Strategi for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2021-2030

Strategi 2021-2030 for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er forankret i Universitetet i Stavanger sin Strategi 2030 som viser vår visjon og våre verdier: Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Publisert Sist oppdatert

Universitetet i Stavanger har en innovativ og internasjonal profil og skal være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har over flere tiår bygget fagmiljøer og infrastruktur innen naturvitenskap og teknologi. Historisk startet oppbyggingen med ingeniørfag knyttet til olje og gass, men har nå utviklet seg til å dekke utdanning og forskning innenfor et bredt felt av ingeniørdisipliner og naturvitenskapelige fagområder.

Kjølv Egelands hus
Kjølv Egelands hus. Foto: UiS.

Last ned Strategi 2021-2030 for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

I tråd med Strategi 2030 for Universitetet i Stavanger, har Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet valgt "grønn omstilling" som overbygning. Grønn omstilling spesielt relevant når det gjelder arbeid med energiomstilling og miljø, men også knyttet til bedre ressursutnyttelse og sirkulærøkonomi. Naturvitenskap og teknologifag står i en særstilling når det gjelder den omstillingen som er nødvendig for å løse viktige samfunnsutfordringer vi står ovenfor. FNs bærekraftsmål har stått sentralt i strategiarbeidet.

Fem tematiske satsinger innenfor teknologi og naturvitenskap er valgt ut.

Tematiske satsinger


Energi

Omfatter fornybar energi, med spesielt fokus på havenergi og geoenergi, karbonfangst og lagring, effektive energisystem, hydrogen, og batteriteknologi og sikker, effektiv og miljøvennlig leting og utvinning av olje og gass.

Havteknologi

Omfatter teknologi for design og drift av marine konstruksjoner for grønn energi-utvinning, havbruk for bærekraftig matproduksjon, havbunnsgruvedrift og miljøvennlig og effektiv transport.

Helse og teknologi

Omfatter medisinsk teknologi, bioteknologi, biomedisin og medisinsk statistikk for sikrere og bedre diagnostikk og behandling.

Digital teknologi

Omfatter kunstig intelligens og robotteknologi, dataanalyse, datasikkerhet, nettverksteknologi og blokkjedeteknologi.

Sikkerhet

Omfatter studier, teorier og metoder innenfor risikostyring og samfunnssikkerhet som bidrar til planlegging og bygging av trygge, bærekraftige byer og samfunn.

Fremragende forskning og utdanning

I tillegg til tematiske satsinger vil vi også løfte frem det som i seg selv er fremragende innenfor kunnskapsutvikling og grunnforskning i de naturvitenskapelige og ingeniørfaglige fagområdene.

Strategiske mål

Utdanning

Studenter på lab
Foto: UiS/Mari Løvås

Attraktive kandidater for arbeidsmarkedet

TN skal utdanne attraktive kandidater for et arbeidsmarked i hurtig omstilling. Våre kandidater skal kjennetegnes ved høy faglig kompetanse med en solid basis i naturvitenskap der praktisk erfaring fra laboratorier er et sentralt element.

Vi skal:

 • Tilby våre studenter fremragende forskningsbasert undervisning og god undervisningsstøtte.
 • Tilby tverrfaglige studieprogrammer hvor bærekraftskompetanse vektlegges.
 • Være en foretrukken studieplass med et attraktivt, fleksibelt studietilbud som legger til rette for livslang læring.
 • Sikre arbeidslivsrelevans gjennom god kontakt med relevante aktører i offentlig sektor, næringsliv og industri lokalt og globalt.
 • Stimulere til studentaktiv læring ved å tilby gode fysiske, sosiale og digitale læringsarenaer.
 • Styrke utdanningsledelse og kvalitet i studieprogramarbeidet. •Videreføre satsning på internasjonalstudentmobilitet og styrke innsatsen med å utvikle det internasjonale kontaktnettet (særlig mot EU).
 • Stimulere til å få flere meritterte undervisere.
strategiske mål

Forskning

Løvetann
Foto: Shutterstock

Høy kvalitet i både grunnforskning og anvendt forskning

Vi skal:

 • Tilby våre studenter fremragende forskningsbasert undervisning og god undervisningsstøtte.
 • Styrke faglig utvikling gjennom helhetlig og tverrfaglig kunnskapsproduksjon som legger grunnlag for bærekraftig omstilling.
 • Være en attraktiv samarbeidspartner for offentlig sektor og næringsliv.
 • Bruke vår størrelse og samlokalisering på Ullandhaug som utgangspunkt for tverrfaglighet.
 • Legge til rette for at studenter kan være medforskere eller aktive deltakere i forskningsarbeid.
 • Ha høy etisk standard i vår forskning.
 • Ha høy motivasjon og god kultur for publisering og formidling.
strategiske mål

Samfunnsengasjement

Foto: UiS/Mari Løvås

Langvarige og verdiskapende relasjoner

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet skal være en profilert formidler som lykkes i langvarige og verdiskapende relasjoner med omverdenen. Våre studenter og ansatte oppfordres til å delta aktivt i et samfunn som står overfor store utfordringer.

Vi skal:

 • Tilby våre studenter fremragende forskningsbasert undervisning og god undervisningsstøtte.
 • Ha synlige fagmiljøer og studenter i det offentlige rom og i samfunnsdebatten.
 • Bruke vår kompetanse og vårt kritiske perspektiv til en bærekraftig samfunnsutvikling som adresserer FNs bærekraftsmål.
 • Samarbeide med omverden om å utvikle kunnskapsklynger, forskningsprosjekter, studie-programmer og studier tett koblet til arbeidsliv.