ViS – Vitenskapsakademiet i Stavanger

ViS har som formål å fremme vitenskap og forståelse for vitenskapens betydning i regionen.

Publisert Sist oppdatert
vitenskapsakademiet

Vitenskapsakademiet i Stavanger (ViS) ble stiftet 17. juni 2004 i Rosenkildehuset i Stavanger. Formålet er å fremme vitenskap og forståelse for vitenskapens betydning i regionen.

Dette formålet vil akademiet ivareta gjennom å arrangere møter og seminarer, dele ut priser og delta i samfunnsdebatten for å fremme vitenskapelige synspunkter og perspektiver.  Akademiet ønsket å se seg selv som et vitenskapelig forum til støtte og inspirasjon for det forskningsmessige, kulturelle og internasjonale miljø som utvikler seg omkring det nye universitetet og de andre vitenskapelige institusjonene i regionen.

Vitenskapsakademiet i Stavanger er en fortsettelse av den virksomhet som ble drevet av Rogaland Akademi fra dets stiftelse 24. april 1952. Siden den tid har Stavanger og regionen hatt en sterk utvikling i vitenskapelig virksomhet og det var derfor naturlig at akademiets virksomhet ble overtatt av et vitenskapsakademi.

Styret

Styret i Vitenskapsakademiet i Stavanger for perioden 2022–2024 består av:

  • Preses: Elaine Munthe (2022-2024)
  • Visepreses: Benedikt Jager, medlem (2022-2024)
  • Akademisekretær: Hildegunn Fandrem, medlem (2023-2025)
  • Kasserer: Geir Sverre Braut, varamedlem (2022-2024)
  • Medlemmer: Ellen Vea Rosnes (2023-2025), Per Arne Bjørkum (2022-2024)
  • Varamedlemmer: Jan Terje Kvaløy (2022-2024), Elisabeth Norberg-Schulz (2023-2025)

Statutter

§ 1

Vitenskapsakademiet i Stavanger har som sitt formål å fremme vitenskap og forståelse for vitenskapens betydning i regionen. Dette formålet vil akademiet ivareta gjennom å arrangere møter og seminarer, dele ut priser, og delta i samfunnsdebatten for å fremme vitenskapelige synspunkter og perspektiver.

§ 2

Akademiet har

1) Innenlandske medlemmer – disse betaler en medlemskontingent fastsatt av årsmøtet. Dersom kontingenten ikke er betalt på to år, strykes man fra medlemslisten.

2) Utenlandske medlemmer

3) Æresmedlemmer

Betegnelsene innen- og utenlandsk gjelder bopel.

Kategori 1 og 2 innbefatter medlemmer fra alle akademiske felt (medisin, realfag, humaniora, etc.). Styret påser at det er en rimelig fordeling mellom ulike fagfelt.

Medlemskap i kategori 3 er begrenset til personer som i overordentlig høy grad har utmerket seg innenfor vitenskap, kultur- eller samfunnsliv mer generelt. Medlemmer i denne kategori kan ha et hvilket som helst statsborgerskap.

Det velges ikke inn nye assosierte medlemmer.

Æresmedlemmer har livsvarig medlemskap.

§ 3

Innvalg av medlemmer skjer etter begrunnet forslag fra minst to av akademiets medlemmer.

Medlemmene inviteres til å sende inn forslag på nye medlemmer før 1.mai hvert år. Forut for denne fristen skal styret kunngjøre for medlemmene hvor mange ledige plasser det er i medlemskategoriene.

Forslagene blir vurdert og prioritert av styret eller en opptakskomité bestående av medlemmer av akademiet og nedsatt av styret, etter en vurdering av vedkommendes vitenskapelige eller kunstneriske innsats, normalt professorkompetanse, dokumentert ved publikasjoner eller på annen måte.  Forslagene sendes deretter på e-posttil alle medlemmer for skriftlig avstemning. De anses vedtatt dersom ikke minst 25 % av medlemmene på e-post motsetter seg dette. Resultatet gjøres kjent på årsmøtet etter valget.

Innvalgte medlemmer mottar et diplom underskrevet av Akademiets preses og akademisekretær.

Nærmere bestemmelser om innvalg, valgstyrer og frister fastsettes av styret.

§ 4

Valg av æresmedlemmer foretas av akademiets innenlandske medlemmer etter forslag fra styret og etter samme prosedyre som innvalg av ordinære medlemmer (se § 3).

Nærmere bestemmelser om valg av æresmedlemmer fastsettes av styret.

§ 5

Årsmøtet er Akademiets høyeste organ. Møtet holdes på Akademiets stiftelsesdag 17. juni eller den nærmest tilliggende dag hvis 17. juni faller på en lørdag eller søndag.

§ 6

Akademiets virksomhet ledes av et styre, bestående av preses, visepreses, akademisekretær og to medlemmer samt to varamedlemmer. Preses, akademisekretær og tre styremedlemmer og tre varamedlemmer til styret velges på årsmøtet for en periode på inntil to år.

Årsmøtet velger en revisorsom skal avgi uttalelse om regnskap og revisjon. Valget foregår skriftlig når det er flere kandidater til samme ombud, og ellers dersom noen krever det.

Årsmøtet velger en valgkomité bestående av tre av Akademiets medlemmer til å foreslå kandidater til de valgte verv for en periode på to år. Styret foreslår kandidater til valgkomiteen.

Styret konstituterer seg selv på sitt første møte og velger visepreses blant sine medlemmer. Gyldig vedtak i styremøtet krever at minst tre medlemmer deltar. Ved uforutsett vakanse i tjenesteperioden velger første medlemsmøte nytt styremedlem.

Styret har som sin hovedoppgave å ivareta Akademiets vitenskapelige og økonomiske interesser. Styret kan nedsette utvalg til å ivareta bestemte oppgaver.

Preses er styrets leder og leder også medlemsmøtene og styremøtene. Visepreses trer inn når preses har forfall.

Akademisekretæren og/eller presessørger i samråd med styret for akademiets løpende administrasjon, inkludert arkiv- og referatordningen.

Styret kan engasjere en sekretær til å sørge for Akademiets daglige drift.

§ 7

Regnskap og årsberetning legges frem for godkjenning på årsmøtet. Styret kaller inn til årsmøtet med 3 ukers varsel. Mellom årsmøtene holdes medlemsmøter, i alminnelighet med vitenskapelige foredrag. Disse er normalt åpne for allmennheten, mens møtene lukkes når foreningssaker behandles.

Styret kan for bestemte saker gi adgang til å forhåndstemme; ellers stemmer de fremmøtte medlemmer. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme.

§ 8

Akademiet kanutgi en årbok med en beretning om de forskjellige sider av virksomheten i den grad økonomi og andre forhold tillater. Annen publisering kan vedtas av et medlemsmøte etter vurdering av styret. Om akademiet utgir et vitenskapelig arbeid, skal dette først legges frem for et medlemsmøte.

§ 9

Akademiet arbeider for sitt formål med de midler det til enhver tid finner tjenlig. Hvor bedre resultater kan oppnås i samvirke med andre selskaper, foreninger, institusjoner osv. i inn- og utland, skal akademiet søke å etablere slikt samarbeid.

Sist endret på årsmøtet 17. juni 2019.

§ 10

Forslag til endring av disse statutter skal fremlegges på et årsmøte og må vedtas av årsmøtetfor å være gyldig.  Forslag til endring må være styret i hende minst 30 dager før årsmøtet og skal gjøres kjent for medlemmene med styrets vurdering minst 14 dager før møtet.

§ 11

Opphører akademiets virksomhet, tilfaller dets eventuelle kapital Universitetet i Stavanger.

Akademiets arkiv disponeres etter arkivetatens bestemmelse.

De opprinnelige statuttene for Vitenskapsakademiet ble fremlagt som forslag på stiftelsesmøte den 17. juni 2004, og vedtatt med mindre endringer på den ekstraordinære generalforsamling i Rosenkildehuset den 12.oktober samme år.

Senere er statuttene endret etter vedtak på årsmøtene 17. juni 2010 , 17. juni 2011, 17. juni 2014, 17.juni 2016, 15 juni 2017 og 17. juni 2019.

Tittelen Generalsekretær ble byttet ut med Akademisekretær i sak 04/2017-2018 i styremøtet 13. september 2017.

Kalender

Lansering av Viten-TV

Fre. 16.08.2024

13:00-14:00

Media City Bergen

StartUp Booster 2024

Tir. 10.09 16:30

tor. 24.10 19:00

Lyspæren Innovasjonshus

Helsefellesskapskonferansen 2024 - "Nå skal de gamle hjem"

Ons. 18.09.2024

09:00-16:00

Quality Hotel Residence Sandnes

Tidlig oppdagelse av forverret helsetilstand ved bruk av sensorikk og datafangst

Tor. 19.09.2024

08:30-15:30

HelseCampus Stavanger Innovasjonsparken bygg i2, Professor Olav Hanssensvei 7A

Aktørseminar 2024: Rettssikkerhet og kunstig intelligens

Tor. 07.11.2024

09:00-15:30

Universitetet i Stavanger, Arne Rettedals hus
AR-G001