Vinnere av Utdannings- og læringsmiljøprisen 

Prisen er en anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved Universitetet i Stavanger som legger forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring ved å fremme det fysiske og psykososiale læringsmiljøet pedagogisk, sosialt eller på annen måte.

Publisert Sist oppdatert

Joakim R. Ramsland, Eirik Bjorheim Abrahamsen og Klaus Mohn
Eirik Bjorheim Abrahamsen (i midten) ble tildelt Utdannings- og læringsmiljøprisen for 2022. Prisen ble delt ut av rektor Klaus Mohn og nestleder i StOr, Joakim R. Ramsland. (Foto: Kristin Horne, UiS)

Prisen kan gå til en ansatt, et institutt, et studienivå innen et studieforløp, en faggruppe innen et institutt, en administrativ enhet eller annen enhet ved Universitetet i Stavanger med ansvar for en avgrenset studie- eller undervisningsenhet. Prisvinneren får et diplom og 30.000 kroner til tiltak som kan styrke og utvikle læringsmiljøet. 

Studenter og ansatte ved UiS kan nominere til prisen som kun deles ut når et enstemmig Læringsmiljøutvalg innstiller til det. Læringsmiljøutvalget gir begrunnet innstilling til styret, som tildeler prisen.

2022: Eirik Bjorheim Abrahamsen

Professor Eirik Bjorheim Abrahamsen ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) ble tildelt prisen for sitt årelange arbeid og engasjement knyttet til undervisnings- og utdanningskvalitet, og ikke minst studentenes læringsmiljø.

Prisen knytter seg særlig til hans arbeid med bachelorutdanningen i toll, vareførsel og grensekontroll.

I en tilbakemelding fra Tolletaten, heter det: «Abrahamsen har en unik evne til å inspirere og involvere studentene. Han er svært entusiastisk i alt han gjør og har en sjelden god formidlingsevne. Formidlingsevnen, hans entusiasme og evne til å inspirere bidrar til at det i utdanningene legges til rette for aktivitet, diskusjoner og at man også selv som student kan reflektere over egen læring».

Komiteen trekker også frem at Abrahamsen var en av idéskaperne til etablering av studentmentor-ordningen for TN-studenter på årsstudier, bachelor- og integrerte masterprogram. I tillegg har han tatt initiativ til, og arbeidet med, etablering av en tverrfaglig læringsarena for masterstudenter i risikostyring og industriell økonomi, samt tverrfaglig emne på doktorgradsnivå. 

2021: Hanne Elise Pollack og Kjersti Gjedrem

Studiekoordinatorene Hanne Elise Pollack og Kjersti Gjedrem ble tildelt prisen for å skape gunstige forhold for et godt læringsmiljø på grunnskolelærerutdanningene.

De har bygd opp et system som består av ulike element. Hvert år følger de opp et ringeprosjekt som kontakter alle som har fått tilbud om studieplass, de har møter med tillitsvalgte, de har formøter med studentrepresentanter i studieprogramrådene og de har dialog med fadderne ved semesterstart.

Målet er å legge til rette for at alt skal være på plass rundt studentene, slik at de kan fokusere på å lære, og at det skal vere best mulig miljø for studentene. Disse systemene er i stadig utvikling i dialog med både studenter og kolleger.

2020: Dataverkstedet ved UiS

Prisen ble tildelt Dataverkstedet ved universitetsbiblioteket for den viktige funksjonen de har for studenter og ansatte ved UiS. I Dataverkstedet kan alle, uansett faglig bakgrunn og fagområde, komme og få hjelp og opplæring i programvare som kan brukes til å analysere og visualisere data.

Etter en omfattende oppussingsperiode åpnet Dataverkstedet i februar 2019, som en del av Universitetsbibliotekets satsing på digitalisering og databehandling.

Formålet var å hjelpe til med å innhente, behandle og forstå store mengder data. Gjennom Dataverkstedet tilbyr Universitetsbiblioteket opplæring og support i ulike typer programvarer som kan brukes til analyse og visualisering av data, som NVivo, LaTeX og Tableau.

Workshoper på introduksjonsnivå er ment til å inspirere deltakerne til å jobbe videre med databehandling på egenhånd. Slik skal kursdeltakerne blir bedre rustet til å behandle datasett i egne prosjekt. Workshopene er åpne for alle studenter, stipendiater og ansatte ved UiS som ønsker å lære mer om den aktuelle programvaren.

I tillegg til å være en læringsarena for databehandling brukes rommet også til arrangementer, og i 2019 kunne Dataverkstedet skilte med over 32 000 besøkende.

2019: Bjergsted Blåseensemble

Læringsmiljøprisen for 2019 gikk til Bjergsted Blåseensemble for deres betydning for læringsmiljøet ved Avdeling for klassisk musikk.

— Vinneren er et fremragende eksempel på studentaktiv læring og en eksemplarisk kombinasjon av faglig, pedagogisk og sosial aktivitet, sa prorektor for utdanning, Astrid B. Eggen, da hun delte ut prisen.

2018: NORINT

NORINT-gruppen ved Institutt for kultur og språk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ble tildelt prisen for gruppens arbeid med å gi internasjonale studenter kompetanse i norsk språk og kultur. 

2017: Alejandro Escalona og Nestor Cardozo

Professorene Alejandro Escalona og Nestor Cardozo ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fikk prisen fordi de arbeider bevisst for å skape et godt sosialt miljø mellom studenter og forelesere og legger til rette for godt læringsmiljø i undervisning gjennom varierte arbeidsformer, tilrettelegging av feltarbeid, studentmedvirkning og internasjonalisering.  

Studiebarometeret 2016 plasserte masteren de underviser i, den toårige masteren i petroleum geosciences engineering, på topp blant alle geofag i landet. Dette er en måling hvor studenter fra hele landet sier sin mening om studiekvalitet og læringsmiljø. Les også: Landets beste geofag

– Foreleserne våre er her fordi de ønsker å lære videre alt de kan, og fordi de brenner for studiet vårt. Vi synes at de fortjener en utmerkelse for alt de gjør for oss, skrev geologistudentene om sine egne forelesere da de nominerte dem til læringsmiljøprisen. 

2016: Studieverkstedet ved UiS

Studieverkstedet ved universitetsbiblioteket ved UiS fikk prisen for arbeidet med å øke studentenes ferdigheter i akademisk skriving. 

Studieverkstedet åpnet i februar 2016. Her kan studenter på alle nivå og uansett fag, få hjelp med akademisk skriving, enten det er små skriveøvelser eller store oppgaver som bacheloroppgaven eller masteroppgaven.

– Vår erfaring er at mange studenter sliter med den akademiske sjangeren og kommer for seint i gang med skrivingen. Studieverkstedet skal bidra til å øke gjennomstrømmingen av studenter ved UiS, at flere fullfører innenfor normert tid, og med bedre resultater, sa bibliotekdirektør Gitte Kolstrup da hun tok imot prisen på vegne av Studieverkstedet under semesteråpningen 2016.

Med seg på scenen hadde hun Ingeborg Marie Jensen, Miriam Emilie Choi-Natvik og Terje Blåsternes.

2015: Tuan Williams

Sjefingeniør Tuan Williams ved Institutt for data- og elektroteknikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fikk prisen fordi han er en god mentor og motivator for alle IKT-studenter på Universitetet i Stavanger.  

2014: Faggruppen i idrett/kroppsøving

Faggruppen i idrett/kroppsøving ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora fikk prisen for gruppens store engasjement for å lære studentene om friluftsliv og gi dem turopplevelser som en del av undervisningen. 

2013: Jan Bjøranger, grunnlegger og kunstnerisk leder av orkesteret 1B1

Orkesteret 1B1 er et unikt orkesterprosjekt som favner et bredt aldersspenn fra kulturskole til profesjonelle
musikere. Med dette har professor Jan Bjøranger skapt en samspillarena for studentene ved Institutt for musikk og
dans, Stavanger symfoniorkester og kulturskolens- og videregåendeskoleelever. Bjøranger har i
tillegg fokusert på samarbeid utover UiS og Stavangers musikkmiljø, ved å invitere musikkstudenter
fra universitetet i Agder og Griegakademiet i Bergen med i orkesteret.

Orkesteret har høstet stor suksess både nasjonalt og internasjonalt, og Bjøranger har drevet
prosjektet siden 2008.

2012: Peter Schwarz

Prosjektleder Peter Schwarz for arbeidet med mentorprogrammet ved Norsk Hotellhøgskole ved UiS. Mentorprogrammet skaffer studenter ved Hotellhøgskolen karrierementorer. 

2011: Prosjektet «Å være medborger i et flerkulturelt samfunn. Interkulturell kommunikasjon mellom innvandrere og dramastudenter»

Prosjektet ledes av førstelektor Anna Songe-Møller ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, som mottok prisen ved semesterstart.

I begrunnelsen fra Læringsmiljøutvalget heter det at prosjektet «Å være medborger i et flerkulturelt samfunn. Interkulturell kommunikasjon mellom innvandrere og dramastudenter» representerer faglig og pedagogisk nytenking, og at det har et sosialt samfunnsperspektiv der lærerstudenter ved UiS knyttes sammen med innvandrere og flyktninger.

Læringsmiljøutvalget ved UiS mener også at dramaprosjektet representerer alternative læringsformer, og at det er et spennende prosjekt som kan videreføres til andre utdanninger ved UiS.  

2010: Nettverksgruppen «Det lille ekstra»

Nettverksgruppen «Det lille ekstra» ble dannet våren 2009 på frivillig initiativ og er et samarbeid mellom forelesere på ulike fakultet og institutter, Læringsstøttesenteret og studentorganisasjonen, StOr.

Gruppen arbeider for å gi et bedre tilbud til fremmedspråklige studenter. Nettverkets formål er å utveksle erfaringer og igangsette tiltak for å fremme integrering av minoritetsspråklige studenter, samt legge til rette for bedre gjennomføring av studiet på en tilfredsstillende måte for disse. Nettverket har tatt initiativ til skriveverksted for minoritetsspråklige studenter på sosionom- og sykepleieutdanningen, arrangert kurs i studieferdighet og teknologi i samarbeid med læringsstøttesenteret og gitt veiledning til studenter. Tilbakemeldingene fra studentene har vært svært positive og gruppen er en god bidragsyter til integrering.

Leder Wenche Lind tok imot prisen. 

2009: Ikke utdelt

2008: Ikke utdelt

2007: Lærerstaben bak konsertserien «Blå Trå»

Lærerstaben bak konsertserien «Blå trå» ved Institutt for musikk og dans ble tildelt Læringsmiljøprisen for 2007.

«Blå Trå» er et samarbeid med Stavanger Jazzforum som hver måned inviterer kjente jazzmusikere til workshops og konserter med studentene ved Bachelor faglærerutdanning, jazz.  Blå Trå er et unikt tilbud
innen jazzutdanning i Norge, og gir studentene en enestående sjanse til å tilegne seg
kunnskap, få erfaring og møte utfordringer som er med å skape et veldig bra læringsmiljø ved
Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger.