Bygningsfysikk (BYG235)

Emnet gir kunnskap om praktisk husbygging og teorien bak aktuelle bygningstekniske løsninger. Bygningsfysikk og boliger utført i trekonstruksjoner er de mest sentrale temaene i emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BYG235

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Gjennom dette faget skal studentene få grunnleggende innsikt i bygningsfysiske tema som: Værpåkjenninger og lokalklima, innemiljø, varmeteknisk bygningsutforming og beregning av energiforbruk, fuktmekanikk, lyd, lys og grunnleggende brannteori. Studentene skal tilegne seg bred forståelse av de tekniske utfordringene og løsningsprinsippene for oppføring av vanlige småhus (Eksempelvis boliger, hytter, barnehager eller lignende). 

Læringsutbytte

Studentene skal være i stand til å gjøre bygningsfysiske beregninger av energibehov, kondensfare, lyd m.m. og kunne utarbeide profesjonelle byggemeldingstegninger. 

Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om gjeldende tekniske forskrifter (TEK17) og NS 3031 "Beregninger av bygningers energiytelse".

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG150 Byggematerialer

Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 3/10 1 Semestre Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 7/10 3 Timer Bokstavkarakterer

Vurderingen i emnet består av et prosjektarbeid i grupper og en individuell skriftlig eksamen.Prosjektoppgaven er en mappe som består av flere innleveringer. Det gis ikke karakter på mappen før alle arbeidene/oppgavene er innlevert og mappen som helhet sensureres.De som ikke består prosjektoppgaven må ta denne på nytt neste gang emnet har undervisning, men dersom de bestod skriftlig eksamen så kan de få beholde denne karakteren og bruke den inn i en ny vurdering jf § 5-3 (2)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Samindi Samarakoon

Arbeidsformer

4 timer tilrettelagt undervisning pr. uke: 3 timer forelesning + 1 timer veiledning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bygningsfysikk og husbygg (BYG210_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto