Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhetsløsninger innen den norske tunnelsikkerhetsnæringen.

Published Sist oppdatert

Kontakt

Kandidat: Tone Iversen

Hovedveileder: Henrik Bjelland

Medveileder: Ove Njå

Prosjektbeskrivelse

I tunnelprosjekter er innovasjon svært krevende fordi tunnelsystemene er komplekse. Tunnelprosjekter består av en rekke private og offentlige aktører som kan ha ulikt syn på hva de sentrale utfordringene er, og dermed også hva som må prioriteres for å styrke tunnelsikkerhetsarbeidet.

I dag er reguleringsregimet for tunneler i stor grad basert på detaljerte krav som viser til kjente, etablerte løsninger. Samtidig er reguleringsregimet identifisert som en barriere for innovasjon og bruk av nye løsninger i forbindelse med tunnelsikkerhet (se Meland & Kyllingstad, 2021). Balansegangen mellom forutsigbare og tydelige forventninger og krav på den ene siden og et fleksibelt system som åpner opp for nye innovative løsninger på den andre siden, kan være krevende.

Formålet med doktorgradsprosjektet er å bidra til en felles systemforståelse blant aktørene innen tunnelsikkerhetsnæringen og kunnskap om hvordan de kan arbeide målstyrt med innovasjon og styrke innovasjonsprosesser. Dette innebærer å bidra til økt kunnskap om forhold og sammenhenger som legger til rette for innovasjon og valg av sikkerhetsløsninger i norske tunneler.

Prosjektet tar utgangspunkt i problemstillingen:

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon og styrke innovative prosesser i forbindelse med valg av sikkerhetsløsninger i den norske tunnelsikkerhetsnæringen?

For å utforske problemstillingen er det lagt opp til delstudier om de følgende tematiske områdene:

Innovasjon – innovasjonssystem og innovative prosesser

Det planlegges for en delstudie der state-of-the-art innenfor innovasjonssystemer og innovative prosesser skal kartlegges. Innenfor denne tematikken, er det relevant å se nærmere på forholdet mellom sikkerhet og innovasjon – er det to sider av samme sak? Balansegangen mellom detaljerte regelverkskrav og et funksjonsbasert regime vil bli belyst i denne sammenhengen.

Den norske tunnelsikkerhetsnæringen – interessenter, nøkkelaktører og offentlige etater

En overordnet ambisjon med prosjektet, er at resultatene skal komme tunnelsikkerhetsnæringen til gode. Det er derfor avgjørende å forstå næringen og hvem som inngår i den – av interessenter, nøkkelaktører og offentlige etater. I KATS er det allerede satt i gang arbeid der en studerer samspillet mellom ulike aktører, aktørenes behov og utfordringer, hva som fremmer og hemmer innovasjonsprosesser m.m. og det vil være naturlig å bygge videre på kunnskapen og erfaringen fra disse studiene.  

Virkemidler for innovasjon – innovative anskaffelser

Innovative anskaffelser kan ses som et viktig virkemiddel for å styrke samarbeidet mellom oppdragsgiver (offentlig bestiller) og forsknings- og utviklingsmiljø. I prinsippet medfører dette at bestilleren spesifiserer et behov eller en utfordring som markedet forsøker å løse. Arbeidet med innovative anskaffelser, Leverandørutviklingsprogrammet, er i en tidlig fase innenfor tunnelindustrien. Det er derfor nyttig å se på erfaringer fra andre sektorer som kan være relevante for tunnelsikkerhet.

Megaprosjekter

I løpet av prosjektperioden vil det gjennomføres en studie av tunneler som megaprosjekter, gjerne som en casestudie av et utvalg tunnelprosjekt. Megaprosjekter kjennetegnes ved komplekse verdikjeder og studier indikerer at opp mot 90% av denne typen prosjekter har betydelige forsinkelser som i stor grad skyldes kostnadsoverskridelser. Det vil derfor ses nærmere på hvordan en kan legge til rette for transparens, innovasjon og diskusjoner om ulike løsningsalternativer i en tidlig fase av denne typen prosjekter – og det vil vektlegges hvordan mindre leverandører i verdikjeden påvirkes av dette.