PhD-prosjekter i Kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS)

For å heve tunnelsikkerhetsnæringens forskningskompetanse og forskningsdrevet innovasjon, er en sentral del av kapasitetsløft tunnelsikkerhet (KATS) å bidra til økt samarbeid mellom næringslivet og FoU-institusjoner.

Published Endret

Det er etablert flere doktorgradsprosjekter som er koblet opp mot KATS. Dette er gjort gjennom samarbeid med næringslivet, og bruk av både prosjektets midler og off-phd- og nærings-phd-programmene.

Pågående PhD-prosjekter

Per i dag er følgende PhD-studenter koplet opp mot kapasitetsløftet: Tonja Knapstad (HVL), Gabriela Bjørnsen (RBR), Syed Taha (Apply) og Tone Iversen (UiS). PhD-prosjektene har koplinger til tunnelsikkerhetsnæringen og stipendiatene er sterkt involvert i kapasitetsløftets aktiviteter gjennom deltakelse på prosjektmøter og samarbeid med prosjektpartnere og ekspertgruppen.

Les mer om PhD-prosjektene her:

Tonja Knapstad – Nullvisjonens rolle i tunnelsikkerhetsarbeidet

Gabriela Bjørnsen – Prinsipper, metoder og modeller i brann- og redningstjenesten

Syed Taha – Vedlikeholdsplanlegging i tunnelindustrien

Tone Iversen – Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Planlagte PhD-prosjekter

To av våre prosjektpartnere har vist interesse for å utvikle hver sin nærings-PhD koplet til KATS, og det arbeides per i dag med avklaring rundt disse. Nærings-PhD’ene er tenkt knyttet opp mot prosjektets delmål 3 «utvikle anvendbare modeller for trafikk, ulykker og beredskap i tunnel», og delmål 4 «utvikle løsninger for bruk av robotikk og automatikk for tunnelsikkerhet».

Sammen med professor i samfunnsmedisin, Geir Sverre Braut, arbeides det gjennom høsten 2020 for å etablere en medisinsk stipendiatstilling ved Stavanger Universitetssykehus (SUS). Braut er en del av kapasitetsløftets ekspertgruppe og har tilknytning til både SUS, RAKOS, UiS og HVL. PhD-prosjektet vil foregå i samarbeid med UiS og med tilknytning til KATS. Her tas det sikte på å undersøke hvilke forhold av helsefaglig og medisinsk art som er avgjørende for at uønskede hendelser i veg- og jernbanetunneler, ikke skal påføre mennesker kroppslig helseskade. For mer informasjon, se den foreløpige prosjektskissen som vil videreutvikles. Denne PhD-stillingen vil være en videreføring av det pågående arbeidet til Lene Østrem, som jobber med artikler med vekt på toksikologi og røyk- og gass-spredning i tunneler. Se våre publikasjoner for mer informasjon om disse artiklene.