PhD-prosjekter i Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS)

For å heve tunnelsikkerhetsnæringens forskningskompetanse og forskningsdrevet innovasjon, er en sentral del av kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS) å bidra til økt samarbeid mellom næringslivet og FoU-institusjoner.

Publisert Sist oppdatert

Det er etablert flere doktorgradsprosjekter som er koblet opp mot KATS. Dette er gjort gjennom samarbeid med næringslivet, og bruk av både prosjektets midler og off-phd- og nærings-phd-programmene.

Pågående PhD-prosjekter

Per i dag er følgende PhD-studenter koplet opp mot kapasitetsløftet: Tonja Knapstad (HVL), Gabriela Bjørnsen (RBR), Syed Taha (Apply), Tone Iversen (UiS), Jeroen Wiebes Kjos (HVL) og Aitor Martin Rodriguez (UiS). PhD-prosjektene har koplinger til tunnelsikkerhetsnæringen og stipendiatene er sterkt involvert i kapasitetsløftets aktiviteter gjennom deltakelse på prosjektmøter og samarbeid med prosjektpartnere og ekspertgruppen.

Les mer om PhD-prosjektene her:

Tonja Knapstad – Nullvisjonens rolle i tunnelsikkerhetsarbeidet

Gabriela Bjørnsen – Prinsipper, metoder og modeller i brann- og redningstjenesten

Syed Taha – Vedlikeholdsplanlegging i tunnelindustrien

Tone Iversen – Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Aitor Martin Rodriguez – 5G Vehicle-to-Everything (5G-V2X) communications for tunnel safety (engelsk)

Planlagte PhD-prosjekter

To av våre prosjektpartnere har vist interesse for å utvikle hver sin nærings-Ph.d koplet til KATS, og det arbeides per i dag med avklaring rundt disse. Nærings-Ph.d-ene er tenkt knyttet opp mot prosjektets delmål 3 «utvikle anvendbare modeller for trafikk, ulykker og beredskap i tunnel», og delmål 4 «utvikle løsninger for bruk av robotikk og automatikk for tunnelsikkerhet».

Professor i samfunnsmedisin Geir Sverre Braut ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) er en del av kapasitetsløftets ekspertgruppe og har tilknytning til både SUS, RAKOS, UiS og HVL. Han er fra 2021 veileder på et PhD-prosjekt (Kristina Stølen Ugelvik) innenfor katastrofemedisin ved UiB og Haukeland universitetssjukehus. Hendelser i tunnel er inkludert i dette prosjektet. Det arbeides nå med planleggingen av ytterligere ett PhD-prosjekt innenfor katastrofemedisin, der blant annet medisinsk evakuering etter hendelser i tunneler blir tema.

PhD-prosjektet vil foregå i samarbeid med UiS og med tilknytning til KATS. Her tas det sikte på å undersøke hvilke forhold av helsefaglig og medisinsk art som er avgjørende for at uønskede hendelser i veg- og jernbanetunneler ikke skal påføre mennesker kroppslig helseskade. Denne PhD-stillingen vil være en videreføring av det pågående arbeidet til Lene Østrem, som jobber med artikler med vekt på toksikologi og røyk- og gasspredning i tunneler.

Se våre publikasjoner for mer informasjon om disse artiklene.