Hopp til hovedinnhold

Relevant faglitteratur - som kan lastes ned

Annotert liste over nedlastbare leseressurser som er relevante for lærere på 8.-10. trinn. Artiklene kan lastes ned som pdf.

Publisert: Endret:

Nielsen, Ingrid (2016): "Å lese i norskfaget"Denne artikkelen presenterer og eksemplifiserer noen sentrale lesemåter i norskfaget, med vekt på at faget grunnleggende sett orienterer seg mot tekst forstått som genre og utforming.


Afflerbach, P., Pearson, P. D. og Paris, S.G. (2008). "Clarifying Differences Between Reading Skills and Reading Strategies". The Reading Teacher 61 (5) pp 364-373
Artikkel av tre amerikanske leseforskere som forklarer forskjellen på leseferdigheter og lesestrategier. Vektlegger forskjellen på automatiserte leseferdigheter og eksplisitt anvendelse av strategier i klasserommet, og hvilken betydning dette har for undervisning og vurdering i alle fag. 


Alexander, P.(2006). The path to competence: A lifespan developmental perspective on reading
Artikkel som ser på lesing i et livsløpsperspektiv. Beskriver tre faser I leseutvikling - akklimatisering, kompetanse og kyndighet/ekspertise, og tre dimensjoner som virker sammen og bestemmer hvilket nivå eleven er på - kunnskap, strategier og interesse.


Hoel, T. (red.) (2005). Perlejakten- på sporet av gode leseprosjekter I skolen. Lesesenteret. Lesesenteret.


Perlejakten er et redskap for alle som er involvert I arbeidet med lesestimulering i skolen. I heftet presenteres særtrekk eller indikatorer som kjennetegner leseprosjekter. Formålet er å øke lærernes bevissthet  om mulige valg og prioriteringer når leseprosjekter skal planlegges og igangsettes.


Håland, A. Helgevold, L. Hoel, T. (2008). Lesing er... Lesesenteret.
Veiledningshefte i leseopplæring for lærere i grunnskolen basert på nyere forskning om lesing og leseutvikling.
Håland, A. (2007). Bok i bruk på åttande til tiande trinn. Stavanger: Lesesenteret.

Bok i bruk på på åttande til tiande trinn henvender seg til lærere i ungdomsskolen. Heftet presenterer ungdomsbøker for ulike lesergrupper, både for de som har liten leseerfaring og for de som har stor leseerfaring, i troen på at det er viktig å finne denne rette boka til hver enkelt  leser og at det finnes ei bok  for absolutt alle.


Molloy, Gunilla : “Jag ryser när jag ser en bok” , i Svenskläraren, 2007


I artikkelen drøftes hva det er som gjør at spesielt gutter oppfatter lesing som kjedelig og  hva de legger i karakteristikken kjedelig. 
Mossige, M. (red.). (2009). Mangfold i språk og tekst. Lesesenteret.

Mangfold i språk og tekst omhandler leseopplæring i et flerspråklig perspektiv. Gjennom heftet settes søkelys på det lærerne skal være spesielt oppmerksomme på i leseopplæring for to- eller flerspråklige elever.


Mulvad, R. (2009). Læsning - en del af faget hjemkundskap
I artikkelen presenteres noen konkrete eksempler på undervisning i faget hjemkunnskap - som tilsvarer vårt Mat og helse, hvor faglig lesing og arbeid med fagspråk er integrert i arbeidet med oppskrifter.


Reichenberg, Monica. (2012). Texter, läsförståelse och läsundervisning i Norge och Sverige - en översikt. Acta Didactica Norge. Vol.6, nr 1 (2012)
Komparativ  litteraturoversikt der norsk og svensk leseforskning blir jamført mot bakgrunn av resultatene i PISA 2009 . 


Smemo, Jorun (2010). Portrett av en lesehater - om gutter og leselyst og mangelen på det samme. I Norden læser og skriver, Nationalt Videncenter for Læsning, (2010) 
I artikkelen presenteres resultater fra en kvalitativ studie gjort av åtte gutter på 7. trinn og deres holdninger til å lese. 


Ulland, Gro (2011). 7 tanker om lesing i klasserommet. Norsklæreren 4 (2011)
Kort artikkel med 7 gode råd til lærere som ønsker å forbedre sin leseundervisning (for medlemmer).


Filmer fra skolepraksis.no 
 
Lesing og skriving på tvers av fag

Ressurspakken lesing og skriving på tvers av fag er en samling filmer om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter. Filmene viser undervisning på ulike trinn i grunnskole og videregående skole i fagene RLE, samfunnsfag, naturfag, matematikk, norsk, TIP/sveising og sosiologi og sosialantropologi.
Filmer om flerkulturell opplæring

Ressurspakken inneholder filmer om hvordan man kan arbeide med fag i et flerkulturelt perspektiv, hvordan man kan kartlegge norskferdigheter,  utvikle  leseferdigheter, legge til rette for trekantsamarbeid og arbeid med ordbank, utvikle et godt skole-hjem-samarbeid, etablere lesevenner og arbeide med avis i voksenopplæringen. Målgrupper for filmene vil være lærere og ledere i barnehager og grunnskoler, i videregående opplæring og voksenopplæring. Filmene vil også kunne være et verktøy for praksisforankring i lærerutdanningene.


Filmer fra lesesenteret 
 


Drama, lesing og elevaktiv læring
En klasse er filmet når de bruker dramametodikk i lesingen av Einar Øklands epistel: «Ny vurdering av bilbeltet».  
Nynorsk som sidemålNynorsk som sidemål er en samling med  kortfilmer som skal inspirere lærere og lærerstudenter til å diskutere fagdidaktikk og til å tenke nytt om undervisning i sidemål


Å lese en fagtekst
Morsom animasjonsfilm om leseforståelse og leseundervisning basert på boken Fagbok i bruk fra Lesesenteret.    


Videoforelesninger/ nettkurs
 
Engen, L. og Helgevold, L. (2010). Leselos. Stavanger: UiS

Leselos er et verktøy fra Lesesenteret for observasjoner av elevenes leseferdighet og et rammeverk for undervisningsplanlegging. Gjennom 7 korte videoforelesninger kan man lære mer om hvordan man kan bruke Leselos på alle trinn og i alle fag.


Fjørtoft, H. (2012). Undervisningsstrategier som fremmer leseforståelse. Trondheim: NTNU
Videoforelesning fra NTNU. Inneholder eksempler på forskjellige undervisningsstrategier som fremmer elevenes leseforståelse.


Fjørtoft, H. (2012).  Begrepsorientert leseundervisning (BLU). Trondheim: NTNU
Videoforelesning fra NTNU om hvordan vi kan undervise i leseforståelse ved å fokusere på fagbegreper.
Fjørtoft, H. (2012).  Hva er lesing?. Trondheim: NTNUVideoforelesning fra NTNU. Hva mener vi egentlig med "lesing"? Inneholder en rekke eksempler på aktiviteter som omfattes av lesebegrepet. Inneholder også eksempler på mål I Kunnskapsløftet som krever lesekompetanse.


Fjørtoft, H. (2012). Læreboka som sammensatt tekst. Trondheim: NTNU 
Videoforelesning fra NTNU.  Lærebøker er sammensatte tekster som består av ord, bilder, overskrifter, diagrammer mm. Denne forelesningen viser hvordan lærebøker i  språk- og realfag er strukturert.


Fjørtoft, H. (2012). Teoretiske modeller for lesing. Trondheim: NTNU 
Videoforelesning fra NTNU.  Forelesningen er en gjennomgang av forskjellige teoretiske modeller for hva lesekompetanse er. Den bygger både på Leselos-programmet fra Lesesenteret og på internasjonal leseforskning.


Fjørtoft, H. (2012). Leseferdigheter og lesestrategier. Trondheim: NTNU
Videoforelesning fra NTNU.  Forelesningen beskriver forskjellen på lesestrategier og leseferdigheter. Mens ferdigheter er noe som automatiseres gjennom øving, er strategier noe som krever bevissthet og forståelse i lesingen.