Småbarnspedagogikk - deltid over 1 år

Småbarnspedagogikk er et påbyggingsstudium på 30 studiepoeng lagt over to semestre. Studiet er ment for pedagoger som ikke er barnehagelærere/førskolelærere, og som ønsker kompetanse for å få tilsetting som pedagogisk leder i barnehagen.

Published Endret
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Studiepoeng

30

Studiestart

August hvert andre år - neste oppstart 2024

Antall studieplasser

40

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningsform

Samlingsbasert

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Liten gutt klatrer på lekestativ

Studiet barnehagepedagogikk består av to emner: Barnehagepedagogikk og Småbarnspedagogikk, hvert på 30 studiepoeng. Emnene går annethvert år. Emnet Barnehagepedagogikk hadde oppstart høsten 2021, mens Småbarnspedagogikk vil ha neste opptak i 2022. Det er to uker obligatorisk praksis i hvert av emnene.

Studiet er for pedagoger som ikke er barnehagelærere. Småbarnspedagogikk kan, sammen med 30 studiepoeng Barnehagepedagogikk, gi kompetanse for tilsetting som pedagogisk leder i barnehage.

Studiet småbarnspedagogikk er inndelt i fire emner:

 • De yngste barna i barnehagen og samfunnet
 • Det nære samspillet – sosialt samspill, utvikling og læring
 • Hverdagslivet – barns lek og kultur
 • Dokumentasjon og samarbeid

Gjennom studiet får studentene kunnskap om nyere forskning med barn i aldersgruppen 0-3 år. Studiet skal dyktiggjøre studentene til arbeidet med de yngste barna i barnehagen ved å fokusere på pedagogens ansvar for å skape gode relasjoner og utøve omsorg – som et grunnlag for barns erfaringer og forståelse av seg selv og andre mennesker.    

Undervisning og praksis

Studiet er organisert med en kombinasjon av nettbasert arbeid, undervisning, samlinger ved Universitetet i Stavanger og praktisk arbeid individuelt og i grupper.

Det er to uker obligatorisk praksis i emnet. Det er ikke anledning til å gjennomføre praksis på eget arbeidssted.

Søkere med utenlandsk studiebakgrunn må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i nasjonal forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.

Politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest. Du kan søke om politiattest på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS. Ta kontakt med studiekoordinator eller praksiskoordinator for spørsmål.

Hva kan du bli?

Emnene barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk gir til sammen en kompetanse som er likestilt med barnehagelærer ved tilsetting i barnehager.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg følgende kompetanser:

 • faglig kompetanse
 • didaktisk kompetanse
 • sosial kompetanse
 • yrkesetisk refleksjon
 • ledelses-, endrings- og utviklingskompetanse

Studenten skal også forstå samspillet mellom disse kompetanseområdene.

I overenstemmelse med Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen (UHR, 2018, s.6) vektlegges følgende sentrale tema:

 • Mangfold og likeverd
 • Urfolksperspektivet og samisk kultur
 • Barn med behov for særskilt omsorg og oppfølging
 • Barns livsmestring og helse
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse, herunder digital dømmekraft
 • Bærekraft

Opptakskrav

Studiet er tiltenkt prioriterte utdanningsgrupper som sammen med videreutdanning i Småbarnspedagogikk og Barnehagepedagogikk kvalifiserer for tilsetting som pedagogisk leder i barnehagen.

Grunnlag for opptak er fullført utdanning som:

 • Grunnskolelærer/ allmennlærer
 • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
 • barnevernspedagog
 • spesialpedagog
 • kateketutdanning
 • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk.

Søkere med lærerutdanning fra utlandet må dokumentere godkjenning som lærer fra Utdanningsdirektoratet eller NOKUT (f.o.m. 2020).

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.

Utfyllende regler for opptak

Søknad og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Småbarnspedagogikk -nettbasert -obligatoriske emner

Samlinger studieåret 2022-23

Her finner du oversikt over samlingene og når du skal ut i praksis.

Gruppe med barnehagebarn sitter på golvet sammen med barnehagelærer

Samlinger høsten 2022

 • Onsdag 14. torsdag 15. og fredag 16. september
 • Onsdag 19. og torsdag 20. oktober
 • Onsdag 23. og torsdag 24. november

Samlinger våren 2023

 • Onsdag 25. og torsdag 26. januar
 • Onsdag 15. og torsdag 16. februar
 • Onsdag 26. og torsdag 27. april

Praksis

Praksis vil være i uke 15 og 16.

Lurer du på noe?

Rådgiver
51832948
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU
Førsteamanuensis i pedagogikk
51831166
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Spørsmål om opptak?

Ta kontakt med opptakskontoret på opptak@uis.no

Fagmiljøet ved Institutt for barnehagelærerutdanning

Instituttet består av et allsidig fagmiljø med solid barnehagefaglig kompetanse

Bygning, blomstrende trær, plen og blå himmel
Institutt for barnehagelærerutdanning holder til i Hagbard Line-huset på Campus Ullandhaug.

De vitenskapelig tilsatte underviser og forsker innen et bredt barnehagefaglig felt som representerer ulike vitenskapelige og faglige perspektiv, forskningstradisjoner og metoder. Instituttet har et nært og godt samarbeid med praksisfeltet både i forskning og utdanning. Her er universitetsbarnehageordningen og REKOMP sentrale.

De vitenskapelig tilsatte ved instituttet inngår i forskningsfellesskap som er knyttet til FILIORUM – nasjonalt senter for barnehageforskning. I tillegg deltar de i forskningsfellesskap med andre enheter på fakultetet og er aktive i lokale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt.