Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL320M)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGL320M

Versjon

1

Vekting (stp)

45

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Masteroppgaven i norsk har kunnskapsutvikling innenfor norskfaget som mål. Innholdet kan være drøftende, fortolkende eller ha en mer empirisk innretning. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ, fortolkende og kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. Oppgaven skal ha norskfaglig relevans og profesjonsrelevans i vid forstand for trinn 1-7 i grunnskolen. Obligatorisk del av oppgaven er en skriftlig akademisk tekst som behandler valgt emne og problemstilling. Utover dette kan oppgaven bestå av ulike sjangre, teksttyper, modaliteter og medium.

Masteroppgaven i norsk er et veiledet vitenskapelig arbeid som kan leveres individuelt eller av to kandidater sammen forutsatt at søknad om dette innvilges. Søknad sendes til masterkoordinator. De som leverer sammen, blir vurdert samlet. I slike tilfeller skal kandidatene legge ved en erklæring, signert av begge, der de gjør rede for den enkeltes bidrag, som skal være likeverdige.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • har spesialisert innsikt i et avgrenset norskfaglig og/eller norskdidaktisk område (masteroppgaven).
 • har avanserte kunnskaper innenfor norskfaglig og profesjonsrettet vitenskapsteori og metode, som grunnlag for egen norskfaglig og/eller norskdidaktisk forsking.
 • har inngående kunnskap om innsamling og/eller analyse av den typen tekster eller data som den valgte masteroppgaven retter seg mot.

Ferdigheter:

 • kan gjennomføre et norskrelatert forskningsprosjekt og kunne vurdere og anvende metoder og teorier som er relevante for et slikt prosjekt.
 • kan på bakgrunn av en prosjektbeskrivelse utforme en masteroppgave i norsk. Kandidaten skal vise innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling og forskningsetiske problemstillinger.
 • kan gjennomgå forskningslitteratur innenfor det norskfaglige og/eller norskdidaktiske feltet og eventuelt samle inn et empirisk materiale.
 • kan utvikle og formulere forskningsspørsmål med norskfaglig og/eller norskdidaktisk relevans i samarbeid med veileder.
 • kan analysere problemstillinger basert på kunnskap om norskfagets kjerneelementer, verdigrunnlag og historie, og bruke slik innsikt i undervisning, formidling, og forsknings- og utviklingsarbeid i skolen.

Generell kompetanse:

 • har kompetanse til avansert formidling av norskfaglige og -didaktiske problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen.
 • har profesjons- og norskfaglig relevant digital kompetanse.
 • har innsikt i forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt.
 • har kompetanse innenfor vitenskapsteori og metode, til å kunne gjennomføre et profesjonsrettet forskningsprosjekt i norsk, med støtte fra veileder.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MGL1120 Norsk trinn 1-4, MGL1220 Norsk trinn 5-7, MGL1322 Norsk 2 (1.-7. trinn), MGL3125 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder, MGL3126 Saktekster (1.-7.)
MGL1120 Norsk trinn 1-4, MGL1220 Norsk trinn 5-7, MGL1320 Språk og litteratur i tid og rom, MGL1321 Skolens tekster med FoU-oppgave, MGL3125 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder, MGL3126 Saktekster (1.-7.)
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Omfanget på masteroppgaven er 20-40 000 ord. Dersom kandidater skriver sammen forventes normalt opp mot maksimal lengde. Dersom innleveringen også består av andre elementer enn skriftlig oppgave, kan dette ha betydning for vurderingen av oppgavens lengde. Oppgaven skal ha skrifttype 12 og linjeavstand 1, 5 (i Times New Roman). Referansestil: APA7.Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.Den skriftlige oppgaven skal skrives på norsk, valgfri målform.Dersom masteroppgaven består av flere elementer, gjøres det en helhetsvurdering.Hjelpemiddel. Jf. eksamensforskriften, § 4-4. Alle hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse, Presentasjon av masteroppgave, Obligatorisk veiledning
 • Prosjektbeskrivelse

Kandidaten skal levere en prosjektbeskrivelse på 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent, som grunnlag for signering av veilederkontrakt.

 • Obligatorisk veiledning

Studenten må delta på minst 2 veiledningsøkter for å få adgang til å levere masteroppgaven det aktuelle semesteret. Arbeidskravet må være godkjent av veileder innen 15. mars.

 • Muntlig presentasjon av masteroppgaven
 1. Kandidaten skal underveis presentere sitt prosjekt for veiledere og andre studenter samt bidra i respons av medstudenters prosjekt
 2. Kandidaten skal etter innlevering presentere og diskutere oppgaven i et muntlig framlegg. Varighet 20-30 minutter. Vurderingsordningen her er godkjent/ikke godkjent. Muntlig presentasjon må være godkjent for å få vurdering på masteroppgaven. Hvis en kandidat må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til vurdering. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Arbeidsformer

Veiledning, oppgaveseminar, selvstendig arbeid.

Arbeidsmengde

Universitetet i Stavanger definerer et studieår til 40 uker, og arbeidsmengden per 30 studiepoeng er estimert til 412 timer, det vil si 41,2 timer per uke i snitt. Dette inkluderer seminar og studenten sitt for- og etterarbeid knytt til seminar, slik som å lese teori, sette seg inn i emneplanen sin omtale av læringsmål, delta i kollokvie- eller lesegrupper, gi respons til medstudenter osv. Tallet på sider for oppsett pensum per 15 studiepoeng er berekna til 1200-1500 sider, men det vil i ei masteroppgave være avhengig av prosjektet hva slags type tekster studenten finner relevant å inkludere.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig master, deltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto