Sedimentologi og stratigrafi (GEO110)

GEO110 undersøker ulike typer avsetningsmiljøer, og ulike sediment og sedimentære bergarter, deres opprinnelse og avsetning, vilket er grunnleggende for forståelsen av reservoarbergarter. Hensikten er å gjøre studentene kjent med grunnleggende begreper og geologiske prosesser som fører til dannelse av sedimentære bergarter, for eksempel sedimenttransport, avsettning og diagenese. Kurset gir også en introduksjon til stratigrafiske prinsipper og metoder.

Kurset inkluderer flere korte, frivillige geologiske felturer. Deltakelsesavgift kan belastes for å dekke transportkostnader for de korte, frivillige turene. En eller flere innleveringsoppgaver kan baseres på organisert eller selvstendig feltarbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

GEO110

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

NB! Emnet har ikke undervisning/eksamen studieåret 2024/25.

Emnet tar seg for temaene:

 • Sedimentære prosesser
 • Avsetningsmiljøer og sedimentbassenger
 • Sedimentegenskaper
 • Bergarts- og strukturklassifiseringer
 • Stratigrafiske prinsipper og metoder
 • Tolking av sedimentær og stratigrafisk informasjon

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Forståelse av sedimentologiske prosesseri ulike avsetningsmiljøer
 • Identifisering av sedimentære bergarter og strukturer
 • Forståelse av grunnleggende prinsipper for stratigrafiske metoder
 • Forståelse av forholdet mellom orogene prosesser (platetektonikk), klima og produksjon av sediment og reservoarer.
 • Bakgrunn om sedimentologi og stratigrafi som kan brukes som grunnlag for andre områder innen geologi, ingeniørfag og økonomi, for eksempel relatert til petroleum og andre reservoarer.
 • Forståelse for kompleksiteten av sedimentologiske prosesser relatert til basseng-eksterne parametere for å forklare avsetning av mineralressurser og hydrokarboner.

Ferdigheter:

 • Kunne identifisere, beskrive og tolke sedimentære bergarter og strukturer i disse.
 • Kunne velge og bruke de mest hensiktsmessige stratigrafiske metodene for å definere og korrelere sedimentære enheter.
 • Kunne anvende grunnleggende sedimentologiske konsepter for leting og bruk av reservoarer.

Generell kompetanse:

 • Kommunisere og forklare sedimentologiske prosesser for allmenheten og energiindustrien.
 • Kunne vurdere potensialet for hydrokarbonavsetninger og andre avsetninger av økonomisk verdi.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
GEO100 Jord, energi og klima
BIP330 Geologi

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Vurderingen i dette emnet består av en mappe som teller 100% av karakteren.Mappen inneholder 10-14 skriftlige oppgaver. En eller flere innleveringsoppgaver kan baseres på organisert eller selvstendig feltarbeid. Studenter som ikke har mulighet til å delta på feltarbeid får en alternativ oppgave med lik vanskelighetsgrad.Det gis ikke karakter i emnet før mappen som helhet er levert og sensurert. Det er ikke kontinuasjonsmulighet i dette emnet. Dette er siste året GEO110 tilbys og derfor har studenter som ikke består ikke noen mulighet å ta faget på ny.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Lisa Jean Watson

Studiekoordinator:

Karina Sanni

Arbeidsformer

Kurset inneholder total 8 timer undervisning per uke + ekskursjon:

 • forelesninger og laboratoriepraksis (6-8 timer per uke)
 • ekskursjoner hovedsakelig på gang- eller sykkelavstand fra campus (op til 3 timer per uke)

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sedimentologi og strukturgeologi (GEO120_1) 5

Åpent for

Geovitenskap og energiressurser - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto