ØDU-metodikken i matematikk

Samarbeidet mellom faglærere på campus og faglærere i universitetsskolene gir grunnskolelærerstudenter ved UiS muligheten til å «Øve på Dialogbasert Undervisning» (ØDU) i matematikk. Studentene får praksisnær undervisning som gir dem utvidet og nyttig praksiserfaring som kommende matematikklærere.

Publisert Sist oppdatert
Studenter i klasserom på Lunde skole
Elever ved Lunde skole sammen med lærer og student.
Foto: Christine Urdal, 2022

ØDU-metodikken bygger bro mellom teori og praksis ved å flytte undervisningen fra campus og inn på skolene. Her gjennomfører studentene det som i litteraturen er kjent som læringssyklusen (McDonald et al., 2013) der de skal planlegge, øve på, gjennomføre og reflektere over undervisning under tett veiledning av en lærerutdanner. For å få et best mulig utbytte av metodikken er det viktig at studentene får prøvd ut undervisningen de har planlagt på reelle elever.

Universitetsskolene er en god arena for denne type samarbeid. Der har lærerkollegiet i fellesskap gjennomført den skolebaserte praksislærerutdanningen. Det gir skolene et godt grunnlag for et utvidet partnerskap med universitetet om både veiledning av studenter, praksisnær undervisning og FoU basert profesjonsutvikling i lærerutdanningen. Universitetsskolene utvikler en styrket identitet som lærerutdannere og bidrar mye i samarbeidet om lærerstudentenes og elevenes læring for å nå målet om en bedre skole og lærerutdanning.

ØDU-metodikken gjennomføres årlig med alle matematikklærerstudenter på både 1-7- og 5-10-utdanningene. Her får de øve på å gjennomføre dialogbasert matematikkundervisning i samarbeid med universitetsskolene Storevarden skole og Lunde skole. Erfaringene så langt har vært svært positive. Studentene får praksisnære erfaringer knyttet til dialogbasert undervisning, under kyndig veiledning og støtte gjennom hele prosessen fra både medstudenter, faglærere fra campus og lærere ved universitetsskolene.

En utvidelse av ØDU-metodikken er også i støpeskjeen, der målet er at studentene skal få øve på å bygge tenkende klasserom (Liljedahl, 2021), både i matematikk og andre fag. På universitetsskolene gjør de seg klare for dette samarbeidet. De har montert tavler i flere klasserom, og lærerne deltar på kursdager i regi av UiS for å lære mer om hvordan vi kan bygge tenkende klasserom.

Prosjektleder og fagansvarlig for ØDU-metodikken er Gaute Hovtun, universitetslektor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, spesialpedagogikk og idrett (IGIS). Sammen med kollegaer har han presentert samarbeidet på ulike nasjonale og nordiske seminar og konferanser. Lenken viser til utdypende informasjon om artikler, bøker og formidling som han har bidratt til.

Referanser

Liljedahl, P. (2021). Building thinking classroom in mathematics. Corwin Mathematics.

McDonald, M., Kazemi, E., & Kavanagh, S. S. (2013). Core practices and pedagogies of teacher education: A call for a common language and collective activity. Journal of Teacher Education, 64(5), 378–386. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022487113493807.