Hopp til hovedinnhold

Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata GEO220

Emnet gir en innføring i teknikker for brønn- og seismiske undersøkelser for leting etter hydrokarboner. Spesiell fokus er gitt til geologien på den norske kontinentalsokkelen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

GEO220

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser

Læringsutbytte

Dette emnet vil legge vekt på de anvendelige aspekter av konsepter, som er mer detaljert dekket i andre grunnleggende petroleumsgeologiemner gjennom bruk av petroleums-arbeidsstasjon og programvare.

Kunnskaper:

 • Grunnleggende bakgrunn om hvordan bygge en undergrunns 3D-modell.
 • Kunnskap om grunnleggende brønn-korrelasjon av geologiske tidsintervaller i et sedimentært basseng.
 • Kunnskap om den geologiske betydningen av undergrunnskart og betydningen forhydrokarbon-leting og produksjon.

Ferdigheter:

 • Være i stand til å bygge en undergrunnsmodell med ledende verktøy.
 • Være i stand til å integrere geologiske og geofysiske data for å bygge en undergrunnsmodell.
 • Være i stand til å binde sammen brønn og seismiske data ved å bruke tid-dyp kurver og syntetiske seismogrammer.
 • Være i stand til å lage presentajoner som gir en oversikt over en geologisk modell og dens betydning for definisjonen av prospekter for hydrokarbon-utforskning og produksjon.

Generell kompetanse:

 • Oppnå grunnleggende ferdigheter for integrering av ulike typer data innen petroleumsgeologi og grunnleggende petroleumsteknologi, og forstå deres betydning for andre ingeniøraktiviteter som boring og reservoar.
 • Kunne formidle og lage tekniske presentasjoner.
Innhold
 • Introduksjon av programvare for undergrunnstolkning
 • Introduksjon til undergrunnsgeologi på norsk sokkel
 • Seimisk og brønndata tolkning
 • Syntetisk seismogram
 • Grunnleggende kartlegging av reservoarer
 • Utvikling av resultater for rapport og presentasjon
 • Merk: Et todagers intensivt programvarekurs(f.eks. Petrel) vil bli tilbudt ved semesterstart. Det er sterkt anbefalt å delta på dette, ettersom alle videre aktiviteter i emnet vil basere seg på denne programvaren.
Forkunnskapkrav
GEO100 Jord, energi og klima, GEO210 Strukturgeologi, PET110 Geofysikk og brønnlogging
Anbefalte forkunnskaper
Det er anbefalt å ha kunnskap om generell geologi, petroleumsgeologi, sedimentologi og stratigrafi, strukturell geologi og geofysikk
Eksamen / vurdering

Mappe, muntlig presentasjon og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappe 2/5 A - F Alle
Muntlig presentasjon 2/5 30 Minutter A - F
Skriftlig eksamen 1/5 2 Timer A - F Alle

Emnet har en løpende vurdering bestående av en muntlig presentasjon, en mappe og en avsluttende eksamen. Alle deler må være bestått for at man skal oppnå en samlet karakter i emnet. Mappen består av labrapporter. Det gis ikke karakter på mappen før alle rapportene er innlevert og mappen som helhet sensureres. Det er ikke kontinuasjonsmuligheter på mappen eller muntlig presentasjon.

Fagperson(er)
Faglærer: Dora Luz Marin Restrepo
Faglærer: Guro Laurentze Sætre Skarstein
Emneansvarlig: Alejandro Escalona Varela
Instituttleder: Alejandro Escalona Varela
Arbeidsformer

Kursdeltagelse er sterkt anbefalt da det kreves trening i dataferdigheter og anvendelse av konsepter i laboratoriet.

4 timer teori med introduksjon til dataprogrammer, og minst 4 timer praktisk laboratoriearbeid pr. uke for å arbeide med kursprosjektet.

Åpent for
Bachelor Petroleumsgeologi, Bachelor Petroleumsteknologi
Emneevaluering
Standard UiS-rutiner
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Grunnleggende tolkingsmetoder av undergrunnsdata (BPG140) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto