Spørreundersøkelse om innovasjonssystemet og nettverkskartlegging for tunnelnæringen

Hvilken forklaringskraft har virksomhetenes sosiale kapital på utvikling av ny kunnskap og innovasjon?

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS) og i samarbeid med Vital Infrastruktur Arena (VIA), gjennomfører NORCE en spørreundersøkelse for å kartlegge tunnelnæringens nettverksstruktur. Formålet med nettverkskartleggingen er å få innsikt i hvilke aktører som samarbeider med hvem innen den industrielle verdikjeden og innovasjonssystemet, hva de samarbeider om og hvilke aktører som har strategisk viktige posisjoner innenfor næringen. Ved å kartlegge aktørenes posisjon i nettverket vil en kunne si noe om hvilke sektorer og aktører som samhandler om leveranser og FoU, hvem som innehar strategisk viktige posisjoner og hvilke sektorer som har eller mangler kritisk masse innen verdikjeden.

Spørreundersøkelsen er en videreføring av en kvalitativ studie av nøkkelaktør, ressurser og oppgraderingsmekanismer i innovasjonssystemet til tunnelnæring  som nylig ble gjennomført av forskere ved NORCE.  Resultatene fra studien og spørreundersøkelsen vil bli formidlet på seminarer og andre aktiviteter i samarbeid med KATS og VIA med formål om å styrke aktørenes kunnskap om tunnelnæringens innovasjonssystem. Studien utgjør et viktig bidrag i arbeidet med å kartlegge hvilke faktorer som fremmer og hemmer innovasjon. Resultater fra studien vil videre bli fulgt opp ved at myndigheter, virkemiddelaktører og andre stakeholdere inviteres til å diskutere resultater fra studien med formål om å identifisere tiltak og prosesser for å styrke innovasjonssystemet til tunnelnæringen.

Spørreundersøkelsen vil bli distribuert av KATS til samarbeidspartnere og av VIA til klyngemedlemmer i begynnelsen av desember. NORCE planlegger å ha resultatene klar i starten av 2021.

Bilde: Logo til NORCE, VIA, KATS og UiS