Strategi 2030 for Handelshøgskolen UiS

Handelshøgskolen UiS er en internasjonalt orientert handelshøgskole med en tydelig regional identitet. Målet vårt er å tiltrekke oss toppforskere, engasjerte undervisere og motiverte studenter til et internasjonalt forsknings- og læringsmiljø i en attraktiv region. Vi er strategisk plassert i Norges energihovedstad, noe som setter oss i en unik posisjon til å bidra til bærekraftig omstilling av samfunns- og næringsliv.

Publisert Sist oppdatert

Strategi 2030

1. UiS: samfunnsoppdrag, visjon, profil og verdier

Vi skal være et åpent og innovativt universitet med høy kvalitet i utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Vår felles retning skal preges av ansvaret for bærekraftig omstilling. Vi skal kjennetegnes av høy trivsel blant studenter og ansatte. Energi, helse og velferd, og læring for livet er våre satsingsområder.

Samfunnsoppdrag: utfordre det velkjente og utforske det ukjente

Vårt samfunnsoppdrag er høyere utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og innovasjon. Dette oppdraget har vi konkretisert og gjort til vårt motto: Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Visjon: drivkraft i kunnskapsutvikling og endring

Universitetet i Stavanger skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Profil: et innovativt universitet

Vi er relevante og synlige gjennom å utfordre, utforske og utvikle samfunnet. Ansatte og studenter skal samhandle tett med omgivelsene i en internasjonalt rettet og innovativ region. Vi har et regionalt, nasjonalt og globalt blikk i de faglige aktivitetene og har internasjonalt orienterte medarbeidere og studenter. UiS vil prioritere studentaktiv og innovativ læring, undervisningskvalitet og innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter. Vi skal ha framtidsrettede utdanninger og kritisk og uavhengig forskning av høy internasjonal kvalitet hvor ideer omsettes til verdiskaping for individ og samfunn.

Verdier: uavhengig, involverende og skapende

Verdigrunnlaget er styrende for vår atferd i møte med studenter, ansatte og samfunnet. Det gir oss retning for hvordan vi skal nå vår visjon og våre mål som universitet. Universitetet i Stavanger er:

Uavhengig

Studenter og ansatte skal være i kontinuerlig samspill med samfunnet, samtidig som vi driver uavhengig kritisk søken etter ny kunnskap. Som institusjon bygd på demokratiske og humanistiske verdier verner vi om akademisk frihet og forskningens uavhengighet, og fremmer idealer som ytringsfrihet, integritet og likeverd. Gjennom kritisk refleksjon og tydelig kommunikasjon skal ansatte og studenter sette dagsorden for viktige saker og være aktive deltakere i fag- og samfunnsdebatten.

Involverende

Vi verdsetter åpenhet og skal involvere studenter og samfunnet i det akademiske fellesskapet. Vi deler vår kunnskap og kompetanse. Ved involvering får beslutningene et videre kunnskapsgrunnlag. Respekt for hverandres forskjellighet og bakgrunn gir betingelser for sosial og faglig deltakelse. Universell utforming skal prege våre studier og fysiske og digitale læringsmiljø. I vårt læringsmiljø ses mangfold på som ressurs.

Skapende

Vi vil flytte grenser for kunnskap og ferdigheter. Kreativitet og skapende aktivitet skal kjennetegne vår vitenskapelige, kunstneriske og administrative virksomhet. Vi skal fremme anvendelse av ny kunnskap og kloke beslutninger i samfunns- og arbeidsliv. Vi skal gi grobunn for livskvalitet, gode levevilkår og bærekraftig utvikling. Studiene skal være dannelsesreiser, som dyrker fram kritisk tenkning og reflekterte livsvalg for den enkelte.

Strategi 2030 for Universitetet i Stavanger

Strategi 2030

2. Handelshøgskolen UiS: formål, samfunnsoppdrag og visjon

Handelshøgskolen UiS er en internasjonalt orientert handelshøgskole med en tydelig regional identitet. Målet vårt er å tiltrekke oss toppforskere, engasjerte undervisere og motiverte studenter til et internasjonalt forsknings- og læringsmiljø i en attraktiv region. Vi er strategisk plassert i Norges energihovedstad, noe som setter oss i en unik posisjon til å bidra til bærekraftig omstilling av samfunns- og næringsliv.

Formål

For å møte vår tids store samfunnsutfordringer, skal Handelshøgskolen UiS fremme ansvarlig beslutningstaking og bærekraftig verdiskaping. Vi skal utvikle kunnskap og talent basert på sannhet, likhet, rettferdighet og bærekraft.

Samfunnsoppdrag

Handelshøgskolen UiS etterstreber høy kvalitet på undervisning, forskning, formidling og innovasjon. Vi gjør morgendagens ledere i stand til å gjennomføre bærekraftige omstillinger av bedrifter og samfunn. De skal kunne anvende sine unike erfaringer fra Stavanger til å skape verdier både regionalt og internasjonalt.

Visjon

Vi skal utvikle en internasjonalt anerkjent handelshøgskole med studenter og en fagstab som har et sterkt engasjement for samfunnet rundt seg. Som internasjonal handelshøgskole vil vi være

 • førstevalget for studenter som ønsker å gjøre en forskjell i samfunns- og næringsliv
 • anerkjent for kvalitetsforskning på komplekse problemstillinger som har relevans for samfunns- og næringsliv
 • nært knyttet til nåværende og tidligere studenter, eksterne interessenter og andre internasjonale handelshøgskoler

Handelshøgskolen UiS skal være en arena hvor studenter, fagstab, sentrale interessenter og beslutningstakere kan diskutere og analysere viktige økonomi- og samfunnsspørsmål. Gjennom forskning og transformative læringsopplevelser skal vi utvikle kunnskap om bedrifters kjernevirksomhet, samtidig som vi fordyper oss i tema ut over bedriftsøkonomisk profittmaksimering. Det være seg relasjoner og samarbeid mellom bedrifter, regional innovasjon og sosiale nettverk, motivasjon og læring, miljø- og energiøkonomi, bærekraftige investeringer, ansvarlig forretningsjus og lederskap.

Strategi 2030

3. Strategiske rettesnorer

For å realisere formålet, tar vi i bruk fem strategiske rettesnorer: samfunnsansvar, soft skills og endringskompetanse, løsningsorientert forskning, påkoblet omgivelsene og internasjonalisering

Samfunnsansvar

Det vil alltid være en begrensning i myndigheters evne og vilje til å regulere markeder og næringer på en måte som gjør at bedriftene tar det nødvendige samfunnsansvaret. Dette forsterker behovet for å mobilisere et bredere sett av interessenter til å ta samfunnsansvar, herunder en aktiv rolle for å løse klimakrisen. Ved Handelshøgskolen ved UiS er samfunnsansvar integrert i læreplanen. Vi oppmuntrer til refleksjon rundt hva det betyr å ta samfunnsansvar, samt hvordan vi kan initiere, muliggjøre og støtte ansvarlig selskapsledelse og bærekraftige beslutningstaking i bedrifter og institusjoner.

«Soft skills» og endringskompetanse

Parallelt med at stadig flere produksjonsprosesser automatiseres, ser vi at de omkringliggende oppgavene blir mer komplekse. Andelen jobber som krever «soft skills» har derfor økt jevnt de siste tiårene. Handelshøgskolen ved UiS forbereder studentene på fremtidens arbeidsmarked gjennom å utvikle både kognitive analytiske evner og soft skills. Vi kultiverer teamarbeid, livslang nysgjerrighet og søken etter ny kunnskap. Handelshøgskolen ved UiS oppmuntrer til transformative læringsopplevelser og studentinteraksjoner, og vi dyrker det tverrfaglige særpreget som de økonomisk-administrative utdanningene har.

Løsningsorientert forskning

Handelshøgskolen ved UiS utfordrer det tradisjonelle skillet mellom anvendt forskning og grunnforskning. Vår forskning finner løsninger på praktiske og reelle problemstillinger med ambisjon om å flytte forskningsfronten. Vi vektlegger solid empirisk og praksisbasert kunnskap, sikter mot ambisiøse forskningsdesign og etterstreber løsningsorientert forskning som kan publiseres i vitenskapelige tidsskrift av høyeste kvalitet. Handelshøgskolen ved UiS dyrker mangfold, teamarbeid og tverrfaglig samarbeid for å skape et stimulerende intellektuelt miljø.

Påkoblet omgivelsene

Samfunnsansvar, soft skills og løsningsorientert forskning krever at skolen er fullt påkoblet omgivelsene. Våre vitenskapelig ansatte oppfordres til å formidle forskning til et bredt publikum, samarbeide med organisasjoner om forskningsprosjekt og delta i offentlige utvalg og styrer. Handelshøgskolen ved UiS setter studentene i kontakt med bedrifter gjennom internships og tilrettelegger for deltakelse i andre akademiske aktiviteter. Vi skal kontinuerlig utvikle skolen som en møteplass og arena for dialog og samarbeid mellom akademia, næringsliv og beslutningstakere.

Internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS etterstreber mangfold blant våre studenter og ansatte. Vi gir studentene en internasjonal læringsopplevelse, noe som reflekteres i studietilbud, læreplaner, pensum, caseutvalg og utvekslingsmuligheter.

Strategi 2030

4. Mål

Målet mot 2030 er å bli en internasjonalt anerkjent og akkreditert handelshøgskole med solide prestasjoner på følgende fire områder:

Utdanning

 • Høy inntakskvalitet – motiverte og akademisk sterke studenter.
 • Høy studiekvalitet – ambisiøst læringsutbytte og trivsel.
 • Høy kvalitet på ferdigutdannede kandidater – attraktive på arbeidsmarkedet.

Forskning

 • Høy andel publikasjoner i topptidsskrift.
 • Høy andel publikasjoner i anerkjente internasjonale vitenskapelige tidsskrift.
 • Høy andel ekstern finansiering.
 • Solid doktorgradsutdanning.
 • Forskning som ikke bare har vitenskapelig innflytelse, men også påvirker offentlig politikk og praktiske utfordringer i næringslivet.

Formidling

 • Forskningsformidling til et bredt publikum.
 • Langsiktig partnerskap med eksterne interessenter og andre internasjonale handelshøgskoler.
 • Synlig i det offentlige ordskiftet.
 • Legge til rette for nettverksbygging og debatt.
 • Delta i styrer og i offentlige utvalg.

Organisasjon

 • Attraktiv arbeidsplass.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Medvirkning fra ansatte og studenter i beslutningsprosesser.
 • Infrastruktur av høy kvalitet som tilrettelegger for et produktivt arbeids- og læringsmiljø.

Detaljer og KPIer presenteres i handlingsplanen.

Relaterte sider