Temaanalyse av ulykker på motorsykkel

Professor Ove Njå og stipendiat Tone Iversen har fått tildelt et oppdrag fra Statens vegvesen om å gjennomføre temaanalyse av ulykker på motorsykkel fra 2015 til 2020.

Publisert Sist oppdatert

Formålet med prosjektet er å danne et grunnlag for målrettede og effektive trafikksikkerhetstiltak som systemeier kan iverksette for å redusere antallet ulykker.

Bakgrunn

Det var en tydelig nedgang i antallet drept og hardt skadde motorsyklister fram mot 2011. Denne positive utviklingen har stoppet opp. De siste ti årene har ulykkesutviklingen vært negativ. For tung MC er denne økningen særlig forbundet med erfarne motorsyklister i aldersgruppen 45-64 år. Av andelen drepte og hardt skadde i vegtrafikken i 2019, kjørte 20 prosent MC eller moped.

Det er en prioritert oppgave å snu den negative trenden vi har sett de siste årene. Dette er en trafikantgruppe som ikke har hatt den samme nytten av den teknologiske utviklingen som bilister, og det er derfor behov for en annen tilnærming.

Formål

I Temaanalyse av ulykker på motorsykkel 2015-2020 skal Njå og Iversen studere utviklingen i dødsulykker og alvorlige personskadeulykker med motorsykkel, moped og ATV i perioden 2015-2020, samt generelle karakteristikker ved ulykkene og skadeomfanget.
Formålet med prosjektet er å danne et grunnlag for målrettede og effektive trafikksikkerhetstiltak. Temaanalysen vil for eksempel være et viktig bidrag til å foreslå tiltak som skal med i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025.

Njå og Iversen ønsker å se på helheten i trafikksystemet som dekker motoriserte tohjulinger og ATV. De vil blant annet analysere og søke å forstå ulykkene fra de forulykkede sitt perspektiv.
Atferd i vegtrafikken er noe som blir formet av flere faktorer ved systemet som helhet, som føreropplæringen, trafikkregler, vegutformingen, holdningskampanjer, politikontroller og lignende. Trafikantenes handlinger blir også påvirket av konteksten de finner sted i, som for eksempel verdier og holdninger til trafikantens sosiale miljø, og det å kjøre i følge med andre. Njå og Iversen vil derfor ha en tilnærming der trafikksikkerhetsarbeidet sees som en dynamisk prosess som stadig må tilpasse seg endringer i omgivelsene som oppstår over tid, for å kontinuerlig redusere antallet drepte og hardt skadde.

Hvilke data skal behandles?

Temaanalysen vil bygge på data fra blant annet politiets straffesaksregister, Statens vegvesen sitt trafikkulykkeregister og rapporter av dødsulykker utarbeidet av vegvesenets ulykkesanalysegrupper (UAG). Dette gjelder informasjon om trafikanter som har vært involvert i ulykker på ATV, moped eller motorsykkel i perioden 2015-2020.    

Kontakt

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Ove Njå (prosjektansvarlig) eller Tone Iversen (prosjektmedarbeider).

Professor i risiko- og sårbarhetsanalyse
51832268
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Stipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging