Småbarnspedagogikk - deltid over 1 år

Småbarnspedagogikk er et påbyggingsemne på 30 studiepoeng lagt over to semestre. Emnet er ment for pedagoger som ikke er barnehagelærere/førskolelærere, og som ønsker kompetanse for å få tilsetting som pedagogisk leder i barnehagen.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Studiepoeng

30

Undervisningsform

Samlingsbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

40

Søknadsfrist

15. april

Studiestart

August hvert andre år - neste oppstart 2024.

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Et barn som holder i et rekkverk.

Om emnet

Emnet er for pedagoger som ikke er barnehagelærere. Småbarnspedagogikk kan, sammen med 30 studiepoeng barnehagepedagogikk, gi kompetanse for tilsetting som pedagogisk leder i barnehage.

Emnet småbarnspedagogikk består av fire temaer:

 • De yngste barna i barnehagen og samfunnet
 • Det nære samspillet – sosialt samspill, utvikling og læring
 • Hverdagslivet – barns lek og kultur
 • Dokumentasjon og samarbeid

Gjennom emnet får studentene kunnskap om nyere forskning med barn i aldersgruppen 0-3 år. Studiet skal dyktiggjøre studentene til arbeidet med de yngste barna i barnehagen ved å fokusere på pedagogens ansvar for å skape gode relasjoner og utøve omsorg – som et grunnlag for barns erfaringer og forståelse av seg selv og andre mennesker.    

Undervisning og praksis

Emnet er organisert med en kombinasjon av nettbasert arbeid, undervisning, samlinger ved Universitetet i Stavanger og praktisk arbeid individuelt og i grupper.

Det er to uker obligatorisk praksis i emnet. Det er ikke anledning til å gjennomføre praksis på eget arbeidssted.

Søkere med utenlandsk studiebakgrunn må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.

Emneplaner og samlingsdatoer

Se emneplanen til småbarnspedagogikk 2024-2025.

Samlinger høsten 2024:

 • 11. - 13. september
 • 16. - 17. oktober
 • 20. - 21.november

Samlinger våren 2025:

 • 15. - 16. januar
 • 27. - 7. februar: Praksis
 • 5. - 6. mars
 • 9. - 10. april
 • 7. - 9. mai: Eksamen

Hva kan du bli?

Emnene barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk gir til sammen en kompetanse som er likestilt med barnehagelærer ved fast tilsetting i barnehager.

Tilleggsutdanningen i Barnehagepedagogikk kvalifiserer til opptak til master i Barnehagevitenskap.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg følgende kompetanser:

 • faglig kompetanse
 • didaktisk kompetanse
 • sosial kompetanse
 • yrkesetisk refleksjon
 • ledelses-, endrings- og utviklingskompetanse

Studenten skal også forstå samspillet mellom disse kompetanseområdene.

I overenstemmelse med Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen (UHR, 2018, s.6) vektlegges følgende sentrale tema:

 • Mangfold og likeverd
 • Urfolksperspektivet og samisk kultur
 • Barn med behov for særskilt omsorg og oppfølging
 • Barns livsmestring og helse
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse, herunder digital dømmekraft
 • Bærekraft

Opptakskrav

Emnet er tiltenkt prioriterte utdanningsgrupper som sammen med videreutdanning i småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk kvalifiserer for tilsetting som pedagogisk leder i barnehagen.

Grunnlag for opptak er fullført utdanning som:

 • Grunnskolelærer/ allmennlærer
 • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
 • barnevernspedagog
 • spesialpedagog
 • kateketutdanning
 • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.

Søkere med lærerutdanning fra utlandet må dokumentere godkjenning som lærer fra Utdanningsdirektoratet eller NOKUT (f.o.m. 2020).

Politiattest

Emnet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.

Utfyllende regler for opptak (pdf).

Lurer du på noe?

Førsteamanuensis i pedagogikk
51831166
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning

Fagmiljøet ved Institutt for barnehagelærerutdanning

Instituttet består av et allsidig fagmiljø med solid barnehagefaglig kompetanse.

Et bygg med et blomstrende kirsebærtre forann.
Institutt for barnehagelærerutdanning holder til i Hagbard Line-huset på Campus Ullandhaug.

De vitenskapelig tilsatte underviser og forsker innen et bredt barnehagefaglig felt som representerer ulike vitenskapelige og faglige perspektiv, forskningstradisjoner og metoder.

Instituttet har et nært og godt samarbeid med praksisfeltet både i forskning og utdanning. Her er universitetsbarnehageordningen og REKOMP sentrale.

De vitenskapelig tilsatte ved instituttet inngår i forskningsfellesskap som er knyttet til FILIORUM – nasjonalt senter for barnehageforskning. I tillegg deltar de i forskningsfellesskap med andre enheter på fakultetet og er aktive i lokale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt.