprell i skolen

Et pedagogisk tilbud som kan brukes i leseopplæringen i 1. klasse og parallelt med selve bokstavinnlæringen. En forberedende leseopplæring gjennom lek. Lærere får oversikt over den enkelte elevs skriftspråklige utvikling, noe som er med på å forebygge lese- og skrivevansker blant elevene.

lærer med gutt

Formål: Metodiske språkleker for å skaffe tidlig oversikt over enkeltelevers språklige utvikling og forebygge lese og skrivevansker.
Faglig område/ferdigheter:
 
Oppmerksomhet for lyd

 • Rim og regler
 • Stavelser
 • Ordanalyse
 • Ord og setningsbevissthet
 • Morfemer

Målgruppe: Begynneropplæringen i 1.klasse.
Supplement i leseunderviningen opp til 3.klasse.
Format/materiell:

Lærerperm
Aktivitetsbok
Tilgjengelig hos: 
Gyldendal
Språk: 
Bokmål
Utgitt: 
2005
Forfattere/forlag: 
Forfattere: Lise OlvikAnne Marit Valle
Gyldendal Norsk Forlag

språklig bevissthet

Språkleker

Språkleker er en samling praktiske leker som er til både glede og nytte i den begynnende lese- og skriveopplæringen.

lærer med gutt

Formål: Stimulering språklig bevissthet i den begynnende lese- og skriveopplæringen
Faglig område/ferdigheter:
 Samling praktiske leker
Målgruppe:
 1. og 2. klasse
Format/materiell:
 Papirformat
Tilgjengelig hos: 
Cappelen Damm Undervisning
Den teoretiske delen – Sproglege – Teoretisk del, kan skaffes i dansk versjon gjennom Norli i Oslo
Forfattere/forlag: 
Anette Lønnegaard og Jørgen Frost / Cappelen Damm
Utgitt: 
1996

språkstimulering

Språkkista

Språkkista er som navnet tilsier en kiste full av konkret og spennende materiell som bilder, spill, magnettavle, veiledningshefte og CD med sanger, rim og regler til bruk som et verktøy og en inspirasjon i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Språkkista er utarbeidet av Nina Inseth Bråthen

lærer med gutt

Formål:
Praktisk språkstimulering i barnehagen

Faglig område/ferdigheter:
Språkstimulerende oppgaver knyttet til 10 velkjente temaer i barnehagen.
Via temaene jobber en med begrepstrening på norsk og eget morsmål parallelt.

Målgruppe:
Minoritetsspråklige barn og norske som trenger en ekstra språkstimulering.

Format/materiell:
Gruppeundervisning
Individuell undervisning

Tilgjengelig hos:
Språkkisten Aschehoug.

Språk: 
Finnes på norsk, engelsk, polsk, vietnamesisk, tyrkisk, arabisk,
urdu, farsi(persisk), sorani(kurdisk), tamil og somali.

Forfattere/forlag: 
Nina Indseth Bråthen
Gan Aschehoug

Utgitt: 
2012

lese- og skrivevansker

Spesialpedagogisk leseopplæring - en veileder

Veilederen handler om Helhetslesing – en ramme for metodiske tiltak i spesialpedagogisk lese- og skriveopplæring. Dysleksiteamet ved Bredtvet kompetansesenter har brukt arbeidsmåten siden tidlig på 1990-tallet. "Det er vårt ønske at den reviderte utgaven av heftet at Helhetslesing som arbeidsmåte skal bli et enda bedre hjelpemiddel for lærere som underviser barn og unge med lese- og skrivevansker."

lærer med gutt

Formål: Helhetslesing, en ramme om metodiske tiltak i spesialpedagogisk
lese- og skriveopplæring.
Faglig område/ferdigheter:

-Leseutvikling
-Kartlegging
-Metodikk - helhetslesing
-Oversikt over kartleggingsverktøy

Format/materiell: Papirformat
Tilgjengelig: 
Statped
Forfattere/forlag:  
Godøy, Monsrud
Statped- Bredtvedt kompetansesenter
Utgitt: 2008 - revidert utgave 2011

PAS (Piktografisk Artikulatoriske Symboler)

Barn med språkvansker kan streve med å skille ut de enkelte språklydene i ord. Det medfører gjerne at barna ikke forstår forbindelsen mellom en lyd og bokstaven dens. Dette får følger for leseinnlæringen. PAS, et piktografisk-artikulatorisk symbolsystem, er laget for å hjelpe barn som har store språkvansker og som strever med å knekke lesekoden .

lærer med gutt

Formål: Utvikle bevissthet om språklyder
Faglig område/ferdigheter:

Visualiserer oppgaver i fonologisk bevissthetstrening
Målgruppe:

 • Barn med ekspressive fonologiske vansker
 • minoritetsspråklige,
 • personer med dysatri og
 • taleflytsvansker

Format/materiell: Papirformat
Digitalt format: nedlastbar fil i pdf-format
Tilgjengelig hos Statped
 
Forfattere/forlag: 
Kausrud / Statped, Bredttvedt kompetansesenter
Utgitt: 
2011

språk

Snakkepakken

Snakkepakken er et pedagogisk språkverktøy for hele personalgruppen som har til hensikt å skape motivasjon og lystbetonet bruk av språket. Egner seg for barn i 2–9-årsalderen uansett språkferdighet og morsmål. I Snakkepakken® finnes over 200 gjenstander, spill og bøker.

lærer med gutt

Formål:  Barns språkutvikling
Faglig område/ferdigheter: 
Pedagogisk språkverktøy i form av fortellinger, rim, sanger osv. Det finnes også en samisk utgave.
Målgruppe: 
Barnehage og småskole 
Tilgjengelig hos: https://www.snakkepakken.no/
Forfattere/forlag: 
Johansson, InfoVEST forlag.

læringsstrategier

Læringsstrategier i tilpasset opplæring

Behovet for å lære er økende i et samfunn som endrer seg fort. Lærere må forholde seg til det faktum at kunnskap "utgår på dato" mens elevene lærer.

lærer med gutt

Formål: Metodisk veiledning for bruk av læringsstrategier i opplæringen
Faglig område/ferdigheter:
 Læringsstrategier
Målgruppe:
 Lærere, førskolelærere, spesialpedagoger, PPT-ansatte, assistenter og studenter.
Format/materiell:
 Papirformat
Tilgjengelig hos:
 Info Vest Forlag
Språk: 
Bokmål
Forfattere/forlag: I
nfo Vest Forlag

Lesetrening for svake lesere

Veiledning til et intensivt treningsopplegg: Vi utforsker det skrevne ordet. I denne boka presenteres et intensivt treningsopplegg for svake lesere .

lærer med gutt

Formål: Veiledning til et intensivt lesetreningsopplegg for utvikling av ordlesning
Faglig område/ferdigheter:
 4 treningsprogram

 • fonologisk avkoding
 • ortografisk avkoding

Målgruppe: Svake lesere i grunnskolen.
Kan tilpasses eldre elever og voksne.
Format/materiell:
 Papirformat
Tilgjengelig hos:
 info VEST forlag
Språk: 
Bokmål

lesekurs

Lese bedre

Et kurs for å bedre lese- og skriveferdighet hos elever. Det består av to lesekurs og ett rettskrivingskurs i en perm der elevene vil arbeide med alle lydene og lydkombinasjonene i språket. Det følger med instruktiv og detaljert lærerveiledning

lærer med gutt

Formål: Lesekurs/ leksjoner og rettskrivingskurs for elever med bekymringsfull lese og skriveutvikling.

Faglig område/ferdigheter:
Avkoding

 • Fonologiske ferdigheter
 • Stavelser og morfemer

Leseforståelse

Målgruppe: 7-13 år
Format/materiell: 
Papirformat; perm med lærerveiledning og 63 leksjoner
Tilgjengelig hos:
http://www.lese-bedre.no
Språk: 
Tekster på bokmål og nynorsk.
Utgitt: 
2005

lesetrening

Les lett

Irene Johansson presenterer her lesetreningsmateriell som er organisert i 12 lesepakker. Hver lesepakke har en bok som sluttprodukt og øvelsene i lesepakken er slik at de skal være bokforberedende. Bøkene er en naturlig oppfølger til de tre første bøkene i Karlstad-modellen.

lærer med gutt

Formål: Lesetreningsmateriell basert på Karlstadmodellen.
Faglig område/ferdigheter:

 • ord og bilde
 • rebus
 • lyd - bokstav
 • analyse - syntese

Format/materiell:
Papirformat.  Tekstbok/lærerveiledning og billedbok med støttemateriell.
Tilgjengelig hos: 
InfoVEST forlag. Kan bestilles her.
Språk: 
Bokmål og nynorsk.
Forfattere/forlag: 
Johansson, InfoVEST forlag.

første trinn

Leik og læring

Et hefte for deg som skal ha lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Inneholder 12 korte artiklar som alle gir konkrete tips til arbeid med lesing og skriving

lærer med gutt

Formål: 12 korte artikler, konkrete tips til begynneropplæringe n i lesing og skriving
Faglig område/ferdigheter:

Tidlige skriftspråklige aktiviteter gjennom:

 • lek
 • muntlige aktiviteter
 • skriftlige aktiviteter
 • digitale ferdigheter

Målgruppe: Elever på 1. trinn
Format/materiell:
 Papirformat, digitalt format gjennom nedlastbar pdf.
Tilgjengelig hos: Lesesenteret
Språk: 
Tekster på bokmål og nynorsk.
Utgitt: 
2005

Kortstokken artikulasjonsstillinger

Kortstokk med 55 kort som viser artikulasjonsstillinger for de fleste norske språklyder og bokstaver.

lærer med gutt

Formål: Bedre uttale, fonologiske vansker og forebygge lese og skrivevansker
Faglig område/ferdigheter:

 • Bedre uttale - fonologiske ferdigheter
 • Bokstavinnlæring
 • Utlytting av 1 lyd/ lyder i rekkefølge
 • Lage rimord
 • Syntesedannelse av lyder
 • Lære regler for lang og kort vokal
 • Diskriminere mellom lyder

Målgruppe: Barn med fonologiske vansker, språklydvansker, hørseslvansker, generelle værevansker og fremmedspråklige.
Format/materiell:
 Papirformat, digital nedlastbar font.
Tilgjengelig hos:

Materiell kan bestilles hos InfoVEST forlag
Fontsett til PC/Mac kan lastes ned her.

Veiledning i ekstern artikkel: Bruk av illustrasjoner av artikulasjonsstillingerSpesialpedagogikk 08. 2010

Forfattere/forlag: Kari Hole, InfoVEST forlag / Spesialpedagogikk
Utgitt: 
2003

språkstimulering

Karlstadmodellen / språkutvikling hos barn med språkvansker.

Karlstad-modellen en veiledningsmodell for språkstimulering. Modellen bygger på lang tids studier og erfaring rundt barn med Down syndrom og er basert på professor Iréne Johanssons forskning og utviklingsarbeid. Modellen kan sies å være en praksisrelatert modell basert på solide faglige begrunnelser og kan brukes for barn med ulike språkvansker.

lærer med gutt

Formål: Språktreningsmodell
Faglig område/ferdigheter:
 Språkstimulering og språklig tilrettelegging
Målgruppe:
 Barn og unge med store språkvansker.
Format/materiell: 
Papirformat.
Tilgjengelig hos:

Mer informasjon om Karlstadmodellen

Materiell kan bestilles hos InfoVEST forlag

Forfattere/forlag: 
Johanson
Utgitt: 
2001

Grunnlaget

Når barna skal lære begreper som er grunnleggende for å oppdage og sette ord på (språklig bevisstgjøre) likheter og forskjeller, må de få lære i den virkeligheten de skal forstå. Det betyr at vi må bruke ordentlige ting, vi kan ikke bare forklare med ord. Grunnlaget inneholder undervisningsopplegg og utstyr som du trenger for å arbeide med begrepsundervisning etter Nyborgs modell i begynneropplæringen og i undervisning for barn med spesielle behov.

lærer med gutt

Formål: Begrepsundervisning etter Nyborgs modell
Faglig område/ferdigheter:
 Språklig bevisstgjøring av likheter og forskjeller mellom begreper
Målgruppe:
 Begynneropplæringen./ barn med spesielle behov
Format/materiell:
 Konkretiseringsmateriell.
Tilgjengelig hos:

Mer informasjon på Pedverkets nettsider

Kan bestilles hos Pedverket

Forfattere/forlag: 
Nyborg, Pedverket kompetanse

leseutvikling

God leseutvikling i praksis

God leseutvikling presenterer en metode for å kartlegge skoleelevers leseutvikling. Ved en slik kartlegging kan man oppdage hvilke elever som har stoppet opp i sin leseutvikling og som dermed trenger ekstra, individuell hjelp.

lærer med gutt

Formål: Metode for å kartlegge skoleelevers leseutvikling
Faglig område/ferdigheter:

 • God leseutvikling
 • Fonologisk bevissthet
 • Ordavkoding
 • Flyt i lesingen
 • Leseforståelse

Målgruppe: Elever på barnetrinnet
Format/materiell:
 Papirformat.
Tilgjengelig hos: 
Kan bestilles fra Cappelen Akademisk forlag.
Forfattere/forlag: 
Hedenfalk, Munck og Palm, Cappelen Akademisk forlag.
Språk: 
Bokmål
Utgitt: 
2011

lesing i videregående

Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole

Når ungdommer i vidaregående skole leser, er det noen forutsetninger som må være oppfylt for at de skal kunne lære av lesingen. I dette heftet finner du artikler om hvorfor og hvordan alle lærare skal arbeide med lesing i vidaregående skole.

fagbok i bruk i vgs

Formål: Veiledning og praktiske tips til arbeid med fagtekst i undervisningen
Faglig område/ferdigheter:
 Lesestrategier
Målgruppe:
 Elever i videregående opplæring
Format/materiell:
 Papirformat, digitalt format gjennom nedlastbar pdf.
Tilgjengelig hos: 
Lesesenteret. Lastes ned eller bestilles her.
Forfattere/forlag: 
Lesesenteret

fagtekster

Fagbok i bruk

Et hefte som gir praktiske tips til hvordan du kan jobbe med fagtekster i undervisningen.

Forside: Fagbok i bruk. Illustrasjon: Elev med bok på hodet.

Formål: 9 korte artikler, veiledning og praktiske tips til arbeid med fagtekst i undervisningen.
Faglig område/ferdigheter:
 Lesestrategier
Målgruppe:
 Elever på 1. - 10. trinn
Format/materiell:
 Papirformat, digitalt format gjennom nedlastbar pdf.
Tilgjengelig hos: 
Lesesenteret. Lastes ned eller bestilles her.
Utgitt: 
2006
Forfattere/forlag: 
Lesesenteret

språkvansker

En veileder om begrepsinnlæring

En veileder om begrepslæring er en strukturert undervisningsmodell for barn og unge med språkvansker. Denne veilederen beskriver metodikken som ble brukt, der en arbeider med vanlige ord og begreper med fokus på ordenes innhold, form og bruk.

lærer med gutt

Formål: Undervise begreper
Faglig område/ferdigheter:
 Fokus på ords innhold, form og bruk
Målgruppe:
 Barn og unge med språkvansker
Format/materiell:
 Papirformat.
Tilgjengelig hos: 
Kan bestilles hos Statped
Språk:
 Bokmål
Forfattere/forlag: 
Ottem m.fl., StatPed

Den intensive leseopplæringen – Dialog og mestring når lesing har låst seg

En bok som handler om tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske snuoperasjoner når lesingen har låst seg. I denne boka følger forfatterne tre sjetteklassinger gjennom tilpassede lesekurs på skolen. Elevene har brukt mesteparten av sin skoletid på å lære å lese, men likevel er utbyttet for dårlig i forhold til alderstrinn og elevenes øvrige evneprofil.

lærer med gutt

Formål: Individuelt tilpassede lesekurs.
Målgruppe:
 1. - 4. trinn
Format/materiell:
 Papirformat, bok.
Tilgjengelig hos: 
Kan bestilles fra Cappelen Damm forlag.
Språk:
 Bokmål
Forfattere/forlag: 
Bente E. Hagtvet, Jørgen Frost og Vigdis Refsahl, Cappelen DAMM

tilpasset opplæring

Bruk av læringsstrategier ved ulike lærevansker

Håndbok for praktisk bruk av læringsstrategier med tanke på tilpasset opplæring i grunnskolen og videregående skole.

lærer med gutt

Formål: Veiledning i bruk av læringsstrategier
Målgruppe:
 1. - 10. trinn
Format/materiell:
 Papirformat, bok.
Tilgjengelig hos: 
Kan bestilles fra InfoVEST forlag.
Språk:
 Bokmål
Utgitt: 
Utgitt i 2009, utvidet i 2010, og revidert i 2013.
Forfattere/forlag: 
Kari Hole, InfoVEST

Bruk av lettlesthefter i opplæringen - veiledning og oppgaver

Se hvordan lettlestbøker kan brukes i et pedagogisk lese- og skriveopplegg for voksne. Heftet inneholder både veiledning og oppgaver. Det er laget mange oppgaver slik at det skal være mulig å finne noe som passer både for norskspråklige og for minoritetsspråklige kursdeltakere.

lærer med gutt

Formål: Metodisk opplegg for bruk av lettlesthefter i lese- og skriveopplæringen.
Faglig område/ferdigheter:
 Arbeidsark med tekster og oppgaver
Målgruppe:
 Voksne norskspråklige og minoritetsspråklige.Tilgjengelig hos:Heftet er hentet fra VOX sine læremidler om lesing og skriving og kan lastes ned i pdf-format.
Utgitt: 
 Utgitt i 2009, utvidet i 2010, og revidert i 2013.
Forfattere/forlag: 
VOX

begreper

Grep om begreper

Grep om begreper er en metode som sikter mot å gi barn en læringsstrategi i det å lære å lære begreper. Metodikken er tiltenkt brukt i små grupper med barn, men kan gjerne tilpasses og brukes i forhold til både enkeltbarn og større grupper. Det jobbes med ett begrep om gangen i økter på 2-3 ganger pr. uke. Barn og voksne reflekterer rundt begrepets innhold-, form- og bruksside, og oppsummerer dette i tankekart.

lærer med gutt

Formål: Strukturert begrepsopplæring i barnehagen som har som mål at barn raskt skal kunne hente fram lærte ord og anvende dem funksjonelt.
Faglig område/ferdigheter:
 Arbeid med ordets innhold, form og bruk.
Målgruppe:
 Barn i barnehagealder
Format/materiell:
 Papirformat
Språk:
 Bokmål, Nynorsk
Tilgjengelig hos: 
Artikkel i Psykologi i kommunen nr 3, 2012
Årgang 47: http://www.pik.no
Utgitt:
 2012
Forfattere/forlag: 
Ingvild Aas Grove

lesetrening

Aski Raski +

Aski Raski er et databasert lesetreningsprogram. Det består av over 2000 øvelser på å lese enkeltord. Aski Raski kan være et supplement i leseinnlæringen ved skolene. Det passer godt til enkeltelever og voksne som har vansker med å lese.

lærer med gutt

Formål: Leseprogram med over 2000 øvelser.
Faglig område/ferdigheter:

 • Kartlegging av ordavkoding
 • Bokstaver til lyd
 • Leseinnlæring 1
 • Leseinnlæring 2
 • Mini Aski Raski-skrivetrening
 • Ordgutten, rettskriving
 • Aski Raski Klokke, å lære klokken

Format/materiell: Digitalt format, programvare. Håndbøker og veiledning til nedlast i pdf-format. Kun for PC (ikke Mac-versjon)
Normering/standardisering:
 Ingen
Kvalifikasjonskrav: 
Ingen
Språk:
 Bokmål, Nynorsk
Tilgjengelig hos: 
http://www.askiraski.no/
Utgitt: 
2014
Forfattere/forlag: 
Ask

kreativitet

Inspiration

Inspiration er et kraftig verktøy for å lage tankekart, ideskisser, styrkenotater og mye mer for å strukturere kreativitet.

lærer med gutt

Formål: Skrivestøttende hjelpemiddel. 
Faglig område/ferdigheter:
Programvare med tegnevindu, skrivevindu, tankekartvindu og andre læringsstrategimodeller. Mulighet for å legge til lydfil og film
Format/materiell: 
Nedlastbar programvare.
Tilgjengelig hos:
http://inspiration-norge.no

skriving

Skriverammer

Skriverammer er støttestrukturer som synliggjør for elevene hvordan den ferdige teksten kan se ut. Skriverammene strukturerer innholdet i teksten og kan i tillegg gi hjelp i form av setningsstartere, bindeord og setningsmønstre. Læreren bør modellere og veilede i bruk av skriverammer.

lærer med gutt

Formål: Skrivestøttende hjelpemiddel.
Faglig område/ferdigheter:
 Hjelp til oppbygging og strukturering av fagtekst og skjønnlitterær tekst
Format/materiell: 
Papirformat, pdf. Format til bruk på interaktive tavler.
Språk:
 Bokmål, nynorsk, samisk
Tilgjengelig hos: 
http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skriverammer/
Pris:
 Gratis

skrivestøtte

Skoleskrift

Et verktøy som skal hjelpe med å lese og skrive på iPad, Mac eller web. Programmet leser opp teksten på bokmål, nynorsk eller engelsk, og gir deg skrivehjelp i form av relevante ordforslag.

lærer med gutt

Formål: Skrivestøttende hjelpemiddel.
Faglig område/ferdigheter:
• lydstøtte til hvert bokstavtegn
• lydsyntese
• skriveøving/bokstavforming
Målgruppe: Grunnskole
Format/materiell: Nedlastbar programvare for PC, iPad, iPhone, iPod touch.
Tilgjengelig hos:
http://www.skolstil.se/no/
https://itunes.apple.com/no/app/skolstil/id501307368?mt=8

skrivehjelp

IntoWords

Et verktøy som skal hjelpe med å lese og skrive på iPad, Mac eller web. Programmet leser opp teksten på bokmål, nynorsk eller engelsk, og gir deg skrivehjelp i form av relevante ordforslag.

lærer med gutt

Formål: Lese- og skrivestøttende hjelpemiddel for digitale tekster.
Faglig område/ferdigheter:

 •  Opplesing
 • Ordforslag
 • Skrivevindu

Målgruppe: Grunnskole, videregående og voksne
Format/materiell: 
 Nedlastbar programvare. Støtter mac, iPad, webbasert. OCR-funksjon. 
Tilgjengelig hos: 
https://www.mv-nordic.com/index.php/no/produkter/intowords/
Språk:
 Bokmål, nynorsk, engelsk

lese- og skrivestøtte

Textpilot

Textpilot er et program som hjelper med rettskriving, ordvalg og opplesing i alle programmer hvor du arbeider med tekst.

lærer med gutt

Formål: Lese- og skrivestøttende hjelpemiddel.
Faglig område/ferdigheter:

 • Opplesing
 • Talesyntese
 • Stavekontroll
 • Ordprediksjon
 • Ordbokverktøy

Format/materiell: Nedlastbar programvare for PC

Produktpakker:

 • Textpilot Basis
 • Textpilot Pluss
 • Talepakken
 • Textpilot Plattform

Tilgjengelig hos: https://lingit.no/produkter/
Språk: Bokmål, nynorsk, engelsk, spansk, tysk, fransk

Lingright

Lingright er utviklet for å hjelpe norskspråklige med å lese og skrive engelsk, både de som har lese- og skrivevansker og de som føler seg usikre på engelske stavemåter.

lærer med gutt

Formål: Lese- og skrivestøttende hjelpemiddel på engelsk.
Faglig område/ferdigheter:

 • Stavekontroll
 • Ordfullføring
 • Talesyntese
 • Ordbok

Format/materiell: Digital programvare for PC
Tilgjengelig hos: 
http://lingit.no/